Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný poriadok

Študijný poriadok účinný od 1. 9. 2023

Študijný poriadok PraF UK bol schválený Akademickým senátom PraF UK dňa 7. 6. 2023 a Akademickým senátom UK dňa 4. 7. 2023 a účinnosť nadobudol 1. 9. 2023.

  -----     -----     -----     -----     -----

 

Študijný poriadok účinný do 31. 8. 2023

 

Úplné znenie Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 9.3.2022

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, bol schválený Akademickým senátom fakulty dňa 21. 10. 2020 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21. 10. 2020.

Tento študijný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom UK a účinnosť nasledujúci kalendárny mesiac po schválení Akademickým senátom UK, okrem čl. 2 ods. 5 prvej vety, ktorá nadobúda účinnosť 1. septembra 2021. Tento študijný poriadok sa vzťahuje aj na skutočnosti a vzťahy, ktoré nastali po 1. septembri 2020 do účinnosti tohto študijného poriadku, ak tento študijný poriadok zabezpečuje pre študentov väčší rozsah práv alebo je pre študentov priaznivejší.

Vnútorný predpis č. 2/2022

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 5/2020 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

EN

Anglické znenie Študijného poriadku v znení platnom a účinnom do 31. 8. 2023 nájdete tu / English wording of the Rules of Study as valid and effective until 31. 8. 2023 you can find here: Rules of Study of Comenius University in Bratislava, Faculty of Law.

 

  -----     -----     -----     -----     -----

 

Staršie znenia Študijného poriadku PraF UK a jednotlivé parciálne dodatky

Predchádzajúci vnútorný predpis - študijný poriadok a znenia dodatkov k predchádzajúcemu vnútornému predpisu - študijnému poriadku:

• Vnútorný predpis č. 6/2012

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (Úplné znenie)

• Vnútorný predpis č. 6/2013

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (Úplné znenie)

• Vnútorný predpis č. 6/2015

Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

• Vnútorný predpis č. 16/2015

Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

• Vnútorný predpis č. 4/2016

Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

• Vnútorný predpis č. 4/2017

Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úplné znenie prechádzajúceho Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku, č. 4 a dodatku č. 5, teda v znení účinnom od 21. 10. 2015 do 31. 8. 2016, nájdete tu.

Úplné znenie predchádzajúceho Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku, č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6, teda v znení účinnom od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, nájdete tu.

Úplné znenie predchádzajúceho Študijného poriadku účinné od 1. 9. 2017 do 31.10.2020 (to jest v znení dodatkov č. 1 až č. 7) nájdete tu.