Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný poriadok

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, bol schválený Akademickým senátom fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008.

Jeho súčasné platné a účinné (od 1. 9. 2017) znenie je tvorené aj 

- dodatkom č. 1 (schválený AS PraF UK dňa 23. 3. 2011 a AS UK dňa 27. 4. 2011),

- dodatkom č. 2 (schválený AS PraF UK dňa 18. 4. 2012 a AS UK dňa 27. 6. 2012),

- dodatkom č. 3 (schválený AS PraF UK dňa 20. 11. 2013 a AS UK dňa 18. 12. 2013),

- dodatkom č. 4 (schválený AS PraF UK dňa 11. 2. 2015 a AS UK dňa 18. 2. 2015) - tento dodatok je v časti účinný od 19. 2. 2015 a v časti od 1. 9. 2015,

- dodatkom č. 5 (schválený AS PraF UK dňa 22. 6. 2015 a AS UK dňa 21. 10. 2015),

- dodatkom č. 6 (schválený AS PraF UK dňa 13. 4. 2016 a AS UK dňa 25. 5. 2016) a

- dodatkom č. 7 (schválený  AS PraF UK dňa 26. 4. 2017 a AS UK dňa 28. 6. 2017.

 

Úplné znenie Študijného poriadku účinné od 1. 9. 2017 (to jest v znení dodatkov č. 1 až č. 7) nájdete tu.

 

-----     -----     -----     -----     -----

Staršie znenia vnútorného predpisu a znenia dodatkov k vnútornému predpisu:

• Vnútorný predpis č. 6/2012

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (Úplné znenie)

• Vnútorný predpis č. 6/2013

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (Úplné znenie)

• Vnútorný predpis č. 6/2015

Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

• Vnútorný predpis č. 16/2015

Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

• Vnútorný predpis č. 4/2016

Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 Vnútorný predpis č. 4/2017

Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Úplné znenie Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku, č. 4 a dodatku č. 5, teda v znení účinnom od 21. 10. 2015 do 31. 8. 2016, nájdete tu.

Úplné znenie Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku, č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6, teda v znení účinnom od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, nájdete tu.