Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ako nás podporiť?

Prevodom na účet

Prevodom na účet Spolku právnikov Comenius:

SK85 0900 0000 0051 6722 9504

Venovaním 2% z daní z príjmov

Venujte 2% z Vašich daní z príjmov Spolku právnikov Comenius.

Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec vpíše do predvyplneného Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane, ktorú môže v prospech vybraného jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane poukázať. Ak odpracoval v roku 2019 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môže poukázať 3 % zo zaplatenej dane, pričom povinnou prílohou je v tomto prípade aj potvrdenie o ich odpracovaní. Tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, prípadne potvrdenie o dobrovoľnícky odpracovaných 40 hodín) sa doručujú na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. apríla 2020.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, vpisuje údaje o vybranom jednom prijímateľovi podielu zaplatenej dane priamo do daňového priznania. Ak fyzická osoba odpracovala v roku 2019 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môže poukázať 3 % zo zaplatenej dane, pričom povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj potvrdenie o ich odpracovaní.

Právnická osoba vpisuje údaje o vybranom prijímateľovi/prijímateľoch podielu zaplatenej dane priamo do daňového priznania. Právnická osoba môže poukázať 2 % z dane, iba ak v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2020) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), inak poukazuje iba 1 % z dane, čo vyznačí v daňovom priznaní.

Údaje potrebné pre poskytnutie 2%:

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Spolok právnikov Comenius

Sídlo: Šafárikovo námestie 78/6 81000 Bratislava

IČO: 50644211