Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre vzťahy s odbornou verejnosťou

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

e-mail: juraj.hamulakflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

• organizácia konferencií a ďalších vedeckých a odborných podujatí
• vzťahy a spolupráca s odbornou verejnosťou
• rigorózne konanie
• ďalšie vzdelávanie

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu v odbore ústavné právo na tému „Ústavný systém Slovenskej republiky a perspektívy jeho vývoja v podmienkach členstva v Európskej únii.“ Od roku 2009 pôsobí ako vedeckovýskumný pracovník na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte UK v Bratislave, vo viacerých formách pedagogického procesu. V rámci svojej vedeckej práce sa venuje aktuálnym otázkam pracovnoprávnej legislatívy, problematike zamestnanosti mladých, kolektívnym pracovnoprávnym vzťahom a v ich rámci štrajkovému právu. Bol a v súčasnosti je riešiteľom viacerých vedeckých grantových úloh. Je autorom učebníc z pracovného práva, vedeckých článkov uverejňovaných v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch, ako aj príspevkov z konferencií zo Slovenska i Čiech. Zároveň je zostavovateľom zborníkov z rôznych vedeckých konferencií organizovaných Právnickou fakultou. Ako spoluorganizátor sa podieľal na príprave a organizácii medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore“, ktorú každoročne organizuje Právnická fakulta UK v Bratislave pod záštitou dekana fakulty. V rámci akademických orgánov Právnickej fakulty pôsobil ako člen predsedníctva i predsedajúci Akademického senátu, či predseda Kontrolnej komisie, Od marca roku 2015 je Vedúcim Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.