Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre vzťahy s odbornou verejnosťou

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M

e-mail: maros.pavlovicflaw.uniba.sk

Oblasť pôsobenia:

·         organizácia konferencií a ďalších vedeckých a odborných podujatí

·         vzťahy a spolupráca s odbornou verejnosťou

·         ďalšie vzdelávanie 

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M absolvoval v roku 2018 magisterské štúdium v študijnom odbore právo na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, kde obhájil diplomovú prácu na tému Pozemkové právo v investičnom procese. V roku 2021 absolvoval doktorandské štúdium v študijnom odbore správne právo na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, kde obhájil dizertačnú prácu na tému Verejná správa a pozemkové právo. V roku 2020 absolvoval na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach podiplomové štúdium, ktoré ukončil záverečnou prácou na tému Judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci katastra nehnuteľností. Od roku 2018 pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, najskôr ako doktorand a od roku 2021 ako odborný asistent. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa zameriava najmä na pozemkové právo, správne právo hmotné a právo životného prostredia. Je riešiteľom projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja č. 19-0494 s názvom Efektívne pozemkové úpravy a riešiteľom projektu podporeného z prostriedkov Európskej komisie v rámci programu CERV-LS s názvom Aktivizácia mladej generácie v čase odporu voči klimatickej politike v strednej Európe (Activation of young generation in the times of climate policy backlash in Central Europe). Absolvoval študijné a pracovné pobyty doma a v zahraničí. Je organizátorom každoročnej konferencie o pozemkovom práve, autorom učebných materiálov pre predmet pozemkové právo a viacerých vedeckých štúdií a analýz. V súčasnosti pripravuje ComenIUS podcast.