Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Katedra občianskeho práva,
profesor/professor
+421 2 9012 9533
617NB
Harmonogram práce pre študentov, ktorí píšu bakalársku alebo diplomovú prácu pod vedením prof. Ficovej do 1.4.2022 predložiť zoznam literatúry k téme – monografie, články, judikatúra, a to domáce aj zahraničné (nad rámec skrípt, učebníc a komentárov) - zoznam nie je konečný, t.j. študent môže použiť vo finálnej verzii svojej práce aj inú literatúru, resp. literatúru zo zoznamu nemusí použiť - hlavný význam tohto bodu spočíva v tom, aby sa študent naučil, ako treba citovať literatúru; preto pri vyhotovení zoznamu treba dodržať citačnú formu do 1.5.2022 štúdium literatúry a vytvorenie osnovy práce do 1.6.2022 predložiť 5 – 10 strán z jadra problematiky (nie úvod, historický vývoj alebo komparáciu); pre diplomantov – výklad aj so samostatnými názormi, prípadne s naznačenými problémami (t.j. nielen kompilát) do 31.10.2022 odovzdanie celého (prvého) rukopisu Požadované je potrebné v termínoch zaslať elektronicky na fakultnú adresu školiteľky a v tlačenej podobe na sekretariát katedry. Pri písomnej verzii rukopisu sa vyžaduje čistopis, t.j. text po formálnej, štylistickej, gramatickej aj jazykovej stránke skontrolovaný autorom. Konzultácie sú možné kedykoľvek v čase konzultačných hodín školiteľa.
Konzultačné hodiny: pondelok: 10.45 - 12.05 hod

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Katedra občianskeho práva,
profesor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Docenti

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9557
623 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent/associate professor
+421 2 9012 9692
+421 2 9012 9692

Odborní asistenti

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent
+421 2 9012 9247
616 NB
Pondelok13:45 – 15:10

Mgr. Martin Hamřik, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2042
614 NB
Štvrtok07:45 – 09:15

JUDr. Martina Haršányová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2124

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2133
614 NB
Streda16:35 – 18:00

JUDr. Zuzana Klincová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
Odborný asistent
+421 2 9012 2122
625 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom
Streda09:00 – 10:20

JUDr. Martin Križan, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2046
623 NB
Pondelok13:45 – 15:10

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2136
624NB
Štvrtok09:00 – 10:30

Doktorandi

Mgr. Jana Cihanová, LL. M.

Katedra občianskeho práva,
1.dOBP15

Mgr. Laura Fotopulosová

Katedra občianskeho práva,
1.dOBP15
+421 2 9012 2041
620 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode mailom.

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
7:30 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

Mgr. Petronela Luprichová PhD.

Mail: petronela.luprichovaflaw.uniba.sk

Klapka: +421 2 9012 2118

 

JUDr. Bianka Tkáčová

Mail: bianka.tkacovaflaw.uniba.sk

Klapka +421 2 9012 2137