Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Katedra občianskeho práva,
profesor/professor
+421 2 9012 9533
617NB
Harmonogram práce pre študentov, ktorí píšu bakalársku alebo diplomovú prácu pod vedením prof. Ficovej do 1.4.2022 predložiť zoznam literatúry k téme – monografie, články, judikatúra, a to domáce aj zahraničné (nad rámec skrípt, učebníc a komentárov) - zoznam nie je konečný, t.j. študent môže použiť vo finálnej verzii svojej práce aj inú literatúru, resp. literatúru zo zoznamu nemusí použiť - hlavný význam tohto bodu spočíva v tom, aby sa študent naučil, ako treba citovať literatúru; preto pri vyhotovení zoznamu treba dodržať citačnú formu do 1.5.2022 štúdium literatúry a vytvorenie osnovy práce do 1.6.2022 predložiť 5 – 10 strán z jadra problematiky (nie úvod, historický vývoj alebo komparáciu); pre diplomantov – výklad aj so samostatnými názormi, prípadne s naznačenými problémami (t.j. nielen kompilát) do 31.10.2022 odovzdanie celého (prvého) rukopisu Požadované je potrebné v termínoch zaslať elektronicky na fakultnú adresu školiteľky a v tlačenej podobe na sekretariát katedry. Pri písomnej verzii rukopisu sa vyžaduje čistopis, t.j. text po formálnej, štylistickej, gramatickej aj jazykovej stránke skontrolovaný autorom. Konzultácie sú možné kedykoľvek v čase konzultačných hodín školiteľa.
Konzultačné hodiny: utorok: 9:15 - 10.35 hod

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent/associate professor
+421 2 9012 9692
+421 2 9012 9692
610 NB
Streda09:15 – 10:40
Streda09:15 – 10:40

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Katedra občianskeho práva,
profesor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Docenti

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9557
623 NB
Streda13:45 – 15:00

doc. JUDr. Martin Križan, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2046
623 NB
Utorok09:30 – 10:40

Odborní asistenti

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent
+421 2 9012 9247
616 NB
Utorok15:20 – 16:40

Mgr. Martin Hamřik, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2042
614 NB
Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode emailom.
Streda16:40 – 18:10

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2133
614 NB
Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode emailom
Pondelok19:00 – 19:40
Utorok19:00 – 19:40

JUDr. Zuzana Klincová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
Odborný asistent
+421 2 9012 2122
625 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom
Utorok13:40 – 15:00

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2118
616 NB
Utorok10:00 – 10:40
Streda10:00 – 10:40

Mgr. Sandra Meňhartová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2136
624NB
Streda10:45 – 12:15

Doktorandi

Mgr. Patrik Balázs

Katedra občianskeho práva,
1.dOBP15
+421 2 9012 2075

Mgr. Jana Cihanová, LL. M.

Katedra občianskeho práva,
2.dOBP15

Mgr. Laura Fotopulosová

Katedra občianskeho práva,
2.dOBP15
+421 2 9012 2041
620 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode mailom.

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
7:30 - 13:30