Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Otázky na skúšku

Povinné predmety (nový študijný program):

Povinné predmety:

          OP 3 - vzorový prípad na skúšku

  • Občianske právo 4 - OP4 2. ročník Mgr. štúdia - na skúšku pre potrebné si priniesť aj zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinne voliteľné predmety:

Výberové predmety:

Plán prednášok a seminárov

Letný semester ak. roka 2022/2023, denná forma štúdia

 

Študijný program "Právo"

 

Študijný program "Ekonómia a právo"

 

 Študijný program "Právo a ekonómia"

 Občianske právo procesné 2

 

Študijný program "Manažment a právo"

Comparative Material nad Inheritance Law

Comparative Obligation Law 1

 

 Letný semester ak. roka 2022/2023, externá forma štúdia

Občianske právo hmotné 2

Rodinné právo

 

 

 

 

 

Otázky na štátnu záverečnú skúšku

Otázky na rigoróznu skúšku

Pokyny pre rigozorantov:

  1. Podrobnosti o rigoróznom konaní, rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce si študenti môžu naštudovať v Smernici dekana o rigoróznom konaní
  2. Študenti majú právo používať počas rigoróznej skúšky nekomentované právne predpisy v tlačenej podobe, v ktorých nesmie byť dôvodová správa, komentár a ani vlastnoručné poznámky.
  3. Na rigoróznej skúške zo študijného predmetu Občianske právo procesné sa skúšajú nové civilné kódexy (Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok)
  4. Otázky na rigoróznu skúšku:

    Študijný predmet Občianske právo hmotné

    Študijný predmet Občianske právo procesné

Témy rigoróznych prác

Témy rigoróznych prác

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov

ZIMNÝ SEMESTER

ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRÁVO

Občianske právo hmotné 1 - denná forma štúdia

Občianske právo hmotné 1 - externá forma štúdia

Občianske právo hmotné 3 - denná forma štúdia

Občianske právo hmotné 3 - externá forma štúdia

Občianske právo procesné 1 - denná forma štúdia

Občianske právo procesné 1 - externá forma štúdia

Občianske právo 4 - denná forma štúdia

Občianske právo 4 - externá forma štúdia

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - externá forma

Dokazovanie

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM EKONÓMIA A PRÁVO

Občianske právo 1 - denná forma štúdia

Rodinné právo - denná forma štúdia

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM  PRÁVO A EKONÓMIA 

Občianske právo procesné 1 - denná forma štúdia

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM  PRÁVO v anglickom jazyku

Alternatívne riešenie sporov

 

LETNÝ SEMESTER

ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRÁVO

Občianske právo hmotné 2 - denná forma štúdia

Občianske právo hmotné 2 - externá forma štúdia

Občianske právo procesné 2 - denná forma štúdia

Občianske právo procesné 2 - externá forma štúdia

Rodinné právo - denná forma štúdia

Rodinné právo - externá forma štúdia

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - denná forma

Aplikované občianske a pracovné právo - denná forma štúdia

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM EKONÓMIA A PRÁVO

Občianske právo 2 - denná forma štúdia

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM  PRÁVO A EKONÓMIA

Občianske právo procesné 2 - denná forma štúdia