Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Otázky na skúšku

Od ak. roka 2023/2024 budú súčasťou skúšky/záverečného priebežného hodnotenia aj nasledujúce teoretické otázky: 

 

Povinné predmety (nový študijný program):

Povinné predmety (študijný program mPRV15, mPRVx15):

          OP 3 - vzorový prípad na skúšku

  • Občianske právo 4 - OP4 2. ročník Mgr. štúdia - na skúšku pre potrebné si priniesť aj zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinne voliteľné predmety:

Otázky na štátnu záverečnú skúšku

Rigorózne konanie

Absolventi študijných programov v študijnom odbore právo, ktorí získali titul „magister“, alebo absolventi rovnocenných študijných programov v zahraničí môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore právo.

Informácie o možnostiach a spôsobe podania prihlášok sú dostupné tu: https://www.flaw.uniba.sk/studium/rigorozne-konanie/

Zásady rigorózneho konania upravuje  smernica dekana PraF UK č. 1/2023.

Témy rigoróznych prác sú dostupné tu: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Temy_rigoroznych_prac_KOP.pdf

 

Katedra občianskeho práva zabezpečuje dve oblasti rigoróznych prác a rigoróznych skúšok:

  1. občianske právo hmotné
  2. občianske právo procesné

 

Otázky na rigoróznu skúšku

Študenti majú právo používať počas rigoróznej skúšky nekomentované právne predpisy v tlačenej podobe, v ktorých nesmie byť dôvodová správa, komentár a ani vlastnoručné poznámky. 

     Študijný predmet Občianske právo hmotné

  • OP I - Občianske právo hmotné - všeobecná časť, vecné práva a dedenie   
  • OP II - Občianske právo hmotné - záväzkové právo

 

     Študijný predmet Občianske právo procesné

  • OP III - Občianske právo procesné - civilný proces - konanie na súde I. inštancie
  • OP IV -  Občianske právo procesné - civilný proces - opravné konanie, mimosporové konanie a exekučné konanie

Témy rigoróznych prác

Témy rigoróznych prác

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov

ZIMNÝ SEMESTER

ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRÁVO

Občianske právo hmotné 1 - denná forma štúdia

Občianske právo hmotné 1 - externá forma štúdia

Občianske právo hmotné 3 - denná forma štúdia

Občianske právo hmotné 3 - externá forma štúdia

Občianske právo procesné 1 - denná forma štúdia

Občianske právo procesné 1 - externá forma štúdia

Občianske právo 4 - denná forma štúdia - platné do odvolania

Občianske právo 4 - externá forma štúdia - platné do odvolania

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - externá forma

Dokazovanie - denná forma štúdia

Dokazovanie - externá forma štúdia

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM EKONÓMIA A PRÁVO

Občianske právo 1 - denná forma štúdia

Rodinné právo - denná forma štúdia

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM  PRÁVO A EKONÓMIA 

Občianske právo procesné 1 - denná forma štúdia

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM  PRÁVO v anglickom jazyku

Alternatívne riešenie sporov

 

LETNÝ SEMESTER

ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRÁVO

Občianske právo hmotné 2 - denná forma štúdia

Občianske právo hmotné 2 - externá forma štúdia

Občianske právo procesné 2 - denná forma štúdia

Občianske právo procesné 2 - externá forma štúdia

Rodinné právo - denná forma štúdia

Rodinné právo - externá forma štúdia

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - denná forma

Aplikované občianske a pracovné právo - denná forma štúdia

Aplikované občianske a pracovné právo - externá forma štúdia

Ochrana spotrebiteľa

Klinika právneho postavenia maloletého v rodinnoprávnych vzťahoch

Právne postavenie maloletého v rodinnoprávnych vzťahoch

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM EKONÓMIA A PRÁVO

Občianske právo 2 - denná forma štúdia

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM  PRÁVO A EKONÓMIA

Občianske právo procesné 2 - denná forma štúdia