Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Otázky na skúšku

Povinné predmety (nový študijný program):

Povinné predmety:

          OP 3 - vzorový prípad na skúšku

  • Občianske právo 4 - OP4 2. ročník Mgr. štúdia - na skúšku pre potrebné si priniesť aj zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinne voliteľné predmety:

Výberové predmety:

Otázky na štátnu záverečnú skúšku

Otázky na rigoróznu skúšku

Pokyny pre rigozorantov:

  1. Podrobnosti o rigoróznom konaní, rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce si študenti môžu naštudovať v Smernici dekana o rigoróznom konaní
  2. Študenti majú právo používať počas rigoróznej skúšky nekomentované právne predpisy v tlačenej podobe, v ktorých nesmie byť dôvodová správa, komentár a ani vlastnoručné poznámky.
  3. Na rigoróznej skúške zo študijného predmetu Občianske právo procesné sa skúšajú nové civilné kódexy (Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok)
  4. Otázky na rigoróznu skúšku:

    Študijný predmet Občianske právo hmotné

    Študijný predmet Občianske právo procesné

Témy záverečných prác

Témy na rigorózne práce

  • Tému rigoróznej práce si dohodne rigorozant individuálne s predsedom rigoróznej komisie.