Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra občianskeho práva

Katedra občianskeho práva zabezpečuje a garantuje výučbu predmetov v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo, zameraných na problematiku občianskeho práva hmotného, občianskeho práva procesného, práva duševného vlastníctva a rodinného práva. Okrem povinných a povinne voliteľných predmetov Občianske právo 1, Občianske právo 2, Občianske právo 3, Občianske právo 4, Právo duševného vlastníctva a Rodinné právo, zároveň ponúka aj s nimi súvisiace výberové predmety. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia môže na katedre vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, z predmetu Občianske právo hmotné alebo Občianske právo procesné.

Katedra zároveň garantuje aj vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore 3.4.11. Občianske právo v dennej forme štúdia.

Personálna štruktúra katedry pozostáva z 3 zamestnancov zaradených na funkčné miesto profesora, 2 zamestnancov zaradených na funkčné miesto docenta, 4 odborných asistentov a 10 doktorandov. Členovia Katedry občianskeho práva sa okrem pedagogickej a publikačnej činnosti podieľajú na riešení vedeckých grantových projektov, sú členmi redakčných rád významných odborných časopisov a rekodifikačných komisií nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.

 

 

Vedúci katedry:

Zástupkyňa vedúceho katedry:

Kontakt:

  • tel.: 02/9012 9268
  • miestnosti: 610 NB, 614 NB, 616 - 617 NB, 620 NB, 623 - 626 NB
  • Adresa:
    Šafárikovo nám. 6
    P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
    Slovenská republika

  •