Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra občianskeho práva

Katedra občianskeho práva zabezpečuje a garantuje výučbu predmetov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia vo všetkycýh študijných odboroch poskytovaných Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku občianskeho práva hmotného, občianskeho práva procesného a rodinného práva, a to v podobe povinných, povinne voliteľných, aj výberových predmetov. V III. stupni vysokoškolského štúdia zabezpečuje výučbu a výchovu doktorandov v študijnom odbore občianske právo.

Absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe právo ponúka možnosť absolvovať rigorózne konanie v študijnom odbore právo, pričom si ako predmety rigoróznych skúšok môže zvoliť Občianske právo hmotné alebo Občianske právo procesné.

Členovia Katedry občianskeho práva sa okrem pedagogickej a publikačnej činnosti podieľajú na vedeckovýskumnej činnosti v podobe riešení vedeckých grantových projektov, sú členmi redakčných rád významných vedeckých časopisov nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Členovia katedry taktiež vypracovávajú expertné stanoviska pre aplikačnú prax. 

 

 

Vedúci katedry:

Zástupkyňa vedúceho katedry:

Kontakt:

  • tel.: 02/9012 9268
  • miestnosti: 610 NB, 614 NB, 616 - 617 NB, 620 NB, 623 - 626 NB
  • Adresa:
    Šafárikovo nám. 6
    P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
    Slovenská republika

  •