Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Plány prednášok a sylaby

2022/2023 Európske právo 2 (denné štúdium)

  

Seminár

 

19.09.2022

Opakovanie

Slobody vnútorného trhu – význam slobôd vnútorného trhu, rámcová právna úprava, kľúčové judikáty (Dassonville, Cassis de Dijon, Keck&Mithouard, Bosman ...)

26.09.2022

Voľný pohyb tovaru – Pojem tovaru, tarifné obmedzenia, colná únia, clá a poplatky s rovnocenným účinkom clám, rozbor kľúčových judikátov.

Vnútroštátne zdanenie podľa čl. 110 ZFEÚ, rozbor kľúčových judikátov.

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/9289cfa1-f01c-4dea-ba64-d4fea0d4e532

03.10.2022

Voľný pohyb tovaru – netarifné obmedzenia, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/d46315b6-11dc-4b4e-9ab6-aaf92e7e7fe8

10.10.2022

Občianstvo EÚ - Dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu občianstva EÚ, vymedzenie okruhu osôb, ktoré spadajú do rozsahu občianstva EÚ a jeho podstatu, t. j. práva vyplývajúce z občianstva EÚ, napr. právo voliť a byť volený do EP, právo na konzulárnu ochranu atď., rozbor kľúčových judikátov.

Voľný pohyb osôb  - Voľný pohyb osôb, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/d0ecd89e-b223-4a40-8b8b-a3de832b9264

17.10.2022

Voľný pohyb pracovníkov, pojem pracovník, primárne a sekundárne oprávnenia, výnimky zo zákazu obmedzení, rozbor kľúčových judikátov - Praktické dôsledky situácií, v ktorých občania SR chcú „vycestovať“ za prácou do EÚ, resp. v ktorých sa príslušníci iných členských štátov rozhodnú zamestnať v SR (právo na pobyt, zamestnanie, pracovné podmienky, daňové a odvodové aspekty, práva rodinných príslušníkov, uznávanie kvalifikácie)

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/6abbff48-f116-4446-9cec-6befc5bbd234

24.10.2022

Voľný pohyb služieb - Pojem služby, primárne a sekundárne oprávnenia, výnimky zo zákazu obmedzení, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/106a57e1-a644-4a9a-89dd-782476ab201f

07.11.2022

Sloboda podnikania  - Pojem podnikania, primárne a sekundárne podnikanie, oprávnenia, výnimky zo zákazu obmedzení, právne možnosti podnikania (organizačná zložka, založenie/účasť na spoločnosti, európske spoločnosti, cezhraničné zlučovanie/zmena sídla, SZČO).

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/fccc5a5a-4a7b-4a49-9a47-9fc4a8ad489a

14.11.2022

Voľný pohyb kapitálu - Sloboda kapitálu a platieb, nadobúdanie nehnuteľností, majetku, investovanie, ochrana investícií

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/8c4d9022-80d9-4a50-9bdb-8c053a7210b9

21.11.2022

Ochrana hospodárskej súťaže 1 - Úvod do problematiky európskeho súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (dohody obmedzujúce súťaž, zneužitie dominantného postavenia) pramene súťažného práva, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/9e2728bc-50fc-4cc7-bd81-44eb1b54f84b

28.11.2022

Ochrana hospodárskej súťaže 2 - Úvod do problematiky európskeho súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (dohody obmedzujúce súťaž, zneužitie dominantného postavenia) pramene súťažného práva, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/9e2728bc-50fc-4cc7-bd81-44eb1b54f84b

05.12.2022

Ochrana hospodárskej súťaže 3- Úvod do problematiky európskeho súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (koncentrácie podnikov), pramene súťažného práva, rozbor kľúčových judikátov, štátna pomoc

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/d7d6425a-bf6c-4f18-952f-032c941d2caf

12.12.2022

Ochrana hospodárskej súťaže 4 - Úvod do problematiky európskeho súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (koncentrácie podnikov), pramene súťažného práva, rozbor kľúčových judikátov, štátna pomoc

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/3eab5674-9374-4677-b26b-b732497247ac

2022/2023 Európske právo 2 (externé štúdium)

Konzultačné sústredenie

 

01.10.2022 14:30-19:45

Opakovanie

Slobody vnútorného trhu – význam slobôd vnútorného trhu, rámcová právna úprava, kľúčové judikáty (Dassonville, Cassis de Dijon, Keck&Mithouard, Bosman ...)

Voľný pohyb tovaru – Pojem tovaru, tarifné obmedzenia, colná únia, clá a poplatky s rovnocenným účinkom clám, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/9289cfa1-f01c-4dea-ba64-d4fea0d4e532

Voľný pohyb tovaru – Vnútroštátne zdanenie podľa čl. 110 ZFEÚ, rozbor kľúčových judikátov.

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/9289cfa1-f01c-4dea-ba64-d4fea0d4e532

Voľný pohyb tovaru – netarifné obmedzenia, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/d46315b6-11dc-4b4e-9ab6-aaf92e7e7fe8

15.10.2022 14:30-19:45

Občianstvo EÚ - Dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu občianstva EÚ, vymedzenie okruhu osôb, ktoré spadajú do rozsahu občianstva EÚ a jeho podstatu, t. j. práva vyplývajúce z občianstva EÚ, napr. právo voliť a byť volený do EP, právo na konzulárnu ochranu atď., rozbor kľúčových judikátov.

Voľný pohyb osôb  - Voľný pohyb osôb, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/d0ecd89e-b223-4a40-8b8b-a3de832b9264

Voľný pohyb pracovníkov, pojem pracovník, primárne a sekundárne oprávnenia, výnimky zo zákazu obmedzení, rozbor kľúčových judikátov - Praktické dôsledky situácií, v ktorých občania SR chcú „vycestovať“ za prácou do EÚ, resp. v ktorých sa príslušníci iných členských štátov rozhodnú zamestnať v SR (právo na pobyt, zamestnanie, pracovné podmienky, daňové a odvodové aspekty, práva rodinných príslušníkov, uznávanie kvalifikácie)

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/6abbff48-f116-4446-9cec-6befc5bbd234

12.11.2022 7:45–13:00

 

Voľný pohyb služieb - Pojem služby, primárne a sekundárne oprávnenia, výnimky zo zákazu obmedzení, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/106a57e1-a644-4a9a-89dd-782476ab201f

Sloboda podnikania  - Pojem podnikania, primárne a sekundárne podnikanie, oprávnenia, výnimky zo zákazu obmedzení, právne možnosti podnikania (organizačná zložka, založenie/účasť na spoločnosti, európske spoločnosti, cezhraničné zlučovanie/zmena sídla, SZČO).

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/fccc5a5a-4a7b-4a49-9a47-9fc4a8ad489a

Voľný pohyb kapitálu - Sloboda kapitálu a platieb, nadobúdanie nehnuteľností, majetku, investovanie, ochrana investícií

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/8c4d9022-80d9-4a50-9bdb-8c053a7210b9

26.11.2022 7:45–13:00

Ochrana hospodárskej súťaže 1 - Úvod do problematiky európskeho súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (dohody obmedzujúce súťaž, zneužitie dominantného postavenia) pramene súťažného práva, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/9e2728bc-50fc-4cc7-bd81-44eb1b54f84b

Ochrana hospodárskej súťaže 2 - Úvod do problematiky európskeho súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (dohody obmedzujúce súťaž, zneužitie dominantného postavenia) pramene súťažného práva, rozbor kľúčových judikátov

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/9e2728bc-50fc-4cc7-bd81-44eb1b54f84b

Ochrana hospodárskej súťaže 3- Úvod do problematiky európskeho súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (koncentrácie podnikov), pramene súťažného práva, rozbor kľúčových judikátov, štátna pomoc

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/d7d6425a-bf6c-4f18-952f-032c941d2caf

Ochrana hospodárskej súťaže 4 - Úvod do problematiky európskeho súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (koncentrácie podnikov), pramene súťažného práva, rozbor kľúčových judikátov, štátna pomoc

Prednáška: https://web.microsoftstream.com/video/3eab5674-9374-4677-b26b-b732497247ac

 

 

2022/2023 Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva (externé)

Harmonogram a témy sústredení:

 

1. sústredenie:                   08. 10. 2022 7:45-13:45          

Témy sústredenia:

-               Pojem a charakteristika medzinárodného práva verejného (MPV) a práva EÚ.

-               Pramene MPV. 

-               Základné zásady a princípy MP.

-               Subjekty MP.

-               Vývoj európskej integrácie.

-               Členstvo v EÚ, pristúpenie, vystúpenie z EÚ.

-               Autorita práva EÚ   a vynútenie povinností vyplývajúcich z členstva v EÚ.

-               Deľba právomocí.

-               Inštitucionálny systém – základné orgány.

https://web.microsoftstream.com/video/bd8d0bc6-88a3-41e2-acd2-2807eabf4fc2?search=eu

https://web.microsoftstream.com/video/60b8b2c5-575d-4312-aa6d-dfca119860bd

https://web.microsoftstream.com/video/fab2bc4f-6813-4934-8b57-0461331383f7

https://web.microsoftstream.com/video/ce0565ad-58b6-4b77-a167-eadec5394782

2. sústredenie:                   22. 10. 2022 13:45–19:45

Témy sústredenia:

-               Systém európskeho práva, pramene, povaha, tvorba a postavenie európskeho práva.

-               Základné aplikačné zásady a princípy európskeho práva.

-               Úloha procesu harmonizácie práva.

-               Formy a metódy uplatňovania európskeho práva.

https://web.microsoftstream.com/video/bbac15c1-87fc-442e-8a56-17b4d63430f4

https://web.microsoftstream.com/video/bae34722-1548-4f2e-87a2-30a1b84f8106

3. sústredenie:                  29. 10. 2022 13:45–19:45        

Témy sústredenia:

-               Súdny systém EÚ. Druhy konania.

-               Občianstvo EÚ. Voľný pohyb osôb.

https://web.microsoftstream.com/video/ed43d0a5-bac2-47a8-acff-67816eddee24

https://web.microsoftstream.com/video/5cfb6f91-0fa3-416d-a935-184257f099bc

 

 

4. sústredenie:                  17. 12. 2022 7:45-13:45

Témy sústredenia:

-               Colná únia, voľný pohyb tovaru.

-               Voľný pohyb pracovníkov, sloboda usadzovania

-               Voľný pohyb služieb, kapitálu a platieb.

https://drive.google.com/file/d/1eDExhxptAVH7JWH-mZPLMICYRIUgir3q/view

https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=37166

https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=37157