Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prípravný kurz

OZNAM PRE ÚČASTNÍKOV PRÍPRAVNÉHO KURZU

Začiatok kurzu je v sobotu 12.1.2019 od 8.30 hod. Na prezenciu si prineste občiansky preukaz, doklad o zaplatení poplatku a písacie potreby.

Výučba začne o 9:00 hod. Rozvrh hodín dostane každý účastník pri prezencii. Žiadame účastníkov aby prišli načas.

 


PRÍPRAVNÝ KURZ
na prijímacie pohovory v akademickom roku 2018/2019

Prípravný kurz je určený najmä pre študentov posledného ročníka strednej školy ale aj iných záujemcov o bakalárske štúdium práva v dennej a externej forme štúdia. 

Kurz bude prebiehať v mesiacoch január - február 2019 (5 sobôt, rozpis kurzu nižšie) na Právnickej fakulte UK v miestnosti Súdna sieň - prízemie historickej budovy UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava).

Obsah prípravného kurzu na prijímacie skúšky:

 • dejiny,
 • všeobecný prehľad zameraný na spoločenské vedy,
 • základy logického myslenia,
 • základy filozofie,
 • základy práva a Ústava SR.

Výhodou kurzu je , že účastníkom sú prednášané témy, ktoré si musia inak prácne študovať a vyhľadávať. 

Fakulta oznamuje, že kurz sa uskutoční v stanovených termínoch. Pozvánky na kurz sa neposielajú.

Absolvovanie kurzu nezakladá právo na prijatie.

Fakulta oznamuje, že kurz sa uskutoční v stanovených termínoch.

Účastnícky poplatok za kurz je 160€. Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné zaslať spolu s prihláškou na kurz do 7.1.2019 na adresu fakulty.

Termíny konania kurzu:

 • 12.1.2019,
 • 19.1.2019,
 • 26.1.2019,
 • 2.2.2019,
 • 9.2.2019.

Časový rozvrh kurzu: 

 • 8:30 - 9:00 prezencia,
 • 9:00 - 12:00 výučba,
 • 12:00 - 13:00 obedňajšia prestávka,
 • 13:00 - 15:55 výučba.

Žiadame účastníkov kurzu o dodržiavanie času na prezenciu dochádzky.

 

Organizačné zabezpečenie kurzu:

Ing. Magdaléna Mydliarová
Vedúca oddelenia
Odd. ďalšieho vzdelávania, rig. konania, organizácie ved. a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Právnická fakulta UK v Bratislave
Tel. 02/592 44 190
e-mail: Magdalena.Mydliarova@flaw.uniba.sk

 

Prihláška na stiahnutie [PDF]

Tézy otázok a odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky