Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Kritéria prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 - študijný odbor "Právo"

Kritériá prijímacieho konania

Kritériá prijímacieho konania pri prestupe z inej VŠ (všeobecne)

Kritéria prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 - študijný odbor "Ekonómia a právo"

Kritériá prijímacieho konania - Bc.


Elektronická prihláška

Elektronická prihláška

Elektronická prihláška bude sprístupnená od 20. 12. 2018

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium. Túto si vytlačí a zašle spolu s požadovanými prílohami na adresu fakulty. Prihláška na štúdium na UK v Bratislave, Právnickú fakultu s požadovanými prílohami, sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia.

Uvedené meno/heslo pri registrácii bude slúžiť len na podanie prihlášky – po prijatí na štúdium dostane prijatý uchádzač Cosing login/heslo poštou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.


Príručka pre uchádzačov o štúdium - e-prihláška:

Evidencia e-prihlášky na I. stupeň


Platby krajiny EU:

číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302
príslušný VS
Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
BIC/Swift: SPSRSKBAXXX

Platby krajiny mimo EU:
číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302
príslušný VS
Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA, Mlynske Nivy 1, 829 90 Bratislava
BIC/Swift: SUBA SK BX

Ďalšie informácie o prijímacom konaní poskytne študijné oddelenie fakulty (02/592 44 107,-199,-169,-500,-311-189). V prípade potreby objasnenia spôsobu registrácie do systému e-prihlášky môže pomôcť aj  pracovisko CePIT - Centrum podpory informačných technológií  (tel. 02/592 44 944)


Upozornenie: VÝPIS HODNOTENIA ZA PRVÝ POLROK pre prijímacie konanie

Podľa ustanovenia § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní „v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia".

Nakoľko uvedený výpis nie je verejnou listinou a do hodnotenia prijímacieho konania na Právnickú fakultu UK sa započítava aj priemer všetkých známok z polročného vysvedčenia, vedenie Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje uchádzačom, aby k prihláške doložili originál alebo úradne overenú kópiu polročného vysvedčenia (nie výpis prospechu za prvý polrok).