Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nespolupracuje v prijímacom konaní na žiadny z poskytovaných študijných programov so žiadnou agentúrou, sprostredkovateľom ani iným prostredníkom a nevyberá v súvislosti s prijímacím konaním iný poplatok, ako je uvedený v kritériách prijímacieho konania.  

The Faculty of Law of Comenius University Bratislava does not cooperate in the admission procedure for any of the provided study programmes with any agency, intermediary or other intermediary and does not collect any fee in connection with the admission procedure other than those specified in the admission procedure criteria.  

Юридичний факультет Університету Коменського в Братиславі не співпрацює з жодним агентством, посередником або іншим посередником у процедурі вступу на будь-яку з пропонованих навчальних програм і не стягує ніяких зборів у зв'язку з процедурою вступу, крім тих, що вказані в критеріях процедури вступу. 

Юридический факультет Университета Коменского в Братиславе не сотрудничает с какими-либо агентствами, посредниками или другими посредниками в процедуре приема на любую из предлагаемых учебных программ и не взимает плату в связи с процедурой приема, кроме той, которая указана в критериях процедуры приема. 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025

 

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2023/2024

 

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023

 

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nájdete tu.

1. Termíny prijímacieho konania

1. termín na podanie prihlášky na štúdium:

"Právo": I. kolo do 15. júna 2024; II. kolo do 15.augusta 2024; (dekan môže určiť aj III. kolo s lehotou podania prihlášky do 20.09.2024)

"Ekonómia a právo": do 31. marca 2024, dekan môže tento termín predĺžiť

"Manažment a právo: Do 31.05.2024 (prvé kolo) , do 31.08.2024 (druhé kolo), dekan môže termín podania prihlášky predĺžiť.

2. termín na vloženie povinných príloh k prihláške: v lehote na podanie prihlášky

3. termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie: v lehote na podanie prihlášky

4. termín prijímacej skúšky

"Právo": nevykonáva sa

"Ekonómia a právo": jún 2024

"Manažment a právo": Jún 2024 (prvé kolo) September 2024 (druhé kolo)

5. termín zasadnutia prijímacej komisie dekana:

"Právo": I. kolo 16. júna 2024 - 30. júna 2024; II. kolo 16.augusta 2024 - 31. augusta 2024; (dekan môže určiť aj III. kolo do 30. septembra 2024)

"Ekonómia a právo": jún 2024

"Manažment a právo": Jún 2024 (prvé kolo) September 2024 (druhé kolo)

6. termín na zverejnenie informácii uchádzačom o výsledku prijímacieho konania

"Právo": neuplatňuje sa

"Ekonómia a právo": jún 2024

"Manažment a právo": Jún 2024 (prvé kolo) September 2024 (druhé kolo)

7. termín zápisu na štúdium: september 2024

 

 

2. Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

"Právo": 600 (denná forma štúdia); 200 (externá forma štúdia)

Ekonómia a právo: 100 pre denné štúdium a 50 pre externé štúdium

Manažment a právo: 100

3. Vnútorné predpisy

 

1. vnútorný predpis UK súvisiaci s prijímacím konaním 

2. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: neuplatňuje sa

3. vnútorný predpis - Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

4. Podmienky prijímania uchádzačov: základné podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

5. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

"Právo":

Uchádzač má primeraný všeobecný prehľad v oblasti náuky o spoločnosti, dejín a logického myslenia

Úplné ukončené stredoškolské vzdelanie sa považuje za preukázanie potrebnej minimálnej úrovne splnenia ďalších podmienok prijatia podľa bodu (t.j. bez prijímacej skúšky).

Podaním prihlášky uchádzač berie na vedomie podmienky pre absolvovanie študijného programu, že je schopný študovať daný študijný program, že ovláda slovenský jazyk a jeden z nasledujúcich jazykov aspoň na úrovni B2 európskeho referenčného rámca: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk

 

"Ekonómia a právo":

Uchádzač má primeraný všeobecný prehľad v oblasti náuky o spoločnosti, dejín a logického myslenia, cudzieho jazyka (anglického alebo nemeckého) a matematiky.

Splnenie podmienok sa overuje prijímacou skúškou:

- písomné overovanie predpokladov logického myslenia;

- vedomostný test zo základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača z poskytnutých možností, a to v rozsahu učiva strednej školy.

 

"Manažment a právo":

 Uchádzač o štúdium na spoločne poskytovanom študijnom programe Manažment a právo v študijných odboroch 8. ekonómia a manažment a 30. právo na prvom stupni štúdia má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Má vedomosti zo stredoškolskej matematiky a základov spoločenskovedných disciplín na takej úrovni, že je schopný ďalej nadviazať na vedomosti zo strednej školy a absolvovať výučbu predmetov študijného programu. Ovláda anglický jazyk na takej úrovni, že okrem toho, že úspešne zloží prijímaciu skúšku z jazyka anglického, je schopný absolvovať výučbu predmetov v anglickom jazyku a získať z nich hodnotenie a kredity. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

50% hodnotenie prijímacej skúšky z matematiky

50% hodnotenie jazykových schopností uchádzača

Podmienkou na prijatie je dostatočná úroveň jazykových schopností uchádzača. V prípade, ak počet uchádzačov prekročí kapacitné možnosti fakúlt, o poradí prijatých uchádzačov sa rozhodne na základe hodnotenia jazykových schopností uchádzača a výsledkov uchádzača zo strednej školy z predmetu matematika, pričom uprednostnení budú uchádzači, ktorí vykonali maturitnú skúšku alebo jej ekvivalent z matematiky.

 

 

 

6. Ďalšie informácie

Podrobnosti nájdete v časti "Kritérií prijímacieho konania":

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

7. Všeobecné informácie

Podrobnosti nájdete v časti "Kritérií prijímacieho konania":

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nespolupracuje v prijímacom konaní na žiadny z poskytovaných študijných programov so žiadnou agentúrou, sprostredkovateľom ani iným prostredníkom a nevyberá v súvislosti s prijímacím konaním iný poplatok, ako je uvedený v kritériách prijímacieho konania.  

The Faculty of Law of Comenius University Bratislava does not cooperate in the admission procedure for any of the provided study programmes with any agency, intermediary or other intermediary and does not collect any fee in connection with the admission procedure other than those specified in the admission procedure criteria.  

Юридичний факультет Університету Коменського в Братиславі не співпрацює з жодним агентством, посередником або іншим посередником у процедурі вступу на будь-яку з пропонованих навчальних програм і не стягує ніяких зборів у зв'язку з процедурою вступу, крім тих, що вказані в критеріях процедури вступу. 

Юридический факультет Университета Коменского в Братиславе не сотрудничает с какими-либо агентствами, посредниками или другими посредниками в процедуре приема на любую из предлагаемых учебных программ и не взимает плату в связи с процедурой приема, кроме той, которая указана в критериях процедуры приема.

8. Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

V prípade uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí sa vyžaduje úradne overená fotokópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo jeho zaručená konverzia do elektronickej podoby.

 

Podrobnosti o procese posudzovania rovnocennosti dokladov nájdete tu: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

 

Dané rozhodnutia vydávajú regionálne úrady školskej správy:

https://www.minedu.sk/regionalne-urady-skolskej-spravy/

 

 

9. Prihláška na štúdium

 

1. odkaz na eprihlas: 

UK 

EUBA pre "Ekonómia a právo"

2. odkaz na návody eprihlas

3. povinné prílohy k prihláške

"Právo":

a) úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia, alebo jeho zaručená konverzia do elektronickej podoby, alebo

b) úradne overená fotokópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo jeho zaručená konverzia do elektronickej podoby.

Potvrdenie výsledkov zo strednej školy sa nevyžaduje.

 

"Ekonómia a právo"

1. Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (posledný deň predloženia je deň prijímacej skúšky).

2. Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice

3. Doklad o zaplatení poplatku na účet NHF EUBA za prijímacie konanie.

Lekárske potvrdenie o spôsobilosti uchádzača na štúdium sa nevyžaduje.

 

"Manažment a právo"

Životopis (v anglickom jazyku),

- Motivačný list (v anglickom jazyku),

- Overené fotokópie dokladov o absolvovaní stredoškolského štúdia s maturitou alebo ekvivalentnou skúškou,

- Doklady preukazujúce znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2 (napr. IELTS – min. 5.5, ESOL – min. FCE (Grade C), vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške),

- Uchádzači o štúdium z členských štátov EÚ a slovenskí uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou, tieto podmienky sa netýkajú občanov Českej republiky.

Lekárske potvrdenie o spôsobilosti uchádzača na štúdium sa nevyžaduje. Potvrdenie výsledkov zo strednej školy sa nevyžaduje


4. kontaktné osoby na fakulte

koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi: prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. tel. +421 2 9012 2006 e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk

telefón študijné oddelenie PraF UK: +421 2 9012 9500, +421 2 9012 9311, +421 2 9012 2029, +421 2 9012 2101, +421 2 9012 9199, +421 2 9012 2114

telefón študijné oddelenie NHF EUBA (pre "Ekonómia a právo"): 421 267291210, marta.hytkova@euba.sk

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia (pre "Manažment a právo"): Ing. Michaela Krescanková, PhD. +421 2 9012 9143 e-mail: michaela.krescankova@flaw.uniba.sk