Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2023/2024

 

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023

 

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nájdete tu.

Ako podať prihlášku?

Prihláška na bakalárske štúdium študijného programu "právo" sa podáva elektronicky prostredníctvom systému e-prihlaska na webovom sídle Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý nájdete tu: E-PRIHLASKA.

Návod na vyplnenie e-prihlášky nájdete tu: NÁVOD.

Vyplnenú elektronickú prihlášku nezabudnite potvrdiť! Inak sa neuloží v systéme a nemožno ju ďalej vyhodnocovať.

Po uložení prihlášky už len zostáva len zaplatiť poplatok za prijímacie konanie a zaslať alebo doručiť povinné prílohy prihlášky - overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.

Zvyšné prílohy je možné vložiť elektronicky k e-prihláške.

Prihlášku nie je potrebné zasielať v listinnej podobe (papierovej podobe), naše študijné oddelenie bude podstatnú časť úkonov vykonávať elektronicky.

 

 

Ako zaplatiť poplatok za prijímacie konanie?

Poplatok za prijímacie konanie sa platí bankovým prevodom na účet PraF UK vedený v Štátnej pokladnici.

Poplatok za prijímacie konanie vo výške 70 eur zaplaťte prosím na základe údajov vygenerovaných po potvrdení prihlášky ("Tlač príkazu na úhradu").

V príkaze na úhradu je potrebné uviesť správne číslo účtu, variabilný symbol a špecifický symbol (QR-kód, ktorý sa Vám vygeneruje spolu s príkazom na úhradu Vám pomôže zadať správne údaje).

Prečo je to dôležité?

Na základe správnych platobných údajov vieme priradiť platbu k správnej prihláške, a teda nie je potrebné preukazovať zaplatenie poplatku za prihlášku potvrdeniami z banky.