Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2023/2024

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

doktorandský študijný program:

teória a dejiny štátu a práva

ústavné právo

správne právo

pracovné právo

trestné právo

medzinárodné právo

rímske právo

obchodné a finančné právo

občianske právo

kánonické právo

právo Európskej únie

Prihláška sa podáva v elektronickej forme:

https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home

Témy dizertačných prác na prijímacie konanie na doktorandské štúdium na ak. rok 2023/2024

Témy dizertačných prác

Návod na podanie prihlášky: https://www.flaw.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/