Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1)

doktorandský študijný program:

teória a dejiny štátu a práva

ústavné právo

správne právo

pracovné právo

trestné právo

medzinárodné právo

rímske právo

obchodné a finančné právo

občianske právo

kánonické právo

právo Európskej únie

 

Prihláška sa podáva v elektronickej forme:

https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home

1. Termíny prijímacieho konania

1. termín na podanie prihlášky na štúdium:

Do 15. júna 2024.

Dekan môže rozhodnúť o dodatočnom prijímacom konaní; termíny podania prihlášok a prijímacej skúšky oznámi v tomto rozhodnutí..

2. termín na vloženie povinných príloh k prihláške: v lehote na podanie prihlášky.

3. termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie: v lehote na podanie prihlášky.

4. termín prijímacej skúšky:

Jún/júl 2024.

5. termín zasadnutia prijímacej komisie dekana:

Jún/júl 2024

6. termín na zverejnenie informácii uchádzačom o výsledku prijímacieho konania

Júl 2024

7. termín zápisu na štúdium:

September 2024

2. Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

1 až 2 pre denné štúdium

5 pre externé štúdium 

3. Vnútorné predpisy

 

1. vnútorný predpis UK súvisiaci s prijímacím konaním 

2. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: neuplatňuje sa

3. vnútorný predpis - Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

4. Podmienky prijímania uchádzačov: základné podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

5. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou prijatia na štúdium je:

(a) absolvovanie magisterského študijného programu v študijnom odbore právo v Slovenskej republike, alebo absolvovanie magisterského študijného programu v odbore právo v programe právo a právne vedy v Českej republike, alebo absolvovanie magisterského študijného programu v odbore právo v inom štáte ako v Slovenskej republike alebo Českej republike na základe Rozhodnutia o rovnocennosti dokladov.

(b) excelentné znalosti a zručnosti v oblasti práva, ktorá má byť predmetom doktorandského štúdia – a to minimálne na úrovni absolventa magisterského štúdia.

(c) schopnosť študovať, komunikovať na odbornej úrovni a publikovať v aspoň jednom svetovom jazyku; na tento účel sa požaduje aktívna znalosť anglického jazyka; znalosť ďalšieho svetového jazyka (nemčina, francúzština, španielčina a taliančina) je pridanou hodnotou.

(d) predpoklady vedeckej a pedagogickej činnosti.

Osobitná podmienka pre uchádzačov o dennú formu štúdia:

(e) Schopnosť plniť si povinnosti podľa čl. 2 ods. 5 Študijného poriadku PraF UK: Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia je na účely plnenia svojich študijných, pedagogických a vedeckých úloh povinný zdržiavať sa v priestoroch fakulty, a to najmenej v rozsahu stanovenom dekanom alebo inou osobou poverenou dekanom, pričom tento rozsah stanovený dekanom alebo inou osobou poverenou dekanom nepresiahne 35 hodín týždenne. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia plní pokyny ukladané mu dekanom, prodekanom, školiteľom, predsedom programovej komisie, predsedom odborovej komisie, vedúcim katedry alebo riaditeľom ústavu, zástupcom vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu, v rámci činnosti ktorého plní svoje vedecké, pedagogické a ďalšie povinnosti. Do pedagogických a vedeckých povinností doktoranda v dennej forme štúdia patrí aj vlastná výučba, účasť na výučbe školiteľa alebo iného člena katedry alebo ústavu, príprava materiálov a didaktických pomôcok na prednášky, semináre, konzultačné sústredenia, ako aj všetky formy skúšania, účasť na všetkých formách skúšania a štátnych skúškach, vrátane dozoru a prípravy na skúšanie, účasť na konferenciách a vedeckých podujatiach organizovaných fakultou, vrátane ich spoluorganizácie a organizačného zabezpečenia, zostavovateľské práce zborníkov vydávaných fakultou, rešerše a podpora výskumu na katedre alebo ústave.

Podmienky prijatia podľa písm. (a) uchádzač preukazuje predložením príslušných dokladov o vzdelaní a prípadným Rozhodnutím o rovnocennosti dokladov; u uchádzačov, ktorí absolvovali štúdium na PraF UK a hlásia sa na doktorandské štúdium na PraF UK v danom akademickom roku, zabezpečí potvrdenie o absolvovaní štúdia a výpisy výsledkov zo štúdia fakulta bezodplatne.

Podmienky prijatia podľa písm. (b) uchádzač preukazuje vykonaním prijímacej skúšky v rozsahu predpísaných znalostí a zručností.

Podmienky prijatia podľa písm. (c) uchádzač preukazuje: a) doložením dokladu o minimálne ročnom štúdiu v študijnom programe v anglickom jazyku alebo b) ústnym prejavom v rámci prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia podľa písm. (d) uchádzač preukazuje predložením projektu k dizertačnej práci a jeho prezentáciou ako súčasť prijímacieho konania a prípadnou svojou publikačnou činnosťou.

Podmienky prijatia podľa písm. (e) uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.

 

Komisia na neverejnom hlasovaní určí, či uchádzač vyhovel, ako aj poradie úspešných uchádzačov na základe nasledovných kritérií:

I. Kvality projektu dizertačnej práce a jeho prezentácie uchádzačom pred prijímacou komisiou – bodové hodnotenie: max. 60 bodov. 

II. Vedomostí preukázaných v rámci ústnej skúšky pred prijímacou komisiou v oblasti práva, ku ktorej sa viaže študijný program, na ktorý sa uchádzač prihlásil – bodové hodnotenie: max. 10 bodov. 

III. Znalosti cudzích jazykov – bodové hodnotenie: max. 15 bodov. 

IV. Účasti v rámci vedeckých, resp. akademických aktivít, publikačnej činnosti a študijného prospechu v predchádzajúcom štúdiu (Bc. a Mgr.) – bodové hodnotenie: max. 15 bodov.

 

Uchádzač musí preukázať schopnosti a zručnosti aspoň na úrovni 60 %, aby bol hodnotený ako „vyhovel“.

 

Obsah prijímacej skúšky:

"Teória a dejiny štátu a práva": Pramene práva a tvorba práva. Realizácia, aplikácia, interpretácia práva a právna argumentácia. Dejiny ústavného práva a dejiny správneho práva na Slovensku. Dejiny súkromného práva a dejiny trestného práva na Slovensku.

"Ústavné právo": Ústavné základy Slovenskej republiky a ústavné princípy. Základné práva a slobody. Ústavné orgány Slovenskej republiky.

"Správne právo": Verejná správa (pojem, funkčné a organizačné vymedzenie) a správne právo. Kontrola vo verejnej správe a kontrola verejnej správy. Zodpovednosť vo verejnej správe. Právne inštitúty správneho poriadku. Osobitné správne konania.

"Pracovné právo": Individuálne pracovnoprávne vzťahy – vznik, zmena a zánik a atypické formy zamestnávania. Individuálne pracovnoprávne vzťahy – pracovný čas, odmeňovanie, sociálna politika a zodpovednostné vzťahy. Kolektívne pracovné právo – subjekty a participácia zástupcov zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a kolektívne vyjednávanie. Ochrana práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Právo sociálneho zabezpečenia.

"Trestné právo": Trestné právo hmotné – všeobecná časť. Trestné právo hmotné – osobitná časť. Trestné právo procesné – všeobecná časť. Trestné právo procesné – osobitná časť.

"Medzinárodné právo": Metódy úpravy súkromnoprávnych vzťahov s väzbou na viacero právnych poriadkov súčasne. Pramene medzinárodného práva súkromného. Subjekty medzinárodného práva. Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv. Ochrana životného prostredia nástrojmi medzinárodného práva.

"Rímske právo": Osobné právo. Vecné právo. Záväzkové právo. Procesné právo.

"Obchodné a finančné právo": Témy vypísané Katedrou obchodného práva a hospodárskeho práva: Právo obchodných spoločností. Obchodné záväzkové vzťahy. Insolvenčné právo. Témy vypísané Katedrou finančného práva: Rozpočtové právo. Daňové právo. Právo finančného trhu.

"Občianske právo": Vecné práva. Dedenie. Záväzky. Zodpovednostné vzťahy. Konanie na súde.

"Právo Európskej únie": Inštitucionálny rámec EÚ. Právny poriadok EÚ a jeho účinky. Vnútorný trh EÚ.

"Kánonické právo": Pramene platného kánonického práva. Poňatie moci v Katolíckej cirkvi. Hierarchická štruktúra Katolíckej cirkvi. Územná štruktúra Katolíckej cirkvi. Základné pojmy trestného kánonického práva.

6. Ďalšie informácie

Podrobnosti nájdete v časti "Kritérií prijímacieho konania" na príslušný akademický rok:

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1)

 

 

7. Všeobecné informácie

Podrobnosti nájdete v časti "Kritérií prijímacieho konania" na príslušný akademický rok:

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 24/2023, úplné znenie VP 4/2021 v znení dodatku č. 1)

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nespolupracuje v prijímacom konaní na žiadny z poskytovaných študijných programov so žiadnou agentúrou, sprostredkovateľom ani iným prostredníkom a nevyberá v súvislosti s prijímacím konaním iný poplatok, ako je uvedený v kritériách prijímacieho konania.  

The Faculty of Law of Comenius University Bratislava does not cooperate in the admission procedure for any of the provided study programmes with any agency, intermediary or other intermediary and does not collect any fee in connection with the admission procedure other than those specified in the admission procedure criteria.  

Юридичний факультет Університету Коменського в Братиславі не співпрацює з жодним агентством, посередником або іншим посередником у процедурі вступу на будь-яку з пропонованих навчальних програм і не стягує ніяких зборів у зв'язку з процедурою вступу, крім тих, що вказані в критеріях процедури вступу. 

Юридический факультет Университета Коменского в Братиславе не сотрудничает с какими-либо агентствами, посредниками или другими посредниками в процедуре приема на любую из предлагаемых учебных программ и не взимает плату в связи с процедурой приема, кроме той, которая указана в критериях процедуры приема.

8. Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole, predložia k prihláške overenú fotokópiu Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou v listinnej podobe.

 

Podrobnosti o procese posudzovania rovnocennosti dokladov nájdete tu: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

9. Prihláška na štúdium

1. odkaz na eprihlas: 

UK 

 

2. odkaz na návody eprihlas

 

3. povinné prílohy k prihláške

K prihláške uchádzač priloží:

a. životopis,

b. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu) v listinnej podobe; u uchádzačov, ktorí absolvovali štúdium na PraF UK a hlásia sa na doktorandské štúdium na PraF UK v danom akademickom roku, zabezpečí potvrdenie o absolvovaní štúdia a výpisy výsledkov zo štúdia fakulta bezodplatne,

c. súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej a vedeckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností,

d. doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie,

e. uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole, predložia overenú fotokópiu Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou v listinnej podobe,

f. rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 5 až 7 normostrán.

 

Lekárske potvrdenie sa nevyžaduje 

 

4. kontaktné osoby na fakulte

koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi: prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. tel. +421 2 9012 2006 e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia tel.: +421 2 9012 9418
e-mail: daniela.brillova@flaw.uniba.sk web: www.flaw.uniba.sk