Magisterské štúdium

Kritéria prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018 - študijný odbor "Právo"

Kritériá prijímacieho konania

Kritériá prijímacieho konania pri prestupe z inej VŠ (všeobecne)

Kritéria prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018 - študijný odbor "Ekonómia a právo"

Kritériá prijímacieho konania

Kritéria prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 - študijný odbor "Ekonómia a právo"

Kritériá prijímacieho konania

Elektronická prihláška

Elektronická prihláška

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium. Túto si vytlačí a zašle spolu s požadovanými prílohami na adresu fakulty. Prihláška na štúdium na UK v Bratislave, Právnickú fakultu s požadovanými prílohami, sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia.

Uvedené meno/heslo pri registrácii bude slúžiť len na podanie prihlášky – po prijatí na štúdium dostane prijatý uchádzač Cosing login/heslo poštou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

Príručka pre uchádzačov o štúdium - e-prihláška:

Evidencia e-prihlášky na II. stupeň

 

Platby krajiny EU:
číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302
príslušný VS
Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
BIC/Swift: SPSRSKBAXXX

Platby krajiny mimo EU:
číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302
príslušný VS
Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA, Mlynske Nivy 1, 829 90 Bratislava
BIC/Swift: SUBA SK BX

Ďalšie informácie o prijímacom konaní poskytne študijné oddelenie fakulty (02/592 44 107,-199,-169,-500,-311-189). V prípade potreby objasnenia spôsobu registrácie do systému e-prihlášky môže pomôcť aj  pracovisko CePIT - Centrum podpory informačných technológií (tel. 02/592 44 944)