Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nespolupracuje v prijímacom konaní na žiadny z poskytovaných študijných programov so žiadnou agentúrou, sprostredkovateľom ani iným prostredníkom a nevyberá v súvislosti s prijímacím konaním iný poplatok, ako je uvedený v kritériách prijímacieho konania.  

The Faculty of Law of Comenius University Bratislava does not cooperate in the admission procedure for any of the provided study programmes with any agency, intermediary or other intermediary and does not collect any fee in connection with the admission procedure other than those specified in the admission procedure criteria.  

Юридичний факультет Університету Коменського в Братиславі не співпрацює з жодним агентством, посередником або іншим посередником у процедурі вступу на будь-яку з пропонованих навчальних програм і не стягує ніяких зборів у зв'язку з процедурою вступу, крім тих, що вказані в критеріях процедури вступу. 

Юридический факультет Университета Коменского в Братиславе не сотрудничает с какими-либо агентствами, посредниками или другими посредниками в процедуре приема на любую из предлагаемых учебных программ и не взимает плату в связи с процедурой приема, кроме той, которая указана в критериях процедуры приема. 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2023/2024

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nájdete tu.

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nájdete tu.

1. Termíny prijímacieho konania

1. termín na podanie prihlášky na štúdium:

"Právo (v slovenskom jazyku)": Do 28.06.2024. V prípade účasti na opravných termínoch štátnej skúšky je možné prihlášku podať do 31.8. 2024. Dekan môže termín podania prihlášky predĺžiť.

"Právo (v anglickom jazyku)": Do 31.08.2024 Dekan môže termín podania prihlášky predĺžiť.

"Kánonické právo": Do 28.06.2024. V prípade účasti na opravných termínoch štátnej skúšky je možné prihlášku podať do 31.8.2024; dekan môže tento termín predĺžiť.

"Právo a ekonómia": Do 31.08.2024.

2. termín na vloženie povinných príloh k prihláške: v lehote na podanie prihlášky.

3. termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie: v lehote na podanie prihlášky.

4. termín prijímacej skúšky

"Právo (v slovenskom jazyku)": August-september 2024.

"Právo (v anglickom jazyku)": September 2024.

"Kánonické právo": August-september 2024.

"Právo a ekonómia": bez prijímacej skúšky.

5. termín zasadnutia prijímacej komisie dekana:

"Právo (v slovenskom jazyku)": I. kolo 2. júla - 15. júla 2024; II. kolo 1. septembra - 15. septembra 2024.

"Právo (v anglickom jazyku)": September 2024.

"Kánonické právo": I. kolo 2. júla - 15. júla 2024; II. kolo 1. septembra - 15. septembra 2024.

"Právo a ekonómia": September 2024.

6. termín na zverejnenie informácii uchádzačom o výsledku prijímacieho konania

"Právo (v slovenskom jazyku)":I. kolo - druhá polovica júla 2024; II. kolo - druhá polovica septembra 2024.

"Právo (v anglickom jazyku)": September 2024.

"Kánonické právo": I. kolo - druhá polovica júla 2024; II. kolo - druhá polovica septembra 2024.

"Právo a ekonómia": September 2024.

7. termín zápisu na štúdium:

Spoločne pre všetky:

september 2024

2. Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

"Právo (v slovenskom jazyku)": 300 (denná forma štúdia); 150 (externá forma štúdia).

"Právo (v anglickom jazyku)": 100.

"Kánonické právo": 20 (denná forma štúdia); 20 (externá forma štúdia).

"Právo a ekonómia": 50.

3. Vnútorné predpisy

 

1. vnútorný predpis UK súvisiaci s prijímacím konaním 

2. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: neuplatňuje sa

3. vnútorný predpis - Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

4. Podmienky prijímania uchádzačov: základné podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

5. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

"Právo (v slovenskom jazyku)":

a) absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského študijného programu v študijnom odbore právo v Slovenskej republike, alebo absolvovanie magisterského študijného programu v odbore právo v programe právo a právne vedy v Českej republike, alebo absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského študijného programu v odbore právo v inom štáte ako v Slovenskej republike alebo Českej republike na základe rozhodnutia o rovnocennosti dokladov a b) interdisciplinárne znalosti z teórie práva a z teoretických súvislostí vybraných právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na správne právo, ďalej tiež na občianske právo, pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia; a c) teoretické a praktické znalosti a zručnosti v oblasti i) občianskeho práva, ii) správneho práva, iii) finančného práva, iv) trestného práva, v) pracovného práva a vi) práva sociálneho zabezpečenia vii) obchodného práva.

Podaním prihlášky uchádzač berie na vedomie podmienky pre absolvovanie študijného programu, že je schopný študovať daný študijný program, že ovláda slovenský jazyk a odbornú právnickú terminológiu v jedenom z nasledujúcich jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk.

Podmienky prijatia podľa bodu uchádzač preukazuje: a) absolvovaním štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe v plnom rozsahu stanovených znalostí a zručností alebo b) vykonaním prijímacej skúšky v rozsahu stanovených znalostí a zručností.

Podmienky prijatia uchádzač preukazuje vo vzťahu jednotlivým stanoveným oblastiam a) absolvovaním jedného alebo viacerých predmetov v bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe z jednotlivých oblastí, ktorých obsahom bolo v plnom rozsahu dosiahnutie vymedzených znalostí a zručností alebo b) vykonaním prijímacej skúšky v rozsahu vymedzených znalostí a zručností, pričom z každej oblasti sa vykonáva samostatná prijímacia skúška (avšak v jednom spoločnom termíne).

Uchádzača možno prijať, ak splnil základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky prijatia na štúdium. V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok prijímacou skúškou, uchádzač musí byť z každej oblasti prijímacej skúšky hodnotený ako „vyhovel“, t.j. musí preukázať schopnosti a zručnosti aspoň na úrovni 60 %. 

Rozsah požadovaných znalostí a zručností:

A) interdisciplinárne znalosti z teórie práva a z teoretických súvislostí vybraných právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na správne právo, ďalej tiež na občianske právo, pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia: 1. Základné princípy tvorby, výkladu a aplikácie práva. 2. Verejná správa a iné organizačné súčasti verejnomocenských mechanizmov. 3. Postavenie správneho práva v systéme právneho poriadku SR, pramene práva a právne normy. Správne právo, teória správneho práva a všeobecná teória práva. 4. Subjekty práva a subjekty správneho práva, právne vzťahy a administratívnoprávne vzťahy, prvky právnych vzťahov. 5. Organizácia verejnej správy v Slovenskej republike v rámci organizačného mechanizmu verejných mocí v Slovenskej republike. 6. Kontrola verejnej správy. Metódy a formy činnosti verejnej správy. Normatívne právne akty a právotvorba v Slovenskej republike. Individuálne právne akty. 7. Zodpovednosť za protiprávne konanie 8. Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe a v súkromnoprávnych vzťahoch. Právo na dobrú správu. 9. Rozhodovacie procesy vo verejnej správe a v iných organizačných mechanizmoch verejnej moci. Pôsobnosť správneho poriadku a iných procesných predpisov v právnom poriadku SR. Zásady správneho konania a ich komparácia so zásadami iných aplikačných procesov v právnom poriadku SR. Príslušnosť v správnom konaní, účastníci správneho konania. Komparácia a súvislosti procesných inštitútov správneho konania, občianskeho súdneho konania, trestného konania a konania pred ÚS SR. 10. Priebeh správneho konania. Rozhodnutie. Priebeh konaní a rozhodnutia v občianskom súdnom konaní, trestnom konaní a konaní pred ÚS SR v komparácii a súvislostiach s obdobnými inštitútmi v správnom práve. 11. Opravné prostriedky v správnom konaní a v iných aplikačných procesoch v právnom poriadku SR. Správne súdnictvo a jeho súvzťažnosti s ústavným súdnictvom. 12. Výkon rozhodnutia v správnom konaní a v iných aplikačných procesoch v právnom poriadku SR. 13. Základné inštitúty súkromného práva v právnom poriadku Slovenskej republiky. 14. Právo sociálneho zabezpečenia a jeho súvislosti so správnym právom.

B) Občianske právo - problematika občianskoprávnych vzťahov a jeho prvkov, právnych skutočností s dôrazom na právne úkony a následky vadnosti právnych úkonov, premlčania a preklúzie, pričom je schopný interpretovať a aplikovať príslušné právne normy občianskeho zákonníka a pracovať s relevantnou judikatúrou. - problematika vecných práv a zodpovednosti za škodu a za bezdôvodné obohatenie, právne normy upravujúce vlastnícke právo, držbu, vecné práva k cudzej veci a dedičské právo. - právnou úprava záväzkového práva, právne normy všeobecnej úpravy záväzkovoprávnych vzťahov, ako aj jednotlivých pomenovaných zmluvných typov obsiahnutých v občianskom zákonníku, teoretické vedomosti s aplikačná prax v oblasti záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. - základné teoretické inštitúty občianskeho procesného práva, prvostupňové konanie pred súdom, otázky týkajúce sa osobitných konaní, opravných konaní, vykonávacieho konania.

C) Správne právo - správne právo hmotné: 1. Pojmové vymedzenie verejnej správy a jej charakteristické črty, verejná moc a verejná správa, štátna moc, základné pojmy a charakteristika; 2. Organizácia verejnej správy, verejná správa vo funkčnom ponímaní, verejné služby, právo na dobrú správu, základný pojem a charakteristika; 3. Správne právo ako jedno z odvetví právneho poriadku a pramene správneho práva, pojem a predmet správneho práva, systém správneho práva, charakteristika a jeho postavenie v právnom poriadku, pramene správneho práva, právny poriadok SR a záväzné aktyEÚ, rozhodnutia súdov SR, Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva; 4. Normy správneho práva, administratívnoprávne vzťahy; 5. Organizácia štátnej správy a samosprávy v Slovenskej republike; 6. Územné a správne usporiadanie, organizácia štátnej správy, druhy orgánov štátnej správy, vykonávatelia štátnej správy; 7. Organizácia samosprávy, charakteristika, Európsky štandard územnej samosprávy, samospráva na úrovni obcí a VÚC a záujmová samospráva; 8. Metódy činnosti verejnej správy, formy činnosti verejnej správy; 9. Kontrola vo verejnej správe, pojem, charakteristika, druhy kontroly, postup vo vykonávaní kontroly vo verejnej správe, kontrola vykonávaná vládou a orgánmi štátnej správy, kontrola vykonávaná v rámci územnej samosprávy a štátny dozor nad územnou samosprávou; 10. Vonkajšia kontrola verejnej správy, správny dozor; 11. Právna zodpovednosť, charakteristické črty a druhy, subjektívna a objektívna zodpovednosť, zodpovednosť spravovaných subjektov, správny delikt, pojem, všeobecné pojmové znaky, druhy, Európske správne právo trestné; 12. Charakteristika a druhy zodpovednosti spravujúcich subjektov, pojem, súčasná právna úprava; 13. Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe, vymožiteľnosť práva a právny štát, nečinnosť vo verejnej správe, a kompetencia orgánov vo verejnej správy, príčiny nečinnosti orgánov verejnej správy a opatrenia proti nečinnosti, verejná správa ako predmet vedeckého skúmania; 14. Európske správne právo, pojem a charakteristika, pramene európskeho správneho práva, Európsky správny priestor v kontexte európskeho správneho práva, Európska komisia, princíp subsidiarity a proporcionality, Európsky systém správneho súdnictva - správne právo procesné: 1. Rozhodovacie procesy vo verejnej správe 2. Právo na dobrú správu a právo na spravodlivý proces 3. Zásady správneho konania 4. Subjekty správneho konania 5. Začatie správneho konania 6. Priebeh správneho konania (podanie, zápisnica, doručovanie, lehoty) 7. Dokazovanie v správnom konaní 8. Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania 9. Rozhodnutie v správnom konaní 10. Riadne opravné prostriedky 11. Mimoriadne opravné prostriedky 12. Výkon rozhodnutia 13. Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdov 14. Súdna kontrola nečinnosti a nezákonného zásahu.

D) Finančné právo - Rozpočtové a fiškálne právo:1. Pojem, systém a pramene finančného práva, finančnoprávne vzťahy (komplexný pohľad na finančné právo, vzťah k iným právnym odvetviam a jeho praktická realizácia v kontexte aktuálnych tém a dynamického ekonomického vývoja) 2. Subjekty finančného práva 3. Finančná kontrola v SR 4. Finančná kontrola v podmienkach EÚ 5. Pojem a predmet rozpočtového práva; Rozpočtová sústava; Rozpočtové zásady; Rozpočtová klasifikácia 6. Štátny rozpočet; Ďalšie súčasti rozpočtovej sústavy verejnej správy 7. Fiškálna decentralizácia; Rozpočet územnej samosprávy 8. Rozpočtovoprávne vzťahy v rámci EÚ; Všeobecný rozpočet Európskej únie; Fondové hospodárenie EÚ 9. Fiškálna koordinácia v EÚ, Rozpočtová zodpovednosť, Európske stabilizačné mechanizmy 10. Menové právo s nevyhnutným prepojením na právo EÚ, 11. Realizácia menovej politiky a peňažného obehu 12. Devízové právo 13. Colné právo Daňové a poplatkové právo:1. Teoretické otázky daňového práva 2. Daň z príjmu fyzických osôb – subjekt dane, predmet dane 3. Daň z príjmu fyzických osôb – základ dane, sadzba dane 4. Daň z príjmu fyzických osôb –, oslobodenie od dane, nezdaniteľné časti 5. Daň z príjmu právnických osôb – subjekt dane, predmet dane 6. Daň z príjmu právnických osôb – základ dane, sadzba dane, oslobodenie od dane 7. Daňové výdavky, daň vyberaná zrážkou, daňové odpisy 8. Miestne dane, Daň z motorových vozidiel 9. Daň z pridanej hodnoty – zdaniteľná osoba, registračnápovinnosť 10. Daň z pridanej hodnoty – zdaniteľné obchody, miesto zdaniteľného obchodu, osoby povinné platiť daň správcovi dane. 11. Daň z pridanej hodnoty – základ dane a sadzba dane, oslobodenie od dane, ručenie za daň, odpočítanie dane, vrátenie dane. 12. Selektívne spotrebné dane 13. Harmonizácie daní v rámci EÚ a problematika medzinárodného zdanenia 14. Poplatkové právo

E) Trestné právo - Všeobecná časť – trestné právo hmotné: 1. Pojem trestné právo, pramene trestného práva, výklad trestného práva a analógia v trestnom práve 2. Pojem trestný čin, skutková podstata trestného činu 3. Objekt a subjekt skutkovej podstaty trestného činu 4. Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu 5. Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu 6. Trestná súčinnosť 7. Vývinové štádiá trestného činu 8. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť trestného činu 9. Súbeh trestných činov, trestné činy pokračovacie, hromadné a trváce 10. Sankcie v trestnom práve. Trest odňatia slobody 11. Sankcie v trestnom práve – alternatívne tresty a ochranné opatrenia 12. Trestanie mladistvých, 13. Simulácia výmery trestu 14. Úvod do kriminológie 15. Úvod do kriminalistiky Osobitná časť – trestné právo hmotné: Trestné činy proti životu a zdraviu, Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, Trestné činy proti rodine a mládeži, Trestné činy hospodárske, Trestné činy všeobecne nebezpečné, Trestné činy proti životnému prostrediu, Trestné činy proti republike. Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach, Trestné činy proti iným právam a slobodám, Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti, trestné činy vojenské. Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové Trestné právo procesné: 1. Pojem, predmet a pramene trestného práva procesného, systematika Trestného poriadku 2. Pojem trestné konanie, typy a systémy trestného konania 3. Zásady trestného konania 4. Obvinený a obhajca ako subjekty trestného konania 5. Orgány činné v trestnom konaní 6. Súd ako subjekt trestného konania 7. Poškodený ako subjekt trestného konania 8. Procesné úkony 9. Zaistenie osôb 10. Zaistenie vecí, zabezpečovanie informácii pre účely trestného konania 11. Dokazovanie v trestnom konaní - výsluch obvineného 12. Dokazovanie v trestnom konaní - ostatné dôkazné prostriedky 13. Rozhodnutia v trestnom konaní, 14. Postup pred začatím trestného stíhania, 15. Prípravné konanie ako štádium trestného konania 16. Vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie 17. Rozhodnutia v prípravnom konaní s dôrazom na podanie obžaloby, 18. Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby, 19. Začiatok a príprava hlavného pojednávania, 20. Rozhodnutia na hlavnom pojednávaní, 21. Riadne opravné prostriedky v trestnom konaní, 22. Mimoriadne opravné prostriedky v trestnom konaní, 23. Vykonávacie konanie s dôrazom na výkon trestu odňatia slobody, 24. Osobitné spôsoby konania, 25. Právny styk s cudzinou.

F) Pracovné právo - Všeobecná časť: 1. historický vývoj pracovného práva 2. Pojem, predmet, funkcie a systém pracovného práva 3. Pramene pracovného práva 4. Základné zásady pracovného práva (pojem, druhy a ich charakteristika) 5. Pôsobnosť pracovného práva a pôsobnosť Zákonníka práce 6. Pojem a predmet právnych vzťahov pri výkone závislej práce 7. Členenie, obsah a charakteristické znaky právnych vzťahov pri výkone závislej práce 8. Pracovnoprávne skutočnosti (pojem, druhy a ich charakteristika) 9. Pracovnoprávna subjektivita 10. Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov 11. Vznik a zmena právnych vzťahov pri výkone závislej práce 12. Zánik právnych vzťahov pri výkone závislej práce 13. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie 14. Právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti - Osobitná časť: 1. Pracovný pomer (pojem, predmet, obsah, druhy) 2. Predzmluvné vzťahy, založenie a vznik pracovného pomeru 3. Zmena pracovného pomeru 4. Skončenie pracovného pomeru 5. Pracovný čas, dovolenka a doby odpočinku 6. Odmeňovanie zamestnancov 7. Prekážky v práci 8. Ochrana práce 9. Sociálna politika zamestnávateľa 10. Zodpovednosť zamestnanca za škodu 11. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 12. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 13. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy 14. Kolektívne vyjednávanie - pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe.

G) Právo sociálneho zabezpečenia - 1. Historický vývoj sociálnej politiky a jej jadra – práva sociálneho zabezpečenia. Pojem, charakteristika, modely, nástroje, princípy a funkcie sociálnej politiky. Hospodárske a sociálne práva občanov, medzinárodné právo sociálneho zabezpečenia. 2. Pojem, predmet a pramene práva sociálneho zabezpečenia. Princípy, zásady, funkcie, vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujúce úroveň sociálneho zabezpečenia a systémy práva sociálneho zabezpečenia. 3. Právne vzťahy sociálneho zabezpečenia (subjekty, obsah, druhy). 4. Vznik, zmena a zánik právnych vzťahov sociálneho zabezpečenia. 5. Právne vzťahy zdravotného poistenia - charakteristika, osobný rozsah, subjekty platiace poistné na zdravotné poistenie. 6. Vznik, trvanie a zánik zdravotného poistenia, platenie poistného – percentuálna sadzba, vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie, vylúčenie povinnosti platiť poistné, odvod, platenie a splatnosť poistného. 7. Právne vzťahy sociálneho poistenia - charakteristika, osobný rozsah, subjekty platiace poistné na sociálne poistenie. 8. Vznik, trvanie, prerušenie a zánik sociálneho poistenia, platenie poistného - percentuálna sadzba, vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie, vylúčenie povinnosti platiť poistné, odvod, platenie a splatnosť poistného. 9. Choroba a invalidita v práve sociálneho zabezpečenia. 10. Tehotenstvo, materstvo a rodičovstvo v práve sociálneho zabezpečenia. 11. Pracovný úraz a choroba z povolania v práve sociálneho zabezpečenia. 12. Staroba a smrť v práve sociálneho zabezpečenia. 13. Štátna sociálna podpora (štátne sociálne dávky). 14. Sociálna pomoc (životné minimum, hmotná núdza, dávky a príspevky v hmotnej núdzi, nepriaznivá sociálna situácia – sociálne služby, kompenzácia dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia)

H) Obchodné právo - A) Obchodné a korporátne právo 1) Pojem a predmet obchodného práva, predmet úpravy Obchodného zákonníka, zásady obchodnoprávnych vzťahov 2) Obchodné meno, ochrana informácií v obchodno-právnych vzťahoch s dôrazom na obchodné tajomstvo a tzv. dôvernú informáciu 3) Konanie podnikateľa– diferencie medzi obmedzením spôsobilosti štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti a určením spôsobu jeho konania 4) Obchodný register – vybrané teoretické a aplikačné otázky (druhy zápisov, lehoty, súdne poplatky, dôveryhodnosť informácií uvádzaných v obchodnom registri, alternatívne spôsoby tzv. ,,lustrácie“ obchodných spoločností a družstiev atď.) 5) Nekalá súťaž – interpretácia generálnej klauzuly a výklad jednotlivých skutkových podstát 6) Všeobecná právna úprava obchodných spoločností – vybrané aspekty založenia a vzniku obchodných spoločností, základné imanie, správa vkladu, konanie v mene obchodnej spoločnosti pred jej vznikom, zákaz konkurencie, neplatnosť spoločnosti atď.12 Strana: 62 7) Právna úprava osobných obchodných spoločností – ,,normatívne hendikepy“ verzus ,,praktické výhody“ verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti v porovnaní s kapitálovými korporáciami 8) Spoločnosť s ručením obmedzeným –právne vymedzenie s.r.o., ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti, základné imanie, reglementácia valného zhromaždenia atď. 9) Spoločnosť s ručením obmedzeným – právne postavenie konateľa a dozornej rady, zmeny spoločníckej štruktúry vrátane kadučného konania atď. 10) Akciová spoločnosť – selektívny výklad právnej úpravy orgánov akciovej spoločnosti, špecifiká akciovej spoločnosti vo vzťahu k formálnym a obsahovým náležitostiam jej zakladateľského dokumentu, vybrané aplikačné súvislosti zaknihovaných akcií atď. 11) Družstvo – interpretácia platnej právnej úpravy a posúdenie možností využitia vybraných ustanovení (napr. náhradná členská schôdza) v iných subjektoch (najmä v kapitálových obchodných spoločnostiach) 12) Jednoduchá spoločnosť na akcie – polemika nad vybranými ustanoveniami a porovnanie domnelých výhod j.s.a. s ,,tradičnými“ podnikateľskými platformami, B) Obchodné záväzkové právo: 1) Relatívne, absolútne a fakultatívne obchodné záväzkové vzťahy 2) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s dôrazom na limitácie spôsobov formulovania tzv. realizačnej zmluvy 3) Právna úprava zabezpečovacích inštitútov – textačné, doktrinálne a aplikačné imanenty zmluvnej pokuty (t. j. primeranosť výšky zmluvnej pokuty, korelácia medzi zmluvnou pokutou a náhradou škody atď.) 4) Právna úprava zabezpečovacích inštitútov– úroky z omeškania, komparácia reglementácie ručenia v Obchodnom zákonníku a v Občianskom zákonníku (napr. otázka vzniku ručenia), banková záruka a uznanie záväzku 5) Niektoré ustanovenia o zániku nesplneného záväzku – zmluvná prax pri využívaní klauzúl o odstúpení od zmluvy, vybrané aplikačné súvislosti s niektorými ustanoveniami zmarenia účelu zmluvy, resp. s odstupným 6) Náhrada škody – porovnanie medzi textačne a interpretačne stabilnými aspektmi príslušných ustanovení (t. j. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka) a vývojom zmluvnej praxe, doktríny a judikatúry v rámci limitácie nároku na náhradu škody Strana: 65 7) Kúpna zmluva – teoreticko-aplikačný výklad ťažiskových ustanovení (napr. pozitívne a negatívne vymedzenie kúpnej zmluvy, faktické a právne vady tovaru, spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva, atď.) 8) Zmluva o dielo – vybrané doktrinálne a aplikačné otázky zamerané na tvorbu ceny podľa rozpočtu, spôsob vykonávania diela a rozsah práva objednávateľa na kontrolu vykonávania diela 9) Mandátna zmluva ako bazálny obstarávateľský kontrakt v korelácii so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 10) Komisionárska zmluva a zmluva o sprostredkovaní – špecifiká prevodu vlastníckeho práva z komitenta na tretiu osobu na základe komisionárskej zmluvy, aplikačný výklad zmluvy o sprostredkovaní s akcentom na realitnú činnosť 11) Zmluva o obchodnom zastúpení – výklad ťažiskových doktrinálnych a aplikačných aspektov s dôrazom na určenie územnej pôsobnosti obchodného zástupcu, diferenciu medzi výhradným a nevýhradným obchodným zastúpením, výpovedné doby, konkurenčná doložku atď. 12) Zmluva o tichom spoločenstve – komparácia právneho postavenia tichého spoločníka a spoločníka obchodnej spoločnosti, zmluvná prax pri určovaní výšky podielu tichého spoločníka na zisku podnikateľa a pri formulácii klauzúl o podieľaní sa tichého spoločníka na strate podnikateľa 13) Zmluva o otvorení akreditívu – porovnanie vybraných teoretických a aplikačných prvkov akreditívu s tradičnými zabezpečovacími inštitútmi.

"Právo (v anglickom jazyku)":

a) absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského študijného programu v študijnom odbore právo v Slovenskej republike, alebo absolvovanie magisterského študijného programu v odbore právo v programe právo a právne vedy v Českej republike, alebo absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského študijného programu v odbore právo v inom štáte ako v Slovenskej republike alebo Českej republike na základe rozhodnutia o rovnocennosti dokladov, a b) základné znalosti v oblasti európskeho práva a medzinárodného práva, a c) jazykové schopnosti a zručnosti v anglickom jazyku.

50% hodnotenie prijímacej skúšky zo základov európskeho práva a medzinárodného práva, 50% hodnotenie jazykových schopností uchádzača.

a) Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky) pozostáva zo základov európskeho práva a medzinárodného práva. Overovanie vedomostí v uvedenom rozsahu prebieha formou písomného vedomostného testu. b) Jazykové schopnosti uchádzačov o štúdium sa preukazujú predložením jazykového certifikátu na úrovni minimálne B2 podľa Európskeho referenčného rámca. Na účely overenia jazykových schopností uchádzača sa akceptujú jazykové certifikáty vydané vybranými inštitúciami v zmysle Prílohy k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. V prípade, ak uchádzač nemá k dispozícii jazykový certifikát na úrovni minimálne B2, preveruje sa jeho jazyková schopnosť formou písomného jazykového testu.

Uchádzač môže dosiahnuť maximálny počet 300 bodov, z toho 150 bodov za písomný́vedomostný test a 150 bodov za jazykové schopnosti. 

"Kánonické právo":

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program je úspešné absolvovanie akreditovaného bakalárskeho alebo spojeného bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo alebo katolícka teológia, prípadne získané vzdelanie v oblasti katolíckej teológie, práva alebo kanonického práva na zahraničnej vysokej škole, pričom podľa rozhodnutia o ekvivalencii toto štúdium zodpovedá prinajmenšom prvému stupňu vysokoškolského štúdia podľa predpisov Slovenskej republiky. Uchádzač prihlásením na štúdium berie na vedomie, že vzdelávací proces sa opiera o zásady katolíckej náuky. Podaním prihlášky uchádzač berie na vedomie podmienky pre absolvovanie študijného programu, že je schopný študovať daný študijný program, že ovláda slovenský jazyk a jeden z nasledujúcich jazykov aspoň na úrovni B2 európskeho referenčného rámca: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk.

Uchádzača možno prijať, ak splnil základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky prijatia na štúdium.

Podaním prihlášky uchádzač berie na vedomie podmienky pre absolvovanie študijného programu, že je schopný študovať daný študijný program, že ovláda slovenský jazyk a jeden z nasledujúcich jazykov aspoň na úrovni B2 európskeho referenčného rámca: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk.

"Právo a ekonómia":

a) absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského študijného programu v študijnom odbore právo v Slovenskej republike, alebo absolvovanie magisterského študijného programu v odbore právo v programe právo a právne vedy v Českej republike, alebo absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského študijného programu v odbore právo v inom štáte ako v Slovenskej republike alebo Českej republike na základe rozhodnutia o rovnocennosti dokladov.
b) znalosti v oblasti správneho práva
c) znalosti v oblasti teórie práva
d) znalosti v oblasti obchodného práva
e) znalosti a prehľad v oblasti národného hospodárstva alebo iných oblastí ekonómie a manažmentu

 

Podmienky prijatia podľa bodu b) uchádzač preukazuje:
a) absolvovaním štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe v čtudijnom odbore právo, ktorej predmetom alebo podstatnou súčasťou je správne právo, alebo b) vykonaním prijímacej skúšky zo znalostí znalostí a zručností podľa bodu B.4.A) kritérií 

Podmienky prijatia podľa bodu c) uchádzač preukazuje:
a) absolvovaním štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore právo, ktorej predmetom alebo podstatnou súčasťou je teória práva, alebo
b) absolvovaním jedného alebo viacerých predmetov v bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe z jednotlivých oblastí, ktorých obsahom bolo v plnom rozsahu dosiahnutie znalostí a zručností vymedzených v bode bodu B.4.B kritérií, alebo
c) vykonaním prijímacej skúšky zo znalostí znalostí a zručností podľa bodu B.4.B kritérií

Podmienky prijatia podľa bodu d) uchádzač preukazuje:
a) absolvovaním jedného alebo viacerých predmetov v bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe z jednotlivých oblastí, ktorých obsahom bolo v plnom rozsahu dosiahnutie znalostí a zručností vymedzených v bode bodu B.4.C kritérií, alebo
b) vykonaním prijímacej skúšky zo znalostí znalostí a zručností podľa bodu B.4.C kritérií

Podmienky prijatia podľa bodu e) uchádzač preukazuje:
a) absolvovaním štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ekonómia a manažment,
b) absolvovaním jedného alebo viacerých predmetov v bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe z jednotlivých oblastí, ktorých obsahom bolo v plnom rozsahu dosiahnutie znalostí a zručností vymedzených v bode bodu B.4.D c) kritérií vykonaním prijímacej skúšky

 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania vydáva dekan PraF UK. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. dekanovi PraF UK. Pri vybavovaní žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania sa postupuje podľa vnútorných predpisov UK za účasti dekanov obidvoch fakúlt, resp. rektorov obidvoch univerzít.

6. Ďalšie informácie

Podrobnosti nájdete v časti "Kritérií prijímacieho konania" na príslušný akademický rok:

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

7. Všeobecné informácie

Podrobnosti nájdete v časti "Kritérií prijímacieho konania" na príslušný akademický rok:

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nespolupracuje v prijímacom konaní na žiadny z poskytovaných študijných programov so žiadnou agentúrou, sprostredkovateľom ani iným prostredníkom a nevyberá v súvislosti s prijímacím konaním iný poplatok, ako je uvedený v kritériách prijímacieho konania.  

The Faculty of Law of Comenius University Bratislava does not cooperate in the admission procedure for any of the provided study programmes with any agency, intermediary or other intermediary and does not collect any fee in connection with the admission procedure other than those specified in the admission procedure criteria.  

Юридичний факультет Університету Коменського в Братиславі не співпрацює з жодним агентством, посередником або іншим посередником у процедурі вступу на будь-яку з пропонованих навчальних програм і не стягує ніяких зборів у зв'язку з процедурою вступу, крім тих, що вказані в критеріях процедури вступу. 

Юридический факультет Университета Коменского в Братиславе не сотрудничает с какими-либо агентствами, посредниками или другими посредниками в процедуре приема на любую из предлагаемых учебных программ и не взимает плату в связи с процедурой приема, кроме той, которая указана в критериях процедуры приема.

8. Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

"Právo (v slovenskom jazyku)":

 

Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia k prihláške na štúdium rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, jeho overenú fotokópiu v listinnej podobe alebo ich zaručené konverzie v elektronickej podobe.

 

"Právo (v anglickom jazyku)":

 

Príloha prihlášky: Uchádzači o štúdium z členských štátov EÚ a slovenskí uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou, tieto podmienky sa netýkajú občanov Českej republiky.

 

"Kánonické právo":

 

Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní.

 

"Právo a ekonómia":

 

Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou. 

 

 

Všeobecne k uznávaniu dokladov zo štúdia v zahraničí: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/

 

Podrobnosti o procese posudzovania rovnocennosti dokladov nájdete tu: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

9. Prihláška na štúdium

 

1. odkaz na eprihlas: 

UK 

 

2. odkaz na návody eprihlas

 

3. povinné prílohy k prihláške

"Právo (v slovenskom jazyku)": 

K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: a) overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu) v listinnej podobe alebo ich zaručené konverzie v elektronickej podobe, b) uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, jeho overenú fotokópiu v listinnej podobe alebo ich zaručené konverzie v elektronickej podobe, c) dokumenty preukazujúce obsah absolvovaných predmetov, ak nimi uchádzač preukazuje splnenie podmienok na prijatie; obsah absolvovaných predmetov nie je potrebné preukazovať, ak bol predmet absolvovaný na PraF UK.

Lekárske potvrdenie sa nevyžaduje U študentov, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia v danom akademickom roku na PraF UK, zabezpečí potvrdenie o absolvovaní štúdia a výpisy výsledkov zo štúdia fakulta bezodplatne.

Pokiaľ je platba poplatku za prijímacie konanie identifikovaná predpísaným spôsobom, doklad o zaplatení poplatku nie je potrebné predkladať.

"Právo (v anglickom jazyku)":

- Životopis (v anglickom jazyku), - Motivačný list (v anglickom jazyku), - Overené fotokópie dokladov o absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia (napr. vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške), - Doklady preukazujúce znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2 (napr. IELTS – min. 5.5, ESOL – min. FCE (Grade C), vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške), - Uchádzači o štúdium z členských štátov EÚ a slovenskí uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou, tieto podmienky sa netýkajú občanov Českej republiky, - Výpis výsledkov zo štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia. U študentov, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia v danom akademickom roku na PraF UK, zabezpečí výpisy výsledkov zo štúdia fakulta bezodplatne.

Lekárske potvrdenie o spôsobilosti uchádzača na štúdium sa nevyžaduje.

Pokiaľ je platba poplatku za prijímacie konanie identifikovaná predpísaným spôsobom, doklad o zaplatení poplatku nie je potrebné predkladať.

"Kánonické právo":

K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: • životopis, • motivačný list, • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu), • uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, • výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni vysokoškolského štúdia, • čestné vyhlásenie, že štúdium uchádzača je v súlade s kán. 273, 279 a 283 CIC, respektíve kán. 665 CIC, ak sa na daného uchádzača tieto ustanovenia kánonického práva vzťahujú • lekárske potvrdenie sa nevyžaduje

U študentov, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia v danom akademickom roku na PraF UK, zabezpečí potvrdenie o absolvovaní štúdia a výpisy výsledkov zo štúdia fakulta bezodplatne. Rovnako nie je potrebné predložiť životopis, ak bol predložený počas predchádzajúceho štúdia.

"Právo a ekonómia": 

K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: - životopis - doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, - overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu), - Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou, - Výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni vysokoškolského štúdia. U študentov, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia v danom akademickom roku na PraF UK (vrátane spoločného študijného programu Ekonómia a právo), zabezpečí výpisy výsledkov zo štúdia fakulta bezodplatne. - Lekárske potvrdenie sa nevyžaduje.

Pokiaľ je platba poplatku za prijímacie konanie identifikovaná predpísaným spôsobom, doklad o zaplatení poplatku nie je potrebné predkladať.

 

4. kontaktné osoby na fakulte

koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi: prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. tel. +421 2 9012 2006 e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk

telefón študijné oddelenie PraF UK: +421 2 9012 9500, +421 2 9012 9311, +421 2 9012 2029, +421 2 9012 2101, +421 2 9012 9199, +421 2 9012 2114

telefón študijné oddelenie NHF EUBA (pre "Právo a ekonómia"): 421 267291210, marta.hytkova@euba.sk

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia (pre študijný program "Právo (v anglickom jazyku)"): Ing. Michaela Krescanková, PhD. +421 2 9012 9143 e-mail: michaela.krescankova@flaw.uniba.sk