Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora UK

Oznámenie o postupe pri predkladaní stanovísk dekana PraF UK k žiadostiam študentov o zníženie alebo odpustenie školného

Výšku školného na Univerzite Komenského v Bratislave určuje Smernica rektora UK (VP č. 17/2021),  ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení neskorších predpisov (ďalej len „Smernica“).

Podľa č. 8 ods. 1 Smernice  Rektor môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení školného alebo odložiť termín jeho splatnosti, a to spravidla na žiadosť študenta, v prípadoch uvedených v tomto článku. Pri rozhodovaní zohľadňuje stanovisko dekana fakulty, študijné výsledky študenta, sociálnu situáciu študenta, zdravotný stav a iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa uvedené v tomto článku.

Cieľom tohto oznámenia je zabezpečiť predvídateľnosť stanovísk dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, k žiadostiam o zníženie alebo odpustenie školného, ako i poskytnúť študentom informáciu o tom, za akých okolností je zmysluplné podávať žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného. Toto oznámenie nezaväzuje rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri rozhodovaní o odpustení alebo znížení školného. Rovnako toto oznámenie nevylučuje, aby sa dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, odklonil od tohto oznámenia v individuálnych a odôvodnených prípadoch, ak by postup podľa tohto oznámenia bol celkom zjavne nespravodlivý, odporoval by dobrým mravom alebo by obsahoval prvky zneužitia práva.

Z uvedeného dôvodu dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, neodporučí zníženie alebo odpustenie školného v prípadoch, ak žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného bude obsahovať čo i len čiastočne nepravdivé alebo neúplné informácie v vzťahu k skutočnostiam rozhodujúcim pre posúdenie žiadosti. Rovnako sa neodporučí zníženie alebo odpustenie školného v prípade, ak sa študent dopustil v danom štúdiu disciplinárneho priestupku, alebo bolo mu v minulosti uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia.

Bezplatné vysokoškolské vzdelanie, na rozdiel od štúdia na základnej a strednej škole, nie je garantované neobmedzene a podlieha viacerým podmienkam predvídaným v právnom poriadku Slovenskej republiky, ako aj vnútorných predpisoch Univerzity Komenského v Bratislave, resp. Právnickej fakulty. Štúdium na vysokej škole sa zaručuje v zmysle čl. 42 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky len do takého rozsahu, v akom to dovoľujú možnosti spoločnosti. Tieto sú precizované zákonnou úpravou okolností, za ktorých vznikne študentom vysokých škôl povinnosť platiť školné.

Uvedené následne dopĺňa predovšetkým čl. 8 ods. 2 až 5 Smernice, ktoré ustanovujú okruh okolností, za ktorých rektor odchylne od popísanej povinnosti uhradiť školné môže toto znížiť, odpustiť, alebo odložiť termín jeho splatnosti.

Pri zohľadnení súčasnej hospodárskej, politickej a spoločenskej situácie v SR, ako aj ako aj aplikovateľného právneho rámca, podmienok vysokého školstva v SR, materiálneho zabezpečenia vysokých škôl a podmienok jej študentov, je možné uzavrieť, že štúdium na vysokých školách v SR je adekvátnym spôsobom poskytované bezplatne v širokom rozsahu medzi študentmi vysokých škôl. Povinnosť úhrady školného je uložená len úzkemu okruhu študentov vysokých škôl, na základe vopred známych predpisov a predvídateľných pravidiel.           

Po zohľadnení vyššie uvedených zásad ako aj v snahe čo v najväčšej miere zohľadniť dôvody hodné osobitného zreteľa na strane študentov, pri preukázaní jednotlivých dôvodov na zníženie alebo odpustenie školného bude dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, predkladať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave nasledujúce stanoviská k žiadostiam o odpustenie alebo zníženie školného:

 

 

Denná forma

Externá forma

a) dosahuje vážený študijný priemer za celé doterajšie štúdium v študijnom programe, v ktorom je povinný uhrádzať školné, v rozpätí 1,00 – 1,20

zníženie o 60 %, avšak do výšky školného najmenej 1000 €

študentovi možno priznať štipendium

b) dosahuje vážený študijný priemer za celé doterajšie štúdium v študijnom programe, v ktorom je povinný uhrádzať školné, v rozpätí 1,21 – 1,50

zníženie o 30 %, avšak do výšky školného najmenej 1000 €

študentovi možno priznať štipendium

c) reprezentoval UK na významných vedeckých, odborných, umeleckých alebo športových podujatiach

zníženie o 60 %, avšak do výšky školného najmenej 1000 €

študentovi možno priznať štipendium

d) je zamestnancom UK alebo jej súčasti

odpustenie školného

odpustenie školného

e) je študent so špecifickými potrebami

odpustenie školného ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je v súlade s priznanými úpravami

odpustenie školného ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je v súlade s priznanými úpravami

f) spĺňa alebo by spĺňal podmienky na priznanie sociálneho štipendia alebo iným spôsobom preukázateľne dokladuje zlú sociálnu situáciu

zníženie o 50 %, avšak do výšky školného najmenej 1499 € v bakalárskom štúdiu a najmenej 1999 € v magisterskom štúdiu

odklad splatnosti alebo zaplatenie školného vo viacerých splátkach

g) iným spôsobom preukázateľne dokladuje vážnu zdravotnú alebo rodinnú situáciu (úmrtie v rodine, vážny úraz a pod.)

zníženie o 50 %, avšak do výšky školného najmenej 1499 € v bakalárskom štúdiu a najmenej 1999 € v magisterskom štúdiu

odklad splatnosti alebo zaplatenie školného vo viacerých splátkach

h) je rodičom dieťaťa do 3 rokov (vrátane)

odpustenie školného, ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia priamo súvisí s prerušením štúdia z dôvodu narodenia dieťaťa, materskej dovolenky a/alebo rodičovskej dovolenky, inak o 50 %, avšak do výšky školného najmenej 1499 € v bakalárskom štúdiu a najmenej 1999 € v magisterskom štúdiu

ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia priamo súvisí s prerušením štúdia z dôvodu narodenia dieťaťa, materskej dovolenky a/alebo rodičovskej dovolenky, zníženie na úroveň výšky školného určeného rozhodnutím o prijatí

i) do 30. septembra zanechá štúdium v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý

zníženie o 95 %

zníženie o 95 %

k) prekračuje štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19

odpustenie školného

zníženie na úroveň výšky školného určeného rozhodnutím o prijatí

l) prekračuje štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku plnenia svojich občianskych povinností (najmä brannej povinnosti, povinnosti vykonať mimoriadnu službu a pod.) v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

odpustenie školného

zníženie na úroveň výšky školného určeného rozhodnutím o prijatí

 

 

Poplatky za preukaz študenta

 

preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 20,0€ 

preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,0€ 

preukaz študenta v externej forme štúdia 10,0€ 


obnovenie platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou:  

študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 13,0€ 

študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 3,0€ 

študenti v externej forme štúdia 3,0€ 

duplikát preukazu 7,0€ 

 

VP 08/2023 Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK. Príloha č. 4. LINK