Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Žiadosti - vzory

Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov 2022/2024

Žiadosti o uznanie absolvovaných predmetov a ich hodnotenia sa používa výlučne nasledujúci formulár:

https://forms.office.com/e/ktJTbuWXwe

 

O uznanie absolvovania predmetov môže študent požiadať pred začiatkom výučbovej časti zimného semestra akademického roka alebo do dvoch týždňov od začiatku semestra. K žiadosti študent na vyžiadanie priloží informačné listy predmetov, ktoré úspešne absolvoval a ďalšie podklady preukazujúce absolvovanie daného predmetu; študent nie je povinný predložiť tieto informačné listy a podklady, ak predmet absolvoval na PraF UK. 

Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov 2022/2023

Žiadosti o uznanie absolvovaných predmetov a ich hodnotenia sa používa výlučne nasledujúci formulár:

https://forms.office.com/r/LUMaUD3kZb

 

O uznanie absolvovania predmetov môže študent požiadať pred začiatkom výučbovej časti zimného semestra akademického roka alebo do dvoch týždňov od zápisu na štúdium alebo od zápisu na štúdium po prerušení štúdia. K žiadosti študent na vyžiadanie priloží informačné listy predmetov, ktoré úspešne absolvoval a ďalšie podklady preukazujúce absolvovanie daného predmetu; študent nie je povinný predložiť tieto informačné listy a podklady, ak predmet absolvoval na PraF UK. 

Podávanie žiadostí o odpustenie/zníženie/vrátenie školného

Podávanie žiadostí o odpustenie/zníženie/vrátenie poplatkov - oznam
 • Žiadosti o odpustenie alebo zníženie školného sa podľa Vnútorného predpisu rektora podávajú v lehote najneskôr 15 dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné. Pre študentov v externej forme štúdia plynie lehota na podanie žiadosti odo dňa zápisu do ďalšieho roku štúdia alebo zápisu po prerušení štúdia.

  Žiadosť musí obsahovať prílohy v zmysle Vnútorného predpisu rektora o školnom a poplatkoch pre daný akademický rok. Táto je spolu s vyjadrením dekana postupovaná Rektorovi UK. Rektor zašle študentovi informáciu, či jeho žiadosti bolo alebo nebolo vyhovené.

 • V prípade kladného stanoviska rektora je potrebné na adresu študijného oddelenia zaslať novú žiadosť (o vrátenie poplatku), ktorá bude po prekontrolovaní príslušnou referentkou postúpená na ekonomické oddelenie fakulty. Táto musí v zmysle pokynu tajomníka fakulty obsahovať tieto náležitosti:
 1. originál podpísanej žiadosti študenta PraF UK (nie e-mail), zaevidovanej podateľňou PraF UK (žiadosť bude v podateľni potvrdená odtlačkom prezentačnej pečiatky),                                                  
 2. žiadosť musí obsahovať meno a adresu študenta, ročník, dôvod vrátenia školného (resp. zápisného, a pod.),
 3. pri odpustení resp. znížení školného kópiu listu rozhodnutia rektora UK, kópiu výzvy na úhradu školného, kópiu dokladu o zaplatení výšky školného (resp. zápisného, a pod.) študenta PraF UK, ktorý musí jednoznačne potvrdzovať, že úhrada sa týka študenta žiadajúceho vrátenie platby,
 4. číslo účtu a kód banky na ktorý si študent žiada zaslať peniaze (pri cezhraničných prevodoch: názov banky, adresa banky a štát, kde bol účet založený, IBAN, SWIFT).
 • V prípade, že študent omylom uhradí poplatok, ktorý uhrádzať nemal, môže požiadať o jeho vrátenie. Žiadosť bude po prekontrolovaní príslušnou referentkou postúpená na ekonomické oddelenie fakulty. Táto musí v zmysle pokynu tajomníka fakulty obsahovať tieto náležitosti:
 1. originál podpísanej žiadosti študenta PraF UK (nie e-mail) zaevidovanej podateľňou PraF UK (žiadosť bude v podateľni potvrdená odtlačkom prezenčnej pečiatky),
 2. žiadosť musí obsahovať meno a aresu študenta, ročník, dôvod vrátenia poplatku,
 3. kópiu dokladu o zaplatení poplatku, ktorý musí jednoznačne potvrdzovať, že úhrada sa týka študenta žiadajúceho vrátenie platby,
 4. číslo účtu a kód banky na ktorý si študent žiada zaslať peniaze (pri cezhraničných prevodoch: názov banky, adresa banky a štát, kde bol účet založený, IBAN, SWIFT).

 

Žiadosti (napr.o prerušenie štúdia, o odpustenie školného a pod.) adresujú študenti dekanovi fakulty. Pre urýchlenie komunikácie uvádzajte prosím v žiadostiach okrem  adresy aj e-mail, ročník, formu štúdia, prípadne aj meno svojej študijnej referentky.

Adresa:

Kancelária dekana fakulty
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan fakulty
Šafárikovo nám. 6
P.O.BOX 313
810 00  Bratislava 1