Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štipendiá

Sociálne štipendiá

Postup pre podávanie žiadosti o sociálne štipendium nájdete tu.

Oznámenie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2022/2023

Podľa Čl. 6 ods. 14 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (Vnútorný predpis 4/2018) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2022/2023:

Prospechové štipendium nemožno priznať viac ako 10% študentom v danom poradovníku a viac ako 10 % z celkového počtu študentov, preto sa priznáva takto: bakalárske študijné programy v slovenskom jazyku vážený študijný priemer do 1,28, magisterské študijné programy v slovenskom jazyku vážený študijný priemer do 1,24.

Do váženého študijného priemeru sa započítava aj hodnotenie štátnych skúšok.

Pri stanovovaní výšky štipendia pre jednotlivých študentov bola zavedená progresivita, aby boli viac motivovaní študenti s tými najlepšími výsledkami:

V akademickom roku 2022/2023 bude za vynikajúci prospech priznané štipendium študentkám a študentom, ktorí okrem všeobecných podmienok a spĺňajú hranicu pre priznanie  prospechového štipendia v nasledujúcej výške:

Vážený študijný priemerVýška štipendia (eur)
                                     1,00     1 200,00 
                                     1,03     1 040,00 
                                     1,04        990,00 
                                     1,05        950,00 
                                     1,06        900,00 
                                     1,07        860,00 
                                     1,08        820,00 
                                     1,09        780,00 
                                     1,10        750,00 
                                     1,11        720,00 
                                     1,12        690,00 
                                     1,13        660,00 
                                     1,14        630,00 
                                     1,15        600,00 
                                     1,16        580,00 
                                     1,17        550,00 
                                     1,18        530,00 
                                     1,19        510,00 
                                     1,20        490,00 
                                     1,21        470,00 
                                     1,22        450,00 
                                     1,23        430,00 
                                     1,24        410,00 
                                     1,25        400,00 
                                     1,26        380,00 
                                     1,27        370,00 
                                     1,28        350,00 

 

Dané hranice VŠP a sumy štipendia boli stanovené z nasledujúcich dôvodov podľa pravidiel definovaných Štipendijným poriadkom PraF UK:

Celkovo možno priznať štipendium najviac 10 % študentov podľa stavu k 31.10.2021

Pre priznanie štipendia sa zostavujú 2 poradovníky podľa stupňa štúdia; v každom poradovníku môže získať prospechové štipendium najviac 10 % študentov v danom poradovníku.

Štipendium a jeho výška Vám bola zaevidovaná do AIS2, o priznaní štipendia Vám bude vydané a zaslané aj rozhodnutie.

 

Proti nepriznaniu prospechového štipendia možno namieta prostredníctvom nasledujúceho formulára v lehote do 07.11.2022 do 12,00 hod.

 https://forms.office.com/r/jYzrTUU3H2

 

V prípade, ak Vám bolo priznané štipendium a doposiaľ ste ŠO PraF UK neposkytli číslo Vášho účtu, potom tak bezodkladne urobte, respektíve si zaevidujte číslo účtu prostredníctvom AIS2.

Oznámenie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2021/2022

Podľa Čl. 6 ods. 14 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (Vnútorný predpis 4/2018) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2021/2022:

Prospechové štipendium nemožno priznať viac ako 10% študentom v danom poradovníku a viac ako 10 % z celkového počtu študentov, preto sa priznáva takto: bakalársky program a magisterské študijné programy v dennej forme vážený študijný priemer do 1,28, bakalársky program a magisterský v externej forme vážený študijný priemer do 1,45.

Do váženého študijného priemeru sa započítava aj hodnotenie štátnych skúšok.

Pri stanovovaní výšky štipendia pre jednotlivých študentov bola zavedená progresivita, aby boli viac motivovaní študenti s tými najlepšími výsledkami:

V akademickom roku 2021/2022 bude za vynikajúci prospech priznané štipendium študentkám a študentom, ktorí okrem všeobecných podmienok splnili v akademickom roku 2020/2021 jednu z nasledujúcich podmienok:

  • VŠP menší alebo rovný ako 1,28 v prípade študentky/študenta bakalárskeho štúdia v dennej forme
  • VŠP menší alebo rovný ako 1,40 v prípade študentky/študenta bakalárskeho štúdia v externej forme
  • VŠP menší alebo rovný ako 1,30 v prípade študentky/študenta magisterského štúdia v dennej forme
  • VŠP menší alebo rovný ako 1,25 v prípade študentky/študenta magisterského štúdia v externej forme

 

Výška štipendia bude stanovená odstupňovanie takto:

1000 € - VŠP 1,00

900 € - VŠP 1,01-1,05

800 € - VŠP 1,06-1,10

600 € - VŠP 1,11-1,15

500 € - VŠP 1,16-1,25

200 € - VŠP 1,26-1,30

100 € - VŠP 1,31-1,40

 

Dané hranice VŠP a výšky štipendia boli stanovené z nasledujúcich dôvodov podľa pravidiel definovaných Štipendijným poriadkom PraF UK:

Celkovo možno priznať štipendium najviac 10 % študentov podľa stavu k 31.10.2020

Pre priznanie štipendia sa zostavujú 4 poradovníky podľa stupňa štúdia a podľa formy štúdia; v každom poradovníku môže získať prospechové štipendium najviac 10 % študentov v danom poradovníku.

Celkovú výšku štipendia ovplyvňuje výška dotácie poskytnutá MŠVVŠ, väčšina študentov, ktorým bude priznané štipendium, získa štipendium v priemernej hodnote 500 €.

 

Štipendium a jeho výška Vám bola zaevidovaná do AIS2, o priznaní štipendia Vám bude vydané a zaslané aj rozhodnutie.

 

Proti nepriznaniu prospechového štipendia možno namieta prostredníctvom nasledujúceho formulára v lehote do 08.11.2021 do 12,00 hod.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-d89zSJdsFNBkDS6QNmnlpNUMjlJQTZLMjZNT1hTMEtSNFdIMEk5SFk0VC4u

 

V prípade, ak Vám bolo priznané štipendium a doposiaľ ste ŠO PraF UK neposkytli číslo Vášho účtu, potom tak bezodkladne urobte, respektíve si zaevidujte číslo účtu prostredníctvom AIS2.

Oznámenie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2020/2021

Podľa Čl. 6 ods. 14 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (Vnútorný predpis 4/2018) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2020/2021:

Prospechové štipendium nemožno priznať viac ako 10% študentom v danom poradovníku a viac ako 10 % z celkového počtu študentov, preto sa priznáva takto: bakalársky program a magisterské študijné programy v dennej forme vážený študijný priemer do 1,28, bakalársky program a magisterský v externej forme vážený študijný priemer do 1,45.

Do váženého študijného priemeru sa započítava aj hodnotenie štátnych skúšok.

Pri stanovovaní výšky štipendia pre jednotlivých študentov bola zavedená progresivita, aby boli viac motivovaní študenti s tými najlepšími výsledkami:

vážený študijný priemer 1,00 – 1,09 – suma 800,00 €, 

vážený študijný priemer 1,10 – 1,10 – suma 750,00 €, 

vážený študijný priemer 1,11 – 1,15 – suma 700,00 €, 

vážený študijný priemer 1,16 – 1,20 – suma 650,00 €, 

vážený študijný priemer 1,21 – 1,23 – suma 600,00 €, 

vážený študijný priemer 1,24 – 1,25 – suma 550,00 €, 

vážený študijný priemer 1,26 – 1,30 – suma 500,00 €, 

vážený študijný priemer 1,31 – 1,35 – suma 400,00 €, 

vážený študijný priemer 1,36 – 1,39 – suma 300,00 €, 

vážený študijný priemer 1,40 – 1,45 – suma 100,00 €.

Na účely priznania štipendia sa berie vážený študijný priemer dosiahnutý v akademickom roku 2019/2020. 

Rozhodnutia o priznaní motivačného štipendia boli doručené študentom do e-mailovej schránky dňa 07.10.2020.

Ak sa študent domnieva, že splnil kritériá na priznanie prospechového štipendia  a rozhodnutie o priznaní prospechového štipendia mu nebolo doručené prostredníctvom elektronickej pošty do 22.10.2020, môže namietať nepriznanie prospechového štipendia prostredníctvom elektronického formulára: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-d89zSJdsFNBkDS6QNmnlpNUN1hMQVIwV1o3Uko1QVhPS0kwNFVWRVJPMy4u

Oznámenie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2019/2020

Podľa Čl. 6 ods. 14 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (Vnútorný predpis 4/2018) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2019/2020:

a) prospechové štipendiá v študijných programoch právo v bakalárskom stupni v dennej a externej forme boli priznané, ak študent dosiahol v predchádzajúcom roku vážený študijný priemer do 1,25.

b) prospechové štipendiá v magisterskom stupni v študijnom programe právo v slovenskom jazyku v dennej a externej forme boli priznané, ak študent dosiahol v predchádzajúcom roku vážený študijný priemer do 1,25.


c) prospechové štipendiá v magisterskom stupni v študijnom programe Právo a ekonómia v dennej forme boli priznané, ak študent dosiahol v predchádzajúcom roku vážený študijný priemer do 1,25.

d) ak sa študent domnieva, že splnil kritériá na priznanie prospechového štipendia  a rozhodnutie o priznaní prospechového štipendia mu nebolo doručené prostredníctvom elektronickej pošty do 30.11.2019, môže namietať nepriznanie prospechového štipendia prostredníctvom elektronického formulára ,,všeobecné podanie" v lehote do 4.12.2019 (do 24:00 hod).