Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium

 

Formulár pre žiadosť si stiahnite tu.

Súčasťou žiadosti je informácia o potrebných dokladoch, ktoré tvoria prílohu k žiadosti o sociálne štipendium potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa a doklady preukazujúce príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb.

Prečítajte si starostlivo pokyny, ktoré sú vždy súčasťou danej položky žiadosti a vyplňte riadne všetky požadované údaje.

Kompletnú vyplnenú žiadosť so všetkými prílohami podajte na PraF UK prostredníctvom podateľne.

 

 

Sumy životného minima platné od 01.07.2023 do 30.06.2024

Jedna plnoletá osoba 268,88 €
Ďalšia plnoletá osoba /spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba/187,57 €
Jedno nezaopatrené dieťa  122,77 €

Sumy životného minima platné od 01.07.2022 do 30.06.2023

Jedna plnoletá osoba 234,42 €
Ďalšia plnoletá osoba /spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba/163,53 €
Jedno nezaopatrené dieťa  107,03 €

Sumy životného minima platné od 01.07.2021 do 30.06.2022

Jedna plnoletá osoba 218,06 €
Ďalšia plnoletá osoba /spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba/152,12 €
Jedno nezaopatrené dieťa  96,56 €

Sumy životného minima platné od 01.07.2020 do 30.06.2021

Jedna plnoletá osoba 214,83 €
Ďalšia plnoletá osoba /spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba/149,87 €
Jedno nezaopatrené dieťa  98,08 €

Sumy životného minima platné od 01.07.2019 do 30.06.2020

Jedna plnoletá osoba 210,20 €
Ďalšia plnoletá osoba /spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba/146,64 €
Jedno nezaopatrené dieťa  95,96 €

Nárok študenta na sociálne štipendium

Základnou podmienkou na podanie žiadosti na sociálne štipendium je:

 • trvalý pobyt študenta na území SR, nie je rozhodujúce štátne občianstvo študenta,
 • prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni štúdia. Ak študuje študent aj na inej VŠ, o sociálne štipendium môže požiadať len na jednej z nich.

Na sociálne štipendium nemá nárok študent :

 • ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
 • ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania,
 • ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia,
 • ktorý študuje externou formou štúdia.

Doklady potrebné pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium :

 1. Žiadateľ a súrodenci od 18 rokov predkladajú potvrdenie z Daňového úradu o podaní – nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Ak bol zamestnaný, alebo pracoval ako SZČO, predkladá sa aj potvrdenie o poberaní /nepoberaní/ nemocenských dávok zo sociálnej poisťovne aj od zamestnávateľa.
 2. Za súrodencov, prípadne deti žiadateľa od 0 – 6 rokov sa predkladá overený rodný list.
 3. Za súrodencov, prípadne deti žiadateľa od 6 rokov sa predkladá aktuálne potvrdenie o návšteve školy.
 4. Za všetkých nezaopatrených /žiadateľ, súrodenci, deti žiadateľa/ sa predkladá potvrdenie o poberaní prídavkov na deti
 5. Ak poberajú sirotský dôchodok, rozpis jeho poberania za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka, prípadne priznaný a vyplatený sirotský dôchodok v aktuálnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium.
 6. Ak je priznané výživné, predkladá sa právoplatný rozsudok o výživnom na žiadateľa a súrodencov. Predkladá sa aj výživné priznané v kalendárnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium.
 7. Za rodičov, ak pracujú

  a/ ako zamestnanci, sa predkladá
  - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň s potvrdením o výške nemocenských dávok vyplatených/nevyplatených zamestnávateľom za prvých 10 dní PN
  - V prípade vyplatenia nemocenských dávok zamestnávateľom, potvrdenie sociálnej poisťovne o výške vyplatených nemocenských dávok sociálnou poisťovňou.

  b/ ako SZČO, predkladá sa
  - Potvrdenie DÚ /výpis daňového priznania pre účely sociálnych dávok/
  - Potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok sociálnou poisťovňou
 8. V prípade že rodičia pracovali alebo podnikali len časť predchádzajúceho kalendárneho roku, je potrebné predložiť doklady o ich príjme za celý rok /príjem, dávky v nezamestnanosti dávky v hmotnej núdzi, nemocenské dávky od zamestnávateľa aj sociálnej poisťovne/
 9. Za rodičov – dôchodcov , predkladá sa
  - rozpis vyplatených dôchodkov za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka, vystavený sociálnou poisťovňou, alebo dôchodok priznaný v kalendárnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium,
  - výpis z daňového priznania alebo čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že za celý predchádzajúci kalendárny rok nepoberali iné príjmy okrem dôchodku
 10. Pri poberaní rodičovského príspevku alebo dávok peňažnej pomoci v materstve sa predkladá
  - rozpis o ich vyplatení za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka vystavený sociálnou poisťovňou, ak ho rodič poberal celý rok a výpis daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok
  - Ak je rodičovský príspevok alebo dávky peňažnej pomoci v materstve priznané počas kalendárneho roka alebo počas predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium, predkladá sa potvrdenie za obdobie ich vyplatenia vystavené sociálnou poisťovňou
  - Ďalej predkladá overené čestné vyhlásenie, v prípade, že najmenej počas troch mesiacov pred podaním žiadosti o sociálne štipendium nemá tento rodič iný príjem okrem uvedených príspevkov.
 11. Pri poberaní príspevku na opatrovanie sa predkladá výška príspevku a doba poberania. Ak je spoločne posudzovaná osoba ťažko zdravotne postihnutá, predkladá sa doklad – preukaz ZŤP.
 12. Ak sú rodičia nezamestnaní

  a/ poberajú v čase podania žiadosti dávku v nezamestnanosti alebo dávku v hmotnej núdzi, predkladá sa rozhodnutie o jej výške a dobe poskytovania a z ÚPSVaR potvrdenie o dobe v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pre výpočet štipendia sa započíta len táto dávka a sociálne. štipendium sa priznáva iba na štyri kalendárne mesiace.

  b/ ak nemajú v čase podania žiadosti nárok na dávky v nezamestnanosti ani na dávku v hmotnej núdzi, je potrebné predložiť doklady o ich príjme za celý predchádzajúci kalendárny rok /príjem, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, nemocenské dávky od zamestnávateľa aj sociálnej poisťovne./

 13. Ženatý žiadateľ – vydatá žiadateľka predkladá overený sobášny list.
 14. Ak je manžel/ka žiadateľa/ky zamestnaný/á predkladajú sa doklady podľa predchádzajúcich bodov .
 15. Ak manželia študujú na dennom štúdiu, sú bezdetní, žiadateľ predkladá príjmy za svojich rodičov a posudzuje sa spoločne so svojimi súrodencami.

Sociálne štipendium sa poskytuje študentovi za predpokladu splnenia podmienky, že rozhodujúci príjem okruhu posudzovaných osôb bude nižší ako hranica príjmu.

Žiadosť o sociálne štipendium pre nový akademický rok môže podať študent od septembra /po zápise/ a priznáva sa mu na to isté obdobie iba raz, a to od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, najviac do konca mesiaca jún. Výnimku tvoria študenti, ktorí sú obojstranné siroty, alebo majú upravenú vyživovaciu povinnosť od /rozvedených/ oboch rodičov.