Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podpora štúdia študentom so špecifickými potrebami

Prístupnosť fakulty

Právnická fakulta

Sídlo:

Právnická fakulta sa nachádza na Šafárikovom námestí v historickej budove. Niektoré pracoviská Právnickej fakulty sú v novej budove (prístavba) – vchod z Múzejnej ulice.

Dostupnosť:

Fakulta sa nachádza pri zastávke MHD Šafárikovo námestie, kam je možné sa dostať či už z Hlavnej stanice, Autobusovej stanice alebo z internátneho domu Ľ. Štúra a Vysokoškolského domu Družba (www.ba.imhd.sk). Pri doprave autom je možné parkovať priamo pred budovou Filozofickej fakulty na Gondovej 2. Rovnako sú vyhradené parkovacie miesta aj na Múzejnej ulici.

Vstup:

Je to historická budova, v ktorej sa konajú promócie a imatrikulácie celej Univerzity Komenského, nakoľko sa tu nachádza aj Rektorát UK. Vstup je problematický pre ľudí s telesným postihnutím. Najskôr je potrebné prekonať 8 schodov, za ktorými sa nachádzajú ťažké dvere, ktoré sa otvárajú smerom k sebe, pričom kľučka je vysoko. Väčšinou sú tieto dvere otvorené. Za nimi nasledujú dvere na fotobunku, po ktorých sa ocitneme vo vstupnej hale. Zo vstupnej hale sa prejde cez otvorené dvere na prízemie do chodby. Hneď na ľavej strane je vrátnica.
Bezbárierový vstup je možný z novej budovy - vchod z Múzejnej ulice. Vchádza sa cez dvoje dvere na fotobunku. Naľavo sa nachádza vrátnica. Napravo je výťah, ktorý je vnútri označený Braillovým písmom. Výťahom sa vyveziete na tretie alebo štvrté poschodie. Na týchto poschodiach je možný bezbariérový prechod do starej budovy pomocou rampy, ktorá sa nachádza vždy na konci chodby po ľavej strane od výťahu. Po prejdení rampy sa ocitnete v starej budove vždy o poschodie nižšie ako v novej budove (z 3. poschodia na 2. poschodie, zo 4. poschodia na 3. poschodie). Vždy je tam výťah, ktorým sa pohybujeme už po starej budove Právnickej fakulty UK.

Budova:

Nakoľko je budova Právnickej fakulty historická budova, nie je prispôsobená potrebám ľudí s telesným postihnutím. V celej budove sú dvere, ktoré sú mohutné, otváranie je ťažšie, vo väčšine prípadov sa otvárajú k sebe. Nachádzajú sa tu dva výťahy, ale k obidvom je bariérový prístup. Prvý výťah od vrátnice po ľavej strane. Druhý výťah je na konci chodby na ľavej strane. Vedie k nemu 7 schodov a lietačky.  Jednotlivé poschodia sú označené štítkami s Braillovým písmom. Výťah je vybavený reproduktorom.
Na prízemí na pravej strane je bezbariérová toaleta, od ktorej je kľúč na vrátnici. V súčasnosti slúži skôr ako sklad pre upratovačky.
Na prvom poschodí je aula a podateľňa. Na druhom poschodí je študijné oddelenie vľavo od výťahu. Vpravo od výťahu sa dá prejsť cez rampu do prístavby na tretie poschodie.  Na treťom poschodí sa nachádza dekanát. Aj z tohto poschodia je možný bezbariérový prechod na štvrté poschodie prístavby. Knižnica Právnickej fakulty sa nachádza na piatom poschodí v prístavbe – vchod z Múzejnej ulice.

 

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí v rámci Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov. Centrum riadi PaedDr. Elena Mendelová, CSc. (mail: elena.mendelovarec.uniba.sk, tel.: 02/6542 4862, fax: 02/6542 4862). Centrum poskytuje rady a informácie zdravotne postihnutým študentom a uchádzačom o štúdium. Okrem toho pôsobia na každej fakulte UK koordinátori pre prácu so študentami so špecifickými potrebami. Na PraF UK je to:

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
tel.: 02/59 24 43 10, 02/592 44 440
e-mail: margita.prokeinova(at)flaw.uniba.sk

Ďalšie kontakty:
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
tel.: 02/60295166, 60295573
e-mail: elena.mendelovarec.uniba.sk
http://www.cezap.sk

Vnútorný predpis č. 23/2014

- Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.

Predpis nadobudol platnosť a účinnosť 15. októbra 2014.

Príloha číslo 1
Príloha číslo 2
Príloha číslo 3
Príloha číslo 4
Príloha číslo 5
Príloha číslo 6
Príloha číslo 7
Príloha číslo 8

<output>Predpis nadobudol platnosť a účinnosť 15. októbra 2014.</output>

<output>Predpis nadobudol platnosť a účinnosť 15. októbra 2014.</output>

<output></output>