Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Individuálne zápisy – usmernenie (2021/2022)

 

Usmernenie k zápisom na štúdium – prvý ročník bakalárskeho štúdia (individuálne zápisy)

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa (bakalárske a magisterské

štúdium) Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „PraF UK“)

vydáva nasledujúce usmernenie týkajúce sa zápisov na štúdium študentov prvého roku

štúdia bakalárskych programov právo v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku

2021/2022:

a) Prijatí uchádzači o štúdium sa môžu zúčastniť zápisu na štúdium osobne (alebo

prostredníctvom splnomocneného zástupcu) na študijnom oddelení PraF UK po

splnení nasledujúcich podmienok:

a. potvrdili návratku;

b. poplatky spojené s návratkou boli pripísané na účet PraF UK;

c. rezervovali si termín u príslušnej referentky prostredníctvom rezervačného

systému prístupného na

https://outlook.office365.com/owa/calendar/PraFtudijnoddelenie@live.unib

a.sk/bookings/

b) Prijatí uchádzači o štúdium môžu vykonať elektronický zápis prostredníctvom

aplikácie AIS2 pri splnení nasledujúcich podmienok:

a. potvrdili návratku;

b. poplatky spojené s návratkou boli pripísané na účet PraF UK;

c. vykonali elektronický zápis prostredníctvom aplikácie AIS2;

d. dostavili sa na účely overenia osobných údajov a potvrdenia zápisu na

Študijné oddelenie PraF UK, a o najneskôr do 15.10.2021, pričom na tento účel

si rezervovali termín u príslušnej referentky prostredníctvom rezervačného

systému prístupného na

https://outlook.office365.com/owa/calendar/PraFtudijnoddelenie@live.unib

a.sk/bookings/

V prípade elektronického zápisu nebude Študijné oddelenie PraF UK zasielať potvrdenia

o návšteve školy a ani preukaz študenta poštou. V prípade elektronického zápisu, zápis na

štúdium bude vykonaný ku dňu potvrdenia elektronického zápisu. Ak sa študent nezúčastní

overenia údajov a potvrdenia zápisu podľa bodu b)d., zápis na štúdium a štúdium študenta

budú zrušené a na študenta sa bude hľadieť, ako by sa na štúdium nezapísal.

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023

 

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021)

 

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nájdete tu.

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nájdete tu.

Ako podať prihlášku?

Prihláška na bakalárske štúdium študijného programu "právo" sa podáva elektronicky prostredníctvom systému e-prihlaska na webovom sídle Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý nájdete tu: E-PRIHLASKA.

Návod na vyplnenie e-prihlášky nájdete tu: NÁVOD.

Vyplnenú elektronickú prihlášku nezabudnite potvrdiť! Inak sa neuloží v systéme a nemožno ju ďalej vyhodnocovať.

Po uložení prihlášky už len zostáva len zaplatiť poplatok za prijímacie konanie a zaslať alebo doručiť povinné prílohy prihlášky - overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.

Zvyšné prílohy je možné vložiť elektronicky k e-prihláške.

Prihlášku nie je potrebné zasielať v listinnej podobe (papierovej podobe), naše študijné oddelenie bude podstatnú časť úkonov vykonávať elektronicky.

 

 

Ako zaplatiť poplatok za prijímacie konanie?

Poplatok za prijímacie konanie sa platí bankovým prevodom na účet PraF UK vedený v Štátnej pokladnici.

Poplatok za prijímacie konanie vo výške 70 eur zaplaťte prosím na základe údajov vygenerovaných po potvrdení prihlášky ("Tlač príkazu na úhradu").

V príkaze na úhradu je potrebné uviesť správne číslo účtu, variabilný symbol a špecifický symbol (QR-kód, ktorý sa Vám vygeneruje spolu s príkazom na úhradu Vám pomôže zadať správne údaje).

Prečo je to dôležité?

Na základe správnych platobných údajov vieme priradiť platbu k správnej prihláške, a teda nie je potrebné preukazovať zaplatenie poplatku za prihlášku potvrdeniami z banky.