Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2021/2022

Informácie o Erasmus+ mobilite - stáž

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2021/2022

Prihláška na stáž v akademickom roku 2021/2022

Elektronický podpis - návod

Podmienky a kritériá výberu - Prihlášky v papierovej podobe (spolu s ostatnými potrebnými dokumentmi - totožné ako pri mobilite - štúdium) sa prekladajú do 30.04.2021, online sa podávajú len prihlášky na mobilitu-štúdium.

Pre úspešnú realizáciu výberového konania je postačujúce podanie prihlášky a všetkých potrebných sprievodných dokumentov, zaslaných buď klasickou alebo elektronickou poštou na michaela.krescankovaflaw.uniba.sk

 

Informácie k podaniu prihlášky na realizáciu absolventskej stáže (študenti končiacich ročníkov):

Prihlasovanie je otvorené do 30.04.2021 na nasledovnom linku: Prihlasovanie na absolventskú stáž Erasmus+

Všetky potrebné informácie o absolventskej stáži nájdete na:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/absolventi-staz/

https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júna 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z.