Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mobilita študenta - stáž (SMT)

Stážou sa rozumie obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+.

Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné, ale aj praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností.

Vysielanie študentov do zahraničia

Základné informácie

Pred pobytom

Počas pobytu

Po návrate

Najčastejšie otázky

 

Absolventská stáž

- týka sa študentov končiacich ročníkov

- možnosť absolvovania v priebehu roka po štátniciach, v prípade absolventov bakalárskeho štúdia, pokračujúcich na magisterské, je možnosť realizácie medzi štátnicami a zápisom do nasledujúceho stupňa štúdia