Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditačná rada fakulty

Členovia Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Predseda: Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Podpredsedníčka: Doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

 

Členky a členovia podľa čl. 3 ods. 6 písm. a) VP č. 5/2021 (v abecednom poradí):

Prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Prof. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CS.

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Členka a členovia podľa čl. 3 ods. 6 písm. b) VP č. 5/2021 (v abecednom poradí):

JUDr. Soňa Mesiarkinová

JUDr. Andrej Popovec

JUDr. Daniel Širhal, MBA

Mgr. Jozef Sedlák

Člen podľa čl. 3 ods. 6 písm. c) VP č. 5/2021:

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Členka a členovia podľa čl. 3 ods. 6 písm. d) VP č. 5/2021 (v abecednom poradí):

Mgr. Jana Cihanová, LL. M.

Timotej Černák

Bc. Marián Ruňanin

Dokumenty

 

Zasadnutia Akreditačnej rady PraF UK 

Dátum:Popis:Zápisnica:

30.05.2022 o 14,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba predsedu a podpredsedu AR
 3. Prerokovanie a schválenie študijných programov I. a II. stupňa
 4. Prerokovanie a schválenie študijných programov III. stupňa
 5. Prerokovanie a schválenie návrhu na zrušenie študijných programov
 6. Rôzne

 


Zápisnica

10.06.2022

 

Program:

 1. Otvorenie 

 2. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ v bakalárskom stupni štúdia : Manažment a právo  

 3. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ v magisterskom stupni štúdia : Kanonické právo  

 1. Rôzne 

 1. Záver 

Zápisnica

25.08.2022 o 08,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zosúladenie odborov habilitačného a inauguračného konania
 3. Rôzne
 4. Záver
Zápisnica

01.02.2023 o 13,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Prerokovanie a schválenie (vymenovanie) garanta študijného programu Medzinárodné právo

3. Prerokovanie a schválenie návrhov na zaradenie nových výberových predmetov

4. Prerokovanie a schválenie zmeny odporúčaných študijných plánov študijných programov a zmeny zaradenia semestra predmetov študijnom pláne

5. Rôzne

6. Záver

Zápisnica

28.06.2023 o 

9,00 hod.

Program:

1. Otvorenie

2. Vymenovanie a odvolanie osôb z pozície osoby zodpovednej za odbor HIK

3. Prerokovanie a vymenovanie spolugarantky študijného programu Pracovné právo

4. Prerokovanie a vymenovanie garanta a spolugarantky študijného programu Právo EÚ

5.Prerokovanie a schválenie návrhu na zaradenie nových výberových predmetov do študijného plánu v rámci študijného programu bPRV17

6.Prerokovanie a schválenie návrhu na zaradenie nových výberových predmetov do študijného plánu v rámci študijného programu mPRV17 a návrh na úpravu výberových predmetov zaradených do študijného plánu v rámci študijného programu mPRV17

7. Rôzne

8. Záver

Zápisnica