Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditačná rada fakulty

Členovia Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Predseda: Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Podpredsedníčka: Doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

 

Členky a členovia podľa čl. 3 ods. 6 písm. a) VP č. 5/2021 (v abecednom poradí):

Prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Prof. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CS.

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Členka a členovia podľa čl. 3 ods. 6 písm. b) VP č. 5/2021 (v abecednom poradí):

JUDr. Soňa Mesiarkinová

JUDr. Andrej Popovec

JUDr. Daniel Širhal, MBA

Mgr. Jozef Sedlák

Člen podľa čl. 3 ods. 6 písm. c) VP č. 5/2021:

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Členka a členovia podľa čl. 3 ods. 6 písm. d) VP č. 5/2021 (v abecednom poradí):

Mgr. Jana Cihanová, LL. M.

Timotej Černák

Bc. Marián Ruňanin

Dokumenty

 

Zasadnutia Akreditačnej rady PraF UK 

Dátum:Popis:Zápisnica:
30.05.2022 o 14,00 hod.Program:
 1. Otvorenie
 2. Voľba predsedu a podpredsedu AR
 3. Prerokovanie a schválenie študijných programov I. a II. stupňa
 4. Prerokovanie a schválenie študijných programov III. stupňa
 5. Prerokovanie a schválenie návrhu na zrušenie študijných programov
 6. Rôzne
Zápisnica
10.06.2022

 

Program:

 1. Otvorenie 

 2. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ v bakalárskom stupni štúdia : Manažment a právo  

 3. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ v magisterskom stupni štúdia : Kanonické právo  

 1. Rôzne 

 1. Záver 

Zápisnica
25.08.2022Zápisnica