Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu

Rada pre kvalitu PraF UK

Za účelom zabezpečenia a hodnotenia vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, vedecko-výskumných činností, riadenia fakulty a poskytovania obslužných činností študentom fakulty prostredníctvom postupov a opatrení ustanovených v § 3 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zriaďuje Rada pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  ako spoločná komisia pre kvalitu Akademického senátu a dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Vo vzťahu k Akademickému senátu a k dekanovi vystupuje Rada pre kvalitu ako ich iniciatívny, poradný a kontrolný orgán, ktorý im vo veciach svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť.

Hlavným poslaním Rady pre kvalitu je kontrola kvality v rámci interného systému kvality vzdelávania, vedy a výskumu na fakulte a ďalšie rozvíjanie významu kvality a jej zabezpečovania pri činnostiach fakulty a pri ich riadení. 

Zriaďuje sa Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ako pomocný orgán (subkomisia) Rady pre kvalitu.

Pokiaľ Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty neprijme osobitný rokovací poriadok Rady pre kvalitu, jej rokovania sa primerane riadia Rokovacím poriadkom Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Kontakty: kvalitaflaw.uniba.sk 

Rada pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

predseda:  doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

podpredsedníčka: doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

podpredseda: Bc. Matúš Brath

tajomníci: Mgr. Adam Máčaj, JUDr. Stanislav Mihálik

 

Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

predsedníčka: doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE: angelika.masurovaflaw.uniba.sk

tajomníčka: JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LLM.: barbora.czokolyovauniba.sk