Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Orgány zabezpečujúce vnútorný systém kvality

Orgánmi zabezpečujúci vnútorný systém kvality na fakulte sú:

a) Akreditačná rada fakulty,

b) Rada pre kvalitu fakulty,

c) Etická rada fakulty,

d) rady študijných programov.

Akreditačná rada fakulty je stálym orgánom fakulty na zabezpečenie hodnotenia študijných programov na všetkých stupňoch štúdia v oblasti poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na fakulte. Úlohou akreditačnej rady fakulty je prerokovávať a schvaľovať návrhy študijných programov, ktoré sa majú uskutočňovať na fakulte, a predkladať ich na prerokovanie a schválenie Akreditačnej rade univerzity, ako aj plniť ďalšie úlohy stanovené vnútornými predpismi univerzity a fakulty.

Rada pre kvalitu fakulty je spoločný poradný, kontrolný a iniciatívny orgán dekana fakulty a akademického senátu fakulty, v ktorom musia byť zastúpení zástupcovia študentov a zástupcovia zastupujúci záujmy externého prostredia, najmä zamestnávateľov alebo profesijných komôr.

Etická rada fakulty prerokováva prípady porušenia Etického kódexu univerzity a Etického kódexu fakulty, ak je prijatý, zamestnancami fakulty a študentami fakulty. Členov Etickej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan.

Rady študijných programov sú orgány, ktorý zriaďuje fakulta ako svoje stále orgány. Hlavnou úlohou rady študijného programu je vypracovanie návrhu na akreditáciu nového študijného programu, návrhu na úpravu študijného programu alebo návrhu na pozastavenie alebo zrušenie študijného programu.