Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie k štúdiu

Pripojenie sa na výučbu v MS Teams

Študenti sa do jednotlivých tímov a na schôdze v MS Teams zaraďujú samoprihlásením prostredníctvom kódu vygenerovaného pre daný tím, alebo prostredníctvom linku na daný tím.


Medzinárodné právo verejné 2

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a958PkKFZPZmVqO1QV3KQeMbSPWR5vaqL1GsQ6aO2VaE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d591fe9-89c1-4ead-81c9-9274e359ee65&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

kód: 5jnbm4t


Medzinárodné vzťahy

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQ3euribcw2Cxy6KbyZfEumdLjE20T_n9jRIyw_t6nRg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb093f5b-1b78-4a58-8b81-7a90f12a3dd7&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

kód: 93mibnr


V prípade ostatných predmetov študenti budú prihlásení vyučujúcim. V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, vyučujúceho uvedeného pre danú rozvrhovú akciu.

Prednášky

Medzinárodné právo súkromné I

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12;


Medzinárodné právo súkromné II

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12;


Medzinárodné právo súkromné

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12;


Medzinárodné právo súkromné (EaP)

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5č. 6č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12;


Medzinárodné právo verejné I

Odkazy na prednášky: úvod, pojmy, vývoj; vzťah medzinárodného práva a vnútroštátneho práva; pramene medzinárodného práva; normy a pravidlá medzinárodného práva; zásady medzinárodného práva; kodifikácia medzinárodného práva; subjekty medzinárodného práva I; subjekty medzinárodného práva II; riešenie sporov; zodpovednosť v medzinárodnom práve; donútenie v medzinárodnom práve; repetitórium a aktuálne otázky medzinárodného práva

Medzinárodné právo verejné II

Odkazy na prednášky: štát ako tradičný subjekt medzinárodného práva; medzinárodnoprávny status územia a ochrana prostredia; obyvateľstvo štátu; medzinárodná ochrana ľudských práv I; medzinárodná ochrana ľudských práv II; štátne orgány pre medzinárodné styky; výsady a imunity v medzinárodnom práve; medzinárodné zmluvné právo; zmluvná prax SR; právo medzinárodných orgánov a organizáciímedzinárodné právo ozbrojených konfliktov; medzinárodné trestné súdnictvo; právo medzinárodnej bezpečnosti


Medzinárodné právo procesné

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3;

Medzinárodné obchodné právo 

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č.5č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10č. 11č. 12; (EaP)


Medzinárodné zmluvné právo

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10;

Právo medzinárodného obchodu

Medzinárodné vzťahy

Informácie k štátnej skúške a záverečným prácam

Otázky na štátnu skúšku:

Medzinárodné právo verejné I + II

Medzinárodné právo súkromné I + II


Témy záverečných prác:

Témy bakalárskych prác a témy diplomových prác sú zverejňované prostredníctvom systému AIS. Študent má možnosť navrhnúť aj vlastnú tému záverečnej práce. V takom prípade študent dohodne tému záverečnej práce so školiteľom, tzn. členom katedry. S vedeckou orientáciou člena katedry sa viete oboznámiť tu, v časti "publikácie."

Doktorandské štúdium

Študent doktorandského štúdia je povinný kontaktovať vyučujúceho zapísaného predmetu najneskôr v druhý týždeň výučbovej časti semestra, v ktorom sa predmet vyučuje. Podmienky pre absolvovanie predmetu budú oznámené konkrétnym vyučujúcim. 


Zoznam predmetov, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov (zoznam obsahuje aj vyučujúcich a kontaktný údaj).