Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie k štúdiu

Pripojenie sa na výučbu v MS Teams

V akademickom roku 2022/2023 prebieha výučba prezenčne.

Prednášky

Medzinárodné právo súkromné I

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12;  č. 13

Medzinárodné právo súkromné II

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12


Medzinárodné právo súkromné

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12; č. 13


Medzinárodné právo súkromné (EaP)

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5č. 6č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12


Medzinárodné právo verejné I

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12, č. 13

Odkazy na prednášky: úvod, pojmy, vývoj; vzťah medzinárodného práva a vnútroštátneho práva; pramene medzinárodného práva; normy a pravidlá medzinárodného práva; zásady medzinárodného práva; kodifikácia medzinárodného práva; subjekty medzinárodného práva I; subjekty medzinárodného práva II; riešenie sporov; zodpovednosť v medzinárodnom práve; donútenie v medzinárodnom práve; repetitórium a aktuálne otázky medzinárodného práva (staré)

Medzinárodné právo verejné II

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12, č. 13


Medzinárodné právo procesné

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3

Medzinárodné obchodné právo 

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č.5č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10č. 11č. 12 (EaP)

Právo medzinárodného obchodu

Medzinárodná obchodná arbitráž


Medzinárodné zmluvné právo

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10

Medzinárodné vzťahy

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8č. 9; č. 10; č. 11; č. 12

Odkazy na prednášky (EaP): č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12

Medzinárodné právo životného prostredia

Odkazy na prednášky: č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5; č. 6; č. 7; č. 8; č. 9; č. 10; č. 11; č. 12

Tematické okruhy zadaní na postupovú skúšku

Študijný program právo

Zimný semester

Medzinárodné právo súkromné I

Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo verejné I

 

Letný semester

Medzinárodné právo súkromné II

Medzinárodné právo verejné II


Študijný program ekonómia a právo (právo a ekonómia)

Zimný semester

Medzinárodné právo súkromné (EaP)

Letný semester

 

 

Informácie k štátnej skúške a záverečným prácam

Otázky na štátnu skúšku:

Medzinárodné právo verejné I + II

Medzinárodné právo súkromné I + II


Témy záverečných prác:

Témy bakalárskych prác a témy diplomových prác sú zverejňované prostredníctvom systému AIS. Študent má možnosť navrhnúť aj vlastnú tému záverečnej práce. V takom prípade študent dohodne tému záverečnej práce so školiteľom, tzn. členom katedry. S vedeckou orientáciou člena katedry sa viete oboznámiť tu, v časti "publikácie."

Doktorandské štúdium

Študent doktorandského štúdia je povinný kontaktovať vyučujúceho zapísaného predmetu najneskôr v druhý týždeň výučbovej časti semestra, v ktorom sa predmet vyučuje. Podmienky pre absolvovanie predmetu budú oznámené konkrétnym vyučujúcim. 


Zoznam predmetov, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov (zoznam obsahuje aj vyučujúcich a kontaktný údaj).