Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie k štúdiu

Pripojenie sa na výučbu v MS Teams

V akademickom roku 2023/2024 prebieha výučba v dennej forme štúdia prezenčne, v externej forme štúdia kombinovane.

V prípade, ak ste v externej forme štúdia pridaný do skupiny v MS Teams, kontaktujte príslušného vyučujúceho.

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov

 

Informácie sú priebežne aktualizované pred začiatkom príslušného semestra

Študijný program právo

Zimný semester

Medzinárodné právo súkromné 1

Medzinárodné právo verejné 1

Medzinárodné právo životného prostredia

Diplomatický protokol

Medzinárodné obchodné právo

Letný semester

Medzinárodné právo súkromné 2

Medzinárodné právo verejné 2

Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné zmluvné právo

Medzinárodné právo procesné

Medzinárodná obchodná arbitráž


Študijný program ekonómia a právo (právo a ekonómia)

Zimný semester

Medzinárodné vzťahy

Letný semester

Medzinárodná ekonómia a právo

Právo medzinárodných organizácií

Otázky a tematické okruhy pre postupovú skúšku

Študijný program právo

Zimný semester

Medzinárodné právo súkromné I (teoretické otázky)

Medzinárodné právo súkromné I (tematické okruhy)

Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo verejné I

 

Letný semester

Medzinárodné právo súkromné II (teoretické otázky)

Medzinárodné právo súkromné II (tematické okruhy)

Medzinárodné právo verejné II


Študijný program ekonómia a právo (právo a ekonómia)

Zimný semester

Medzinárodné právo súkromné (EaP)

Letný semester

 

 

Informácie k štátnej skúške a záverečným prácam

Otázky na štátnu skúšku:

Medzinárodné právo verejné I + II

Medzinárodné právo súkromné I + II


Témy záverečných prác:

Témy bakalárskych prác a témy diplomových prác sú zverejňované prostredníctvom systému AIS. Študent má možnosť navrhnúť aj vlastnú tému záverečnej práce. V takom prípade študent dohodne tému záverečnej práce so školiteľom, tzn. členom katedry. S vedeckou orientáciou člena katedry sa viete oboznámiť tu, v časti "publikácie."

Doktorandské štúdium

Študent doktorandského štúdia je povinný kontaktovať vyučujúceho zapísaného predmetu najneskôr v druhý týždeň výučbovej časti semestra, v ktorom sa predmet vyučuje. Podmienky pre absolvovanie predmetu budú oznámené konkrétnym vyučujúcim. 


Zoznam predmetov, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov (zoznam obsahuje aj vyučujúcich a kontaktný údaj).