Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

Informácie o katedre

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov zabezpečuje výučbu širokého portfólia povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov.

Medzi vyučované predmety patria Medzinárodné verejné právo, Medzinárodné právo súkromné a procesné, Medzinárodné vzťahy, Právo medzinárodného obchodu, Právne aspekty zahraničnej služby, atď. V ponuke predmetov Katedry je aj niekoľko predmetov vyučovaných v angličtine, ako napríklad Diplomatic and Consular Law, Public International Law, International Law Moot Court Competition.

Katedra reflektuje na často pomerne dosť dynamický vývoj jednotlivých oblastí medzinárodného práva, tak, aby študenti pracovali s najaktuálnejšími informáciami.

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Kontakt:

 • tel.: 02 / 9012 2088
 • email: kmpmvflaw.uniba.sk
 • miestnosti: 304 SB - 307 SB, 323 SB
 • adresa:
  Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
  Šafárikovo nám. č. 6
  P.O.BOX 313
  810 00 Bratislava