Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-17-0641 Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie

 

APVV-17-0641

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Začiatok riešenia: september 2017

Koniec riešenia: december 2021

Projekt sa zameriava na problémy aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní spôsobené rôznymi faktormi – nedostatočnou alebo nepresnou legislatívnou úpravou, absenciou dostatočného počtu odborne kvalifikovaných osôb pôsobiacich v tejto oblasti, protisúťažným správaním jednotlivých účastníkov tendrov, nevhodne alebo nedostatočne nastavenými procesmi vo verejnom obstarávaní. 

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je vypracovať konkrétne návrhy zlepšení právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania pre aplikačnú prax, a teda na základe výsledkov výskumu poskytnúť rámcové i konkretizované legislatívne návrhy v oblasti právnej úpravy verejného obstarávania v Slovenskej republike, ako aj právnej úpravy Európskej únie. Čiastkovými cieľmi je formulovanie návrhov a odporúčaní v troch základných okruhoch otázok:

  1. súťažné podklady a súťažné podmienky,
  2. deformity trhu spôsobené verejnoprávnymi subjektami
  3. procesy vo verejnom obstarávaní.

Projekt má reálneho odberateľa – Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre túto oblasť.

Popularizačné eventy