Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

APVV

Grantové projekty podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja:

 

 

2017-2021 Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie

Projekt č.: APVV-17-0641 

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Začiatok riešenia: september 2017

Koniec riešenia: december 2021

Hlavným cieľom projektu je vypracovať konkrétne návrhy zlepšení právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania pre aplikačnú prax, a teda na základe výsledkov výskumu poskytnúť rámcové i konkretizované legislatívne návrhy v oblasti právnej úpravy verejného obstarávania v Slovenskej republike, ako aj právnej úpravy Európskej únie.

Čiastkovými cieľmi je formulovanie návrhov a odporúčaní v troch základných okruhoch otázok:

  1. súťažné podklady a súťažné podmienky,
  2. deformity trhu spôsobené verejnoprávnymi subjektami
  3. procesy vo verejnom obstarávaní.

 

Publikačné výstupy:
Kováčiková, H: Harmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve medzinárodného obchodu

Kol. autorov: Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva európskej únie. 2020

2015-2018 Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v prax

Projekt č.: APVV-0158-12

Zodpovedný riešiteľ: Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Začiatok riešenia: september 2015

Koniec riešenia: október 2018

 

Hlavným cieľom projektu je aplikovaný výskum zameraný na skúmanie efektívnosti právnej úpravy hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi a nadväzujúci návrh zlepšení.