Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-0158-12 Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi

APVV-0158-12

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Začiatok riešenia: september 2015

Koniec riešenia: december 2019

Predmetom aplikovaného výskumu je skúmanie efektívnosti právnej úpravy hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi. Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže bol prijatý pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie tak, aby odrážal a pripravil slovenskú súťažnú legislatívu na blížiace sa harmonizačné procesy. Slovenská súťažná legislatíva je ovplyvnená a úzko determinovaná európskym rámcom a v záujme jednotnej aplikácie a realizácie súťažných inštitútov je podrobovaná neustálym tlakom.

V nadväznosti na uvedené je nevyhnutné zohľadňovať špecifiká slovenského právneho poriadku, a preto by nemalo byť cieľom zákonodarcu doslovné preberanie ustanovení a inštitútov európskeho práva, ale analýza problematiky zo širšieho uhľa pohľadu. Cieľom riešiteľského kolektívu je po dôkladnej analýze súčasnej právnej úpravy, jej aplikácie súťažnými orgánmi a komparácie s právnymi poriadkami najmä iných štátov Európskej únie, vypracovať návrh novely zákona a iných právnych predpisov s tým súvisiacich spoločne s dôvodovou správou v záujme zabezpečenia jednotnej a koherentnej aplikácie súťažných noriem na pozadí zjednotenej Európy.

Popularizačné eventy

Aktuálne otázky súťažného práva v Európskej únii a na Slovensku (Vedecká konferencia, 12. 2. 2015)

V tematickej nadväznosti na každoročne organizovanú medzinárodnú konferenciu sa v utorok 12. mája 2015 uskutoční Konferencia riešiteľov grantového projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0158-12 „Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“ pod názvom Aktuálne otázky súťažného práva v Európskej únii a na Slovensku. Vystúpili na nej takmer všetci členovia riešiteľského kolektívu. Konferenciu organizovala  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Tematicky sa vo veľkej miere venovala otázkam efektívnych sankcií pri kartelových dohodách, medzinárodnej spolupráci a otázkam kontroly koncentrácií.

 

Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve (Vedecká konferencia, 18. 5. 2016)

Protimonopolný úrad SR v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave usporadúva už štvrtý rok konferenciu, ktorej hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu povedomia o význame súťažného práva a jeho konceptoch v kontexte európskej praxe. Vybrané témy odzrkadľujú požiadavky na odbornú diskusiu a výmenu praktických skúseností medzi Európskou komisiou, európskymi súdmi, národnými súťažnými autoritami a podnikateľskou obcou.

Hlavné témy:

  • Novinky v súťažnom práve Slovenskej a Českej republiky a Európskej komisie
  • Účasť konzorcií vo verejných súťažiach z pohľadu ochrany hospodárskej súťaže
  • Konkurencia vo verejnej osobnej doprave na Slovensku

Konferencia je organizovaná v rámci grantového projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0158-12 „Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“.

 

PhD. Workshop 2016 (4.-6.11.2021)

Právnická fakulta UK bola tento rok prvýkrát oslovená s možnosťou zapojiť sa do realizácie každoročného podujatia, PhD. Workshop, ktoré organizačne zastrešuje Univerzita Karlova v Prahe a Česká společnost pro evropské a srovnávací právo.

PhD. Workshop má ambíciu ponúknuť zainteresovaným mladým vedcom fórum, na ktorom môžu diskutovať svoje projekty dizertačných prác a rozoberať problémy, či prekážky pri formulovaní a písaní dizertačnej práce. PhD. Workshop poskytuje niekoľkým vybraným doktorandom študujúcim na českých a slovenských univerzitách v odbore právo, či v inom súvisiacom odbore, príležitosť prezentovať doterajšie výstupy ich vedeckého bádania na odbornom podujatí v dostatočnej hĺbke.

Workshop bol finančne podporený Univerzitou Komenského v Bratislave a je spolufinancovaný zo zdrojov projektu Erasmus + Programme - Jean Monnet, 565572-EPP-1-2015-1-CZ-EPPJMO-SUPPA "Taking EU Law Seriously" a projektu APVV-0158-12 “Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie a praxi”.