Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Rigorózne skúšky

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na PraF UK vykonávajú podľa ustanovení § 53 ods. 8 a 9, § 63 a § 109 ods.4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon) a Smernice rektora UK vnútorný predpis č. 22/2018 a Smernice dekana UK, Právnickej fakulty vnútorný predpis č. 19/2015.

Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave

Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister v študijnom odbore právo, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Po jej vykonaní mu vysoká škola udeľuje v právnických študijných odboroch - v študijnom programe 3.4.1 právo akademický titul doktor práv (v skratke JUDr.). Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce ako aj vzor prihlášky sú zverejnené na webovej stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk v časti Štúdium/Rigorózne konanie a sú priebežne doplňované a aktualizované.

Vnútorný predpis č. 19/2015 Smernica dekana PraF UK v Bratislave o rigoróznom konaní (platná od 18.12.2015)

Všeobecné pokyny k rigoróznemu konaniu


Prihláška na rigoróznu skúšku


Študijné predmety, predsedovia rigoróznych komisií a náplň rigoróznych skúšok (nové od 19.09.2019)

Metodické usmernenie č. 14/2009 R z Ministerstva školstva

VZOR obalu rigoróznej práce - príloha č. 1 Met. usmernenie 14-2009

VZOR titulného listu rigoróznej práce - príloha č. 2 Met. usmernenie 14-2009

Nové oznamy pre rigorozantov


Vnútorný predpis UK č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.

Vnútorný predpis UK č. 13/2013 Smernica rektora UK v Bratislave Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.

Vnútorný predpis UK č. 11/2016 ktorou sa zrušuje vnútorný predpis č. 23/2008 ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.

Vnútorný predpis UK č. 12/2016 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 13/2013 Smernici rektora UK v Bratislave Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave.

Vnútorný predpis UK č. 7/2018 Smernica rektora UK v Bratislave - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Vnútorný predpis UK č. 22/2018  ktorou sa zrušuje vnútorný predpis UK č. 13/2013 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK zo dňa 28. augusta 2013 v znení vnútorného predpisu č. 12/2016 dodatku č. 1

 

 

Aktuality:

Nový vnútorný predpis UK č. 22/2018, ktorou sa zrušuje...21. 11. 2018

Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK zo dňa 28. augusta 2013 v znení vnútorného predpisu č. 12/2016 dodatku č. 1

Kontakt

Ing. Magdaléna Mydliarová
Vedúca oddelenia
Odd. ďalšieho vzdelávania,
rig. konania, organizácie ved. a odborných podujatí
a vzťahov s odbornou verejnosťou
Právnická fakulta UK v Bratislave
Tel. 02/9012 9190
e-mail: magdalena.mydliarovaflaw.uniba.sk
miestnosť č. 224A, stará budova

Mgr. Michaela Kahounová
Referentka oddelenia
Odd. ďalšieho vzdelávania,
rig. konania, organizácie ved. a odborných podujatí
a vzťahov s odbornou verejnosťou
Právnická fakulta UK v Bratislave
Tel. 02/9012 9306
e-mail: michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
miestnosť č. 224, stará budova

Mgr. Silvia Senková
Referentka oddelenia
Odd. ďalšieho vzdelávania,
rig. konania, organizácie ved. a odborných podujatí
a vzťahov s odbornou verejnosťou
Právnická fakulta UK v Bratislave
Tel. 02/9012 9169
e-mail: silvia.senkova@flaw.uniba.sk
miestnosť č. 224, stará budova