Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie

Absolventi študijných programov v študijnom odbore právo, ktorí získali titul „magister“, alebo absolventi rovnocenných študijných programov v zahraničí môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore právo.

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore právo má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

UK vydá uchádzačom, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a predložili potvrdenie o úhrade príslušného poplatku , diplom s uvedením študijného odboru a udelí im akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).

Zásady rigorózneho konania na PraF UK upravuje smernica dekana PraF UK č. 1/2023

Poplatky spojené s rigoróznym koaním

Výška poplatkov za rigorózne konanie

poplatok za rigorózne konanie: 450,00 €

poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky: 90,00 €

 

Odpustenie alebo znížni poplatkov

Rektor môže na základe žiadosti uchádzača, ktorý sa prihlásil na rigorózne konanie, a po stanovisku dekana znížiť alebo odpustiť poplatok za rigorózne konanie alebo odložiť termín jeho splatnosti:

a) zamestnancovi UK alebo jej súčasti (dekan odporučí odpustenie),

b) doktorandovi UK v dennej forme doktorandského štúdia študujúcemu v štandardnej dĺžke štúdia (dekan odporučí odpustenie) alebo

c) pri podaní prihlášky na rigoróznu skúšku do jedného roka od absolvovania magisterského štúdia, ak takúto okolnosť ustanovuje vnútorný predpis fakulty vydaný v súlade s osobitným vnútorným predpisom UK (dekan odporučí zníženie o 10 %, t.j. na 405 €)

 

Spôsob platenia

Poplatky spojené s rigoróznym konaním sa platia PraF UK podľa platobných údajov vygenerovaných v AIS2 (platobné údaje sú súčaťou potvrdenia o prijatí prihlášky)

 

Predpisy

VP č. 18/2023 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení dodatkov č. 1 až 5.

Predpis bol vydaný dňa 21. 03. 2023.

Príloha č. 4 Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024.

Vnútorný predpis č. 4/2023 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti súvisiace so školným a poplatkami spojenými so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

 

 

Podávanie prihlášok

Prihláška na rigoróznu skúšku sa podáva  vyplnením elektronickej prihlášky na portáli e-prihlaska, ktorú uchádzač následne vytlačí a doručí na PraF UK. Aplikácia Vás prevedie podaním prihlášky, návody nájdete TU

Prihlášku si vyberáte ako študijný program "právo", stupeň "N-neurčený". Jednotlivé témy sú zaradené do oblastí práva, ktoré následne determinujú aj predmety ústnej časti rigoróznej skúšky. 

Tému rigoróznej práce si vyberá uchádzač. Uchádzač si tému rigoróznej práce

a) zvolí spomedzi odporúčaných tém rigoróznych prác alebo

b) individuálne navrhne po konzultácii s príslušným učiteľom, ktorý je je po schválení témy rigoróznej práce predsedom skúšobnej komisie a potvrdení prijatia prihlášky na rigoróznu skúšku konzultantom rigoróznej práce. Po zaevidovaní individuálne dohodnutej práce sa táto zobrazí na portáli e-prihlaska a možno sa na ňu prihlásiť. Pre lepšiu prehľadnosť sú jednotlivé oblasti označené kódmi, ktoré predstavujú skratku názvu danej oblasti.   

Prílohami prihlášky na rigoróznu skúšku sú

a) kópia vysokoškolského diplomu,

b) kópia vysvedčenia o štátnej skúške alebo kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,

c) kópia dodatku k diplomu, ak bol vydaný,

d) overená kópia verejnej listiny osvedčujúcej meno a priezvisko uchádzača, rodné priezvisko uchádzača, dátum a miesto narodenia uchádzača, štátnu príslušnosť uchádzača a trvalý pobyt uchádzača; uchádzač môže tieto údaje osvedčiť aj predložením občianskeho preukazu, pasu alebo iných dokladov na Študijného oddelenia PraF UK, o čom sa spíše záznam,

e) životopis,

f) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi alebo verejných prehliadok umeleckých výkonov, ako aj ohlasov na ne, ak také uchádzač má.

Uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium

a) na PraF UK, predloží kópie dokladov o absolvovaní štúdia podľa odseku 3 písm. a) až c); pokiaľ uchádzač podá prihlášku v akademickom roku bezprostredne nasledujúcom po akademickom roku, v ktorom absolvoval magisterské štúdium, kópie dokladov o absolvovaní štúdia podľa odseku 3 písm. a) až c) nie je povinný predkladať,

b) na inej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave , než na ktorej prebieha rigorózne konanie, predloží kópie dokladov o absolvovaní štúdia podľa písm. a) až c) spolu s ich originálmi na nahliadnutie a overenie príslušnému zamestnancovi študijného oddelenia;

c) na fakulte vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky, predloží overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia podľa písm. a) až c),

d) na fakulte vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží overené kópie rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní a kópie dokladov o absolvovaní štúdia.

Prílohy podľa písm. e) a f) sa vkladajú iba elektronicky do akademického informačného systému.

Oblasti tém rigoróznych prác a predmetov rigoróznych skúšok, predmety rigoróznych skúšok a príslušné pracoviská

Oblasť rigoróznych prác

a predmetov rigoróznych skúšok 

Predmety rigoróznej skúšky

Príslušná katedra alebo ústav

Predseda skúšobnej komisie

Právne dejiny 

1. Slovenské právne dejiny (ústavné a správne právo)

2. Slovenské právne dejiny (súkromné a trestné právo)

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Teória práva

1. Teória práva

2. Právna argumentácia a interpretácia v práve

Katedra teórie práva a filozofie práva

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

Rímske právo

1.Rímske právo – všeobecná časť, osobný status, vecné práva

2. Rímske právo – záväzkové právo

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Kánonické právo

1. Kánonické právo – všeobecná časť, organizácia katolíckej cirkvi

2. Kánonické právo – manželské právo, trestné právo a procesné právo

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

Ústavné právo

1. Štátoveda

2. Ústavné právo Slovenskej republiky a garancie ľudských práv

Katedra ústavného práva

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

Správne právo

1. Správne právo hmotné

2. Správne právo procesné

Katedra správneho a environmentálneho práva

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Právo životného prostredia

1. Právo životného prostredia- všeobecná časť

2. Právo životného prostredia- osobitná časť

Katedra správneho a environmentálneho práva

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Trestné právo hmotné

1. Trestné právo hmotné všeobecná časť

2. Trestné právo hmotné osobitná časť

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Trestné právo procesné

1. Trestné právo procesné všeobecná časť

2. Trestné právo procesné osobitná časť

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Občianske právo hmotné

1. Občianske právo hmotné - všeobecná časť, vecné práva a dedenie

2. Občianske právo hmotné - záväzkové právo

Katedra občianskeho práva

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Občianske právo procesné

1. Občianske právo procesné  - civilný proces -  konanie na súde I. inštancie

2. Občianske právo procesné - civilný proces  - opravné konanie, mimosporové konanie a exekučné konanie

Katedra občianskeho práva

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Obchodné právo a hospodárske právo

1. Právna úprava podnikania a právo obchodných spoločností a družstva

2. Obchodné záväzkové vzťahy a verejné obstarávanie

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Finančné právo

1. Finančné právo – všeobecný základ

2. Daňové právo

Katedra finančného práva

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Právo finančného trhu

1. Finančné právo – všeobecný základ

2. Právo finančného trhu

Katedra finančného práva

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

Pracovné právo 

1. Pracovné právo - všeobecná časť a individuálne pracovné právo

2. Pracovné právo - kolektívne pracovné právo, služby zamestnanosti, právo sociálneho zabezpečenia

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.
Právo sociálneho zabezpečenia

1.Právo sociálneho zabezpečenia - všeobecná časť

1.Právo sociálneho zabezpečenia - osobitná časť

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Medzinárodné právo verejné

1. Medzinárodné právo verejné – všeobecná časť

2. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

Medzinárodné právo súkromné

1. Medzinárodné právo súkromné – všeobecná časť

2. Medzinárodné právo súkromné – osobitná časť

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

Právo Európskej únie

1. Inštitucionálny rámec a právny poriadok EÚ

2.Vnútorný trh EÚ

Ústav európskeho práva

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Právo informačných technológií a právo duševného vlastníctva

1. Právo informačných technológií

2. Právo duševného vlastníctva

Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Rigorózne práce a ich odovzdávanie

Spracovaním a obhajobou rigoróznej práce uchádzač musí preukázať, že má schopnosť integrovať vedomosti, zvládať ich zložitosť a formulovať rozhodnutia pri neúplných alebo obmedzených informáciách, pričom však zahŕňajú spoločenskú a etickú zodpovednosť spojenú s uplatňovaním jeho vedomostí a rozhodnutí, vie jasne a jednoznačne komunikovať závery, ich poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom. Rigoróznou prácou uchádzač spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie alebo s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať, a súčasne rigorózna práca má byť prínosom v konkrétnom odbore.

Uchádzač je povinný predložiť rigoróznu prácu do konca akademického roka, v ktorom uplynie 24 mesiacov od začatia rigorózneho konania (okrem prechodných ustanovení). 

Rigorózna práca odovzdáva uchádzač v listinnej podobe prostredníctvom podateľne PraF UK a elektronicky prostredníctvom akademického informačného systému (v aktuálnom období mimoriadnej situácie sa rigorózna práca odovzdáva výlučne prostredníctvom AIS2). 

Prechodné ustanovenia pre rigorózne konania začaté do 31.01.2023

Uchádzač, ktorý začal rigorózne konanie v období od 1. januára 2019, predloží rigoróznu prácu do konca akademického roka, v ktorom uplynie 24 mesiacov od začatia rigorózneho konania, alebo akademického roka, v ktorom uplynie predĺžená lehota na predloženie rigoróznej práce; lehota na odovzdanie rigoróznej práce však neuplynie pred 31. augustom 2023.

Uchádzač, ktorý začal rigorózne konanie v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2018, predloží rigoróznu prácu do 31. augusta 2025, pokiaľ smernica neustanovuje inak.

Pokiaľ uchádzač do dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice neodovzdal rigoróznu prácu, rigorózne konanie začaté pred 1. januárom 2012 sa zastavuje nadobudnutím účinnosti tejto smernice, o čom sa vyhotoví záznam v spise. Uchádzač však môže požiadať o pokračovanie v rigoróznom konaní, pričom ak uchádzač požiada o pokračovanie v konaní, tak sa prihláška na rigorózne konanie považuje za podanú ku dňu žiadosti o pokračovanie v rigoróznom konaní. V prípade pokračovania v rigoróznom konaní podľa predchádzajúcej vety sa uhradený poplatok za rigorózne konanie zaplatený vo výške podľa predpisov účinných v čase začatia rigorózneho konania považuje sa zaplatenie poplatku za rigorózne konanie na účely pokračovania v rigoróznom konaní. Zníženie alebo odpustenie poplatku za rigorózne konanie podľa predpisov účinných v čase začatia rigorózneho konania zostáva zachované, ak dôvody, pre ktoré bol poplatok znížený alebo odpustený trvajú aj v čase podania žiadosti o pokračovanie v rigoróznom konaní, inak sa uchádzač vyzve na zaplatenie poplatku za rigorózne konanie podľa účinnej smernice.

Uchádzač, ktorý bol v rigoróznom konaní podľa doterajších predpisov hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“ na riadnom termíne rigoróznej skúšky, môže vykonať opravný termín rigoróznej skúšky v súlade s touto smernicou v lehote do 31. augusta 2024, inak dekan rigorózne konanie zastaví.

Uchádzač, ktorému bola v rigoróznom konaní podľa doterajších predpisov vrátená rigorózna práca na prepracovanie bez toho, aby pristúpil k obhajobe danej práce, predloží prepracovanú verziu rigoróznej práce

a) v lehote do 31. augusta 2023, ak sa rigorózne konanie začalo do 31. decembra 2018, alebo

b) v lehote do 31. augusta 2024, ak sa rigorózne konanie začalo v období od 1. januára 2019, inak dekan rigorózne konanie zastaví.

Pokiaľ bol do dňa nadobudnutia účinnosti smernice 1/2023 stanovený termín rigoróznej skúšky predsedom komisie podľa doterajších predpisov, táto sa uskutoční pred skúšobnou komisiou podľa doterajších predpisov.

Pokiaľ uchádzač odovzdal rigoróznu prácu do nadobudnutia účinnosti smernice č. 1/2023, ústnu časť rigoróznej skúšky vykoná podľa predmetov určených podľa doterajších predpisov, pričom ako termín rigoróznej skúšky mu bude určený najskorší možný termín; to neplatí, ak bola v rigoróznom konaní podľa doterajších predpisov vrátená uchádzačovi rigorózna práca. 

Pravidlá rigorózneho konania do 31. januára 2023

Rigorózne skúšky

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na PraF UK vykonávajú podľa ustanovení § 53 ods. 8 a 9, § 63 a § 109 ods.4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon) a Smernice rektora UK vnútorný predpis č. 22/2018 a Smernice dekana UK, Právnickej fakulty vnútorný predpis č. 19/2015.

Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave

Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister v študijnom odbore právo, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Po jej vykonaní mu vysoká škola udeľuje v právnických študijných odboroch - v študijnom programe 30. právo akademický titul doktor práv (v skratke JUDr.). Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce ako aj vzor prihlášky sú zverejnené na webovej stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk v časti Štúdium/Rigorózne konanie a sú priebežne doplňované a aktualizované.

Vnútorný predpis č. 19/2015 Smernica dekana PraF UK v Bratislave o rigoróznom konaní (platná od 18.12.2015)

Všeobecné pokyny k rigoróznemu konaniu


Prihláška na rigoróznu skúšku

Študijné predmety, predsedovia rigoróznych komisií a náplň rigoróznych skúšok (nové od 10.11.2022)

Metodické usmernenie č. 14/2009 R z Ministerstva školstva

VZOR obalu rigoróznej práce - príloha č. 1 Met. usmernenie 14-2009

VZOR titulného listu rigoróznej práce - príloha č. 2 Met. usmernenie 14-2009

Nové oznamy pre rigorozantov

Príprava novej Sústavy študijných odborov SR vznikla z iniciatívy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) a začala v roku 2018. Jej zmyslom bolo znížiť počet študijných odborov na všetkých vysokých školách na Slovensku a pripraviť v spolupráci so zástupcami jednotlivých študijných odborov ich podrobné opisy. Študijný odbor právo do 31.8.2019 evidovaný ako študijný odbor pod číslom 30. je od 1.9.2019 evidovaný ako 30. PRÁVO.

TU  uvádzame sústavu nových študijných odborov, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a zároveň opisy jednotlivých študijných odborov.


Vnútorný predpis UK č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.
Vnútorný predpis UK č. 13/2013 Smernica rektora UK v Bratislave Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.

Vnútorný predpis UK č. 11/2016 ktorou sa zrušuje vnútorný predpis č. 23/2008 ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.

Vnútorný predpis UK č. 12/2016 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 13/2013 Smernici rektora UK v Bratislave Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave.

Vnútorný predpis UK č. 7/2018 Smernica rektora UK v Bratislave - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Vnútorný predpis UK č. 22/2018  ktorou sa zrušuje vnútorný predpis UK č. 13/2013 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK zo dňa 28. augusta 2013 v znení vnútorného predpisu č. 12/2016 dodatku č. 1

 

 

Informácie, pokyny a usmernenia do 31. januára 2023

Dôležitý oznam!

Vážení uchádzači o rigorózne konanie,

oznamujeme vám, že do 15. februára 2023 sa dočasne nebudú registrovať prihlášky na rigorózne konanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave z dôvodu prípravy novej smernice o rigoróznom konaní. 

Registrované budú iba prihlášky zaslané do 23. januára 2023.

Ďakujeme za porozumenie.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác naplánované na obdobie, v rámci ktorého platia opatrenia prijaté na zabránenie šíreniu nákazy vírusu COVID -19 (ďalej len ,,aktuálne obdobie“), môžu prebehnúť dištančne, t.j. online, ak sa na tom predseda rigoróznej komisie, členovia rigoróznej komisie a samotný/á rigorozant/ka dohodnú. Obhajoba dištančnou formou prebehne cez program TEAMS, SKYPE, ZOOM resp. cez iný vhodný vzájomne dohodnutý program. Obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky sa týmto spôsobom môžu uskutočniť najskôr od 15. apríla 2020.

Ak rigorozant/ka uprednostňuje uskutočnenie rigoróznej skúšky a vykonanie obhajoby rigoróznej práce kontaktnou formou (osobne), bude to možné až po odvolaní všetkých obmedzujúcich opatrení zo strany vlády, rektora univerzity a dekana Právnickej fakulty UK.

 

OZNAM pre rigorozantov – lehota na odovzdanie rigoróznej práce

v zmysle čl. 4 ods. 10  Vnútorného predpisu č. 22/2018 Smernice rektora UK v Bratislave „zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave“ – uchádzač je povinný predložiť rigoróznu prácu do 24 mesiacov od začatia rigorózneho konania alebo od zmeny študijného odboru rigorózneho konania podľa čl. 2 ods.7 písm. a). Ak uchádzač v určenej lehote rigoróznu prácu nepredloží, dekan rigorózne konanie zastaví.

Z dôvodu zhoršovania epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu v súvislosti s ochorením COVID-19, Právnická fakulta UK v Bratislave oznamuje rigorozantom, ktorí si podali rigoróznu prihlášku v roku 2019 a 2020, že lehota na odovzdanie rigoróznej práce sa predlžuje a  bude sa počítať nasledovne:

Dátum začatia rigorózneho konania v roku 2019, 2020 a v roku 2021 (uvedený v liste o prijatí prihlášky)

+  24 mesiacov  + 6 mesiacov (čo je predĺžená lehota na odovzdanie práce z dôvodu pandémie).

Rigorózne práce sa zasielajú poštou na Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí vzťahov s odbornou verejnosťou (ďalej len OĎV a RK). Odovzdáva sa jeden výtlačok v pevne zviazanej väzbe a 1x CD vo formáte PDF, s možnosťou kopírovania súboru do wordu. Pred odovzdaním práce kontaktujte elektronicky OĎV a RK.

Oznam pre rigorozantov – rigorózne konania na katedrách Právnickej fakulty UK v Bratislave.   (tabuľka).

 

 

Aktuality:

K otázkam súvisiacim s negatívnym posudkom k rigoróznej...05. 11. 2023

Ako postupovať v prípade negatívneho posudku k rigoróznej práci?

Termíny rigoróznych skúšok v akademickom roku 2023/202405. 11. 2023

Termíny rigoróznych skúšok sa v akademickom roku 2023/2024 určujú takto: ObdobieLehota na prihlásenie doLehota na  odhlásenie doTermín odovzdania...

Termíny rigoróznych skúšok v akademickom roku 2022/202304. 02. 2023

Termíny rigoróznych skúšok v akademickom roku 2022/2023: - termíny určené do 31.01.2023 predsedom príslušnej komisie sa zachovávajú - ďalšie termíny sa...

Nový vnútorný predpis UK č. 22/2018, ktorou sa zrušuje...21. 11. 2018

Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK zo dňa 28. augusta 2013 v znení vnútorného predpisu č. 12/2016 dodatku č. 1

Kontakt

Mgr. Helga Glesková

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
vedúca študijného oddelenia
Telefón
02/592 44 107
Miestnosť
212 SB