Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Oznam

Dôležitý oznam!

Vážení uchádzači o rigorózne konanie,

oznamujeme vám, že do 15. februára 2023 sa dočasne nebudú registrovať prihlášky na rigorózne konanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave z dôvodu prípravy novej smernice o rigoróznom konaní. 

Registrované budú iba prihlášky zaslané do 23. januára 2023.

Ďakujeme za porozumenie.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác naplánované na obdobie, v rámci ktorého platia opatrenia prijaté na zabránenie šíreniu nákazy vírusu COVID -19 (ďalej len ,,aktuálne obdobie“), môžu prebehnúť dištančne, t.j. online, ak sa na tom predseda rigoróznej komisie, členovia rigoróznej komisie a samotný/á rigorozant/ka dohodnú. Obhajoba dištančnou formou prebehne cez program TEAMS, SKYPE, ZOOM resp. cez iný vhodný vzájomne dohodnutý program. Obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky sa týmto spôsobom môžu uskutočniť najskôr od 15. apríla 2020.

Ak rigorozant/ka uprednostňuje uskutočnenie rigoróznej skúšky a vykonanie obhajoby rigoróznej práce kontaktnou formou (osobne), bude to možné až po odvolaní všetkých obmedzujúcich opatrení zo strany vlády, rektora univerzity a dekana Právnickej fakulty UK.

 

OZNAM pre rigorozantov – lehota na odovzdanie rigoróznej práce

v zmysle čl. 4 ods. 10  Vnútorného predpisu č. 22/2018 Smernice rektora UK v Bratislave „zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave“ – uchádzač je povinný predložiť rigoróznu prácu do 24 mesiacov od začatia rigorózneho konania alebo od zmeny študijného odboru rigorózneho konania podľa čl. 2 ods.7 písm. a). Ak uchádzač v určenej lehote rigoróznu prácu nepredloží, dekan rigorózne konanie zastaví.

Z dôvodu zhoršovania epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu v súvislosti s ochorením COVID-19, Právnická fakulta UK v Bratislave oznamuje rigorozantom, ktorí si podali rigoróznu prihlášku v roku 2019 a 2020, že lehota na odovzdanie rigoróznej práce sa predlžuje a  bude sa počítať nasledovne:

Dátum začatia rigorózneho konania v roku 2019, 2020 a v roku 2021 (uvedený v liste o prijatí prihlášky)

+  24 mesiacov  + 6 mesiacov (čo je predĺžená lehota na odovzdanie práce z dôvodu pandémie).

Rigorózne práce sa zasielajú poštou na Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí vzťahov s odbornou verejnosťou (ďalej len OĎV a RK). Odovzdáva sa jeden výtlačok v pevne zviazanej väzbe a 1x CD vo formáte PDF, s možnosťou kopírovania súboru do wordu. Pred odovzdaním práce kontaktujte elektronicky OĎV a RK.

Oznam pre rigorozantov – rigorózne konania na katedrách Právnickej fakulty UK v Bratislave.   (tabuľka).

 

 

Rigorózne skúšky

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na PraF UK vykonávajú podľa ustanovení § 53 ods. 8 a 9, § 63 a § 109 ods.4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon) a Smernice rektora UK vnútorný predpis č. 22/2018 a Smernice dekana UK, Právnickej fakulty vnútorný predpis č. 19/2015.

Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave

Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister v študijnom odbore právo, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Po jej vykonaní mu vysoká škola udeľuje v právnických študijných odboroch - v študijnom programe 30. právo akademický titul doktor práv (v skratke JUDr.). Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce ako aj vzor prihlášky sú zverejnené na webovej stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk v časti Štúdium/Rigorózne konanie a sú priebežne doplňované a aktualizované.

Vnútorný predpis č. 19/2015 Smernica dekana PraF UK v Bratislave o rigoróznom konaní (platná od 18.12.2015)

Všeobecné pokyny k rigoróznemu konaniu


Prihláška na rigoróznu skúšku

Študijné predmety, predsedovia rigoróznych komisií a náplň rigoróznych skúšok (nové od 10.11.2022)

Metodické usmernenie č. 14/2009 R z Ministerstva školstva

VZOR obalu rigoróznej práce - príloha č. 1 Met. usmernenie 14-2009

VZOR titulného listu rigoróznej práce - príloha č. 2 Met. usmernenie 14-2009

Nové oznamy pre rigorozantov

Príprava novej Sústavy študijných odborov SR vznikla z iniciatívy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) a začala v roku 2018. Jej zmyslom bolo znížiť počet študijných odborov na všetkých vysokých školách na Slovensku a pripraviť v spolupráci so zástupcami jednotlivých študijných odborov ich podrobné opisy. Študijný odbor právo do 31.8.2019 evidovaný ako študijný odbor pod číslom 30. je od 1.9.2019 evidovaný ako 30. PRÁVO.

TU  uvádzame sústavu nových študijných odborov, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a zároveň opisy jednotlivých študijných odborov.


Vnútorný predpis UK č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.
Vnútorný predpis UK č. 13/2013 Smernica rektora UK v Bratislave Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.

Vnútorný predpis UK č. 11/2016 ktorou sa zrušuje vnútorný predpis č. 23/2008 ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.

Vnútorný predpis UK č. 12/2016 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 13/2013 Smernici rektora UK v Bratislave Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave.

Vnútorný predpis UK č. 7/2018 Smernica rektora UK v Bratislave - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Vnútorný predpis UK č. 22/2018  ktorou sa zrušuje vnútorný predpis UK č. 13/2013 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK zo dňa 28. augusta 2013 v znení vnútorného predpisu č. 12/2016 dodatku č. 1

 

 

Aktuality:

Nový vnútorný predpis UK č. 22/2018, ktorou sa zrušuje...21. 11. 2018

Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK zo dňa 28. augusta 2013 v znení vnútorného predpisu č. 12/2016 dodatku č. 1

Kontakt

Ing. Magdaléna Mydliarová
Vedúca oddelenia
Odd. ďalšieho vzdelávania,
rig. konania, organizácie ved. a odborných podujatí
a vzťahov s odbornou verejnosťou
Právnická fakulta UK v Bratislave
Tel. 02/9012 9190
e-mail: magdalena.mydliarovaflaw.uniba.sk
miestnosť č. 224A, stará budova

Mgr. Michaela Kahounová
Referentka oddelenia
Odd. ďalšieho vzdelávania,
rig. konania, organizácie ved. a odborných podujatí
a vzťahov s odbornou verejnosťou
Právnická fakulta UK v Bratislave
Tel. 02/9012 9306
e-mail: michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
miestnosť č. 224, stará budova

Mgr. Silvia Senková
Referentka oddelenia
Odd. ďalšieho vzdelávania,
rig. konania, organizácie ved. a odborných podujatí
a vzťahov s odbornou verejnosťou
Právnická fakulta UK v Bratislave
Tel. 02/9012 9169
e-mail: silvia.senkova@flaw.uniba.sk
miestnosť č. 224, stará budova