Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy týkajúce sa štúdia

Štipendiá

Vnútorný predpis č. 15/2023

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_21.pdf

Podpora študentov so špecifickými potrebami

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf

VP č. 23/2014 Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.

Prílohy:

Príloha č. 8

Príloha č. 7

Príloha č. 6

Príloha č. 5

Príloha č. 4

Príloha č. 3

Príloha č. 2

Príloha č. 1