Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právo (akreditovaný 2015)

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law
Stupeň vysokoškolského štúdia:druhý/ISCED 7
Titul:Magister (Mgr.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:slovenský
Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ17695/105883/184836
Kód PraF UK AIS2mPRV15/mPRVx15/mPRVx15bis
Štandardná dĺžka štúdiadva roky (denné)/tri roky (externé)/dva roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Základná charakteristika:

Študijný odbor právo zahŕňa teoretické znalosti a praktické zručnosti v chápaní a aplikácii práva. Právo predstavuje vzájomne prepojenú vnútorne štruktúrovanú sústavu všeobecne záväzných noriem upravujúcich fungovanie ľudskej spoločnosti v súlade s princípmi demokracie právneho štátu. Štúdium práva prebieha z perspektívy právneho poriadku Slovenskej republiky v kontexte práva Európskej únie a medzinárodného práva alebo z perspektívy nadnárodného práva, zohľadňujúc aj právnu komparatistiku. Vychádza zo zásady demokratického právneho štátu, úcty k človeku, ochrany základných práv a slobôd, ako aj princípov poctivej právnickej profesijnej a vedeckej činnosti. 

 

Ciele vzdelávania:

Absolvent

(C1) 

  • nadväzujúc na vedomosti získané počas bakalárskeho štúdia získa znalosti v oblasti občianskeho práva, trestného práva, finančného práva, obchodného práva, pracovného práva a medzinárodného práva súkromného prehlbuje znalosti všetkých vnútroštátnych súvislostí jednotlivých právnych odvetví ako správne právo, ústavné právo, európske právo, občianske právo, obchodné právo, trestné právo, pracovné právo, zasadzuje ich do komparatívneho, medzinárodného a európskeho kontextu

(C2) 

  • nadobudne špecializované praktické zručnosti s aplikáciou práva,
  • nadobudne zručnosť metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovládať postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva.

(C3) 

  • nadobudne schopnosť a zodpovednosť vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére;
  • nadobudne schopnosť a zodpovednosť pracovať ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.), príp. zamestnanec v justičnej sfére, finančných inštitúciách a finančnej správe
  • nadobudne schopnosť a zodpovednosť samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne, reflektovať postavenie a úlohy právnikov v spoločnosti
  • získa predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva.
  • nadobudne predpoklady pokračovať v doktorandskom štúdiu.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:

(C1) Vedomosti:

Absolvent 

(V1) má hlboké poznatky z oblasti občianskeho práva, trestného práva, finančného práva, obchodného práva, pracovného práva a medzinárodného práva súkromného,

(V2) rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte a je schopný ich kriticky posudzovať v nadväznosti na etický rozmer práva a interdisciplinárne súvislosti práva

(V3) pozná nadnárodné súvislosti právnych odvetví vnútroštátneho právneho poriadku

 

(C2) Zručnosti:

Absolvent

(V4) má špecializované zručnosti na samostatné a kvalifikované riešenie právnych problémov, pričom takto nadobudnuté zručnosti dokáže využiť pri ďalšej kvalifikácii právnych problémov a pri ich riešení,

(V5) v jednotlivých právnych oblastiach dokáže riešiť problémy hmotnoprávnej aj procesnoprávnej povahy a navrhovať ich efektívne riešenie.

(V6) dokáže skúmať príčinné súvislosti javov relevantné pre jednotlivé právne disciplíny, a to v kontexte spoločenských potrieb a záujmov, získavať a transformovať poznatky zo zahraničia,

(V7) má schopnosť kriticky vyhodnocovať relevantnosť právnych informácií a dát a na tomto základe prijať spoločensky zodpovedné a morálne rozhodnutia, má schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri neúplných alebo obmedzených informáciách, pričom však zahŕňajú spoločenskú a etickú zodpovednosť spojenú s uplatňovaním ich vedomostí a rozhodnutí, vie jasne a jednoznačne komunikovať závery, ich poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom,

 

(C3) Zodpovednosť a samostatnosť

Absolvent

(V8) vie samostatne a tvorivo uplatňovať základné princípy právneho poriadku pri súčasnom reflektovaní postavenia a úlohy právnika v spoločnosti,

(V9) je schopný riadiť a pretvárať pracovné alebo študijné prostredie súvisiace s oblasťou práva alebo verejnou správou alebo justíciou, ktoré je zložité, nepredvídateľné a vyžaduje si nové strategické prístupy

(V10) je schopný preberať zodpovednosť za prispievanie k odborným vedomostiam a postupom v právnických profesiách

(V11) je schopný aktívne pracovať v najvyšších vnútroštátnych orgánoch, na samostatných a riadiacich pozíciách mimovládnych organizácií, na orgánoch a inštitúciách Európskej únie a v ďalších medzinárodných organizáciách a pripravovať podklady pre prácu v nich,

 

Ďalšie doplňujúce vedomosti a zručnosti

Orientácia na uplatnenie absolventa v praxi je posilnená formami tzv. klinického právnického vzdelávania a simulovaných konaní., ktoré rozširuje schopnosti a zručnosti absolventa.

Uplatniteľnosť absolventa pousilujú aj základmi cudzojazyčnej právnej terminológie. Systémom výberových predmetov a povinne voliteľných predmetov si môže dotvoriť špecializáciu na jednotlivé právne odvetvia, klinické predmety ho počas štúdia ešte viac priblížia praxi. 

Praktické zapojenie študentov do právneho poradenstva sa tiež uskutočňuje priamo v Študentskej právnej poradni cez samostatný klinický predmet v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Ďalej je študentom ponúknutých viacero prakticky zameraných klinických predmetov ako aj predmetov spočívajúcich v príprave na simulovaný spor a účasť na medzinárodnej súťaži v simulovaných sporoch.

 

Naplnenie cieľov vzdelávania a hlavných výstupov vzdelávania prostredníctvom profilových predmetov:

 

 

C1 - Vedomosti

C2 - Zručnosti

C3 – Zodpovednosť a samostatnosť

 

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

Trestné právo 1

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

                 

Trestné právo 2

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Trestné právo 3

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Občianske právo 2

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Občianske právo 3

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Občianske právo 4

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Trestné právo 4

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Obchodné právo 1

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Obchodné právo 2

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Pracovné právo (Pracovné právo 2)

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Finančné právo 2

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Medzinárodné právo súkromné

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Diplomová práca z obchodného práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z finančného práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z trestného práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z občianskeho práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z pracovného práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z medzinárodného práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z európskeho práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z právnych dejín a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z ekonomických vied a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z počítačového práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z teórie práva a sociálnych vied a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z ústavného práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca zo správneho práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z rímskeho práva a obhajoba diplomovej práce / Diplomová práca z cirkevného (kanonického) práva a obhajoba diplomovej práce

X

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

Štátna skúška Trestné právo

X

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

Štátna skúška Občianske právo

X

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

Štátna skúška Ústavné právo / Štátna skúška Medzinárodné právo / Štátna skúška Teória práva / Štátna skúška Finančné právo / Štátna skúška Obchodné právo / Štátna skúška Pracovné právo / Štátna skúška Právne dejiny / Štátna skúška Rímske právo

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

Uplatnenie absolventov

Absolvent vykonáva samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére alebo pracuje ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a podobne.), zamestnanec v justičnej sfére, finančných inštitúciách a finančnej správe.

Má predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva.

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

a)      Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu právo, resp. študijného odboru právo, v prvom stupni vysokoškolského štúdia. Ďalšie podmienky prijatia, a to lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich plnenia zverejní fakulta najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021):

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/Mgr_Pravo_2022_23_V1.pdf

 

 

b)      Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÁ FORMA

Odporúčaný študijný plán:

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2022/2023

2021/2022

 

EXTERNÁ FORMA

Odporúčaný študijný plán:

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2022/2023

2021/2022

Podmienky absolvovania študijného programu

Podmienkou absolvovania študijného programu je:

a) získanie 120 kreditov,

b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,

c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

 

Štátnu skúšku môže študent vykonať:

a) po získaní minimálne 85 kreditov

b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem štátnych skúšok;študent musí získať kredity za aspoň 3 povinne voliteľné predmety, ktoré obsahuje študijný program v konkrétnom roku štandardnej dĺžky štúdia (okrem posledného roku štúdia),

c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garantka:

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.VUPCH
doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.VUPCH
prof. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.VUPCH
doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLEVUPCH
Študenti:Bc. Michaela Barišová
Bc. Romana Targošová
Externé prostredie:JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Pavol Szabó, LLM.

Dokumenty

 

Zasadnutia Rady študijného programu:

Dátum:Popis:Zápisnica:
27.04.2022prerokovanie návrhu profilu absolventaZápisnica
05.05.2022schválenie opisu študijného programu (s výnimkou časti o uplatniteľnosti absolventa)Zápisnica
07.12.2022schválenie vedúcich záverečných prác, zmien vyučujúcich a schválenie zaradenia predmetov Zápisnica
30.01.2023prerokovanie a schválenie zmeny odporúčaných študijných plánov študijných programov a zmeny zaradenia semestra predmetov v študijnom pláneZápisnica
24.04.2023hodnotenie študijného programu a overenie udržateľnosti študijného programuZápisnica
09.10.2023prerokovanie základných informácií ohľadom akreditácie študijného programuZápisnica
24.10.2023schválenie aktualizácie opisov ŠP, vnútornej hodnotiacej správy, vedúcich záverečných prác, zmien vyučujúcichZápisnica

 Rozhodnutia: 

Dátum:Orgán:Zápisnica:
31.05.2022Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie
19.08.2022Akreditačná rada UKRozhodnutie
02.02.2023Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Dátum:Dokument :
05.05.2022mPRV15 opis
05.05.2022mPRVx15 opis
05.05.2022mPRV15/mPRVx15 VHS
24.10.2023mPRV15 opis (aktualizovaná verzia)
24.10.2023mPRVx15 opis (aktualizovaná verzia)
24.10.2023mPRVx15bis opis (aktualizovaná verzia)
24.10.2023mPRV15/mPRVx15/mPRVx15bis VHS (aktualizovaná verzia)

Stanoviská: 

Dátum:Subjekt:Stanovisko:

23.5.2022

24.5.2022

24.5.2022

25.5.2022

25.5.2022

26.5.2022

26.5.2022

26.5.2022

26.5.2022

30.5.2022

Kancelária hlavného mesta SR Bratislavy

SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., advokátska kancelária

Únia podnikových právnikov SR

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Slovnaft, a.s.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

IKRÉNYI & REHÁK

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Úrad pre verejné obstarávanie

Slovenská advokátska komora

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko