Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law
Stupeň vysokoškolského štúdia:druhý/ISCED 7
Titul:magister (Mgr.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:slovenský
Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ182902/182901/184989
Kód PraF UK AIS2mPRV17/mPRVx17/mPRVx23
Štandardná dĺžka štúdiadva roky (denné)/tri roky (externé)/dva roky (externé od 2023)
Metódy výučbyprezenčná

O programe

Nový magisterský študijný program v odbore právo nadväzuje na reformovaný bakalársky študijný program.

Absolvent študijného programu právo v  2. stupni rozvíja znalosti zo všetkých právnych disciplín, ktoré získal v prvom stupni štúdia. Na jednej strane zasadzuje tieto znalosti do interdisciplinárneho kontextu a získava praktické zručnosti s aplikáciou práva, ale tieto znalosti sa zasadzujú aj do európskych a medzinárodno- právnych súvislostí.

Absolventi dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére; sú schopní pracovať ako kandidáti právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.), príp. zamestnanci v justičnej sfére. Absolventi dokážu komplexne riešiť právne problémy, a to v ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej únie a medzinárodného práva. Absolventi majú okrem medzinárodného a európskeho práva, tiež dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva vrátane problematiky základných ľudských práv a slobôd, dokážu spájať medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať v legislatívnom procese. Sú zároveň schopní samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretnú. Nadobudnuté poznatky dokážu samostatne rozširovať a prehlbovať. Absolventi druhého stupňa práva dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovládajú postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania sú schopní reflektovať postavenie a úlohy právnikov v spoločnosti. Celkovo sú tak vytvorené predpoklady aj pre ich pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva. Značné využívanie konceptu klinického právnického vzdelávania (najmä simulované súdne a mimosúdne spory, stáže, predmety zamerané na riešenie prebiehajúcich právnych prípadov, predmety zamerané na komplexné riešenie simulovaných právnych prípadov) reflektuje na dlhodobé požiadavky praxe rozvíjať u študentov práva analytické a syntetické myslenie spojené so schopnosťou absolventov ihneď po štúdiu tvoriť kvalitné právnické výstupy (podrobnosti o klinických formách vzdelávania nájdete tu).

Povinné predmety

Štruktúra povinných predmetov zodpovedá trom kľúčovým oblastiam magisterského študijného programu: 

1. praktické interdisciplinárne zručnosti  -- predmety zamerané na aplikáciu  práva v praxi a interdisciplinárne vzťahy

2. historicko-právne a komparatívne súvislosti a filozoficko-etický rozmer práva

3. medzinárodné právo a právo Európskej únie

Povinne voliteľné predmety

Povinne voliteľné predmety rozširujú štruktúru vytvorenú povinnými predmetmi o predmety zamerané na historicko-právne a komparatívne súvislosti a filozoficko-etický rozmer práva.

Výberové predmety

Výberovými predmetmi si študent môže dotvoriť svoj profil na základ vlastných preferencií, pričom výberové premety sú zamerané na päť oblastí, ktoré možno kombinovať a vzájomne prepájať: transakčné a ekonomické právo, právo ochrany jednotlivca a slabšej strany, administratívno-organizačné právo v globalizovanom svete, trestné právo a forenzné disciplíny, právne dejiny a právna komparatistika.

Podstatnou súčasťou magisterského študijného programu sú klinické formy vzdelávania, simulované súdne konania (odkaz). Naša fakulta otvorila v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou Študentskú právnu poradňu ako súčasť vzdelávacieho programu.

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Základná charakteristika:

Študijný odbor právo zahŕňa teoretické znalosti a praktické zručnosti v chápaní a aplikácii práva. Právo predstavuje vzájomne prepojenú vnútorne štruktúrovanú sústavu všeobecne záväzných noriem fungovanie ľudskej spoločnosti v súlade s princípmi demokracie právneho štátu. Štúdium práva prebieha z perspektívy právneho poriadku Slovenskej republiky v kontexte práva Európskej únie a medzinárodného práva alebo z perspektívy nadnárodného práva, zohľadňujúc aj právnu komparatistiku. Vychádza zo zásady demokratického právneho štátu, úcty k človeku, ochrany základných práv a slobôd, ako aj princípov poctivej právnickej profesijnej a vedeckej činnosti. 

 

Ciele vzdelávania:

Absolvent

(C1) 

  • je schopný rozvíjať znalosti zo všetkých právnych disciplín, ktoré získal v prvom stupni štúdia a zasadzuje tieto znalosti do interdisciplinárneho kontextu, ako do európskych a medzinárodno- právnych súvislostí.
  • prehlbuje znalosti všetkých vnútroštátnych súvislostí jednotlivých právnych odvetví ako správne právo, ústavné právo, európske právo, občianske právo, obchodné právo, trestné právo, pracovné právo, zasadzuje ich do komparatívneho, medzinárodného a európskeho kontextu

(C2) 

  • dokáže na základe nadobudnutých špecializovaných praktických zručností aplikovať právo na prípady z praxe,
  • nadobudne zručnosť metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovláda postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva.

(C3) 

  • nadobudne schopnosť a zodpovednosť vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére;
  • nadobudne schopnosť a zodpovednosť pracovať ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.), príp. zamestnanec v justičnej sfére
  • nadobudne schopnosť a zodpovednosť samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne, reflektovať postavenie a úlohy právnikov v spoločnosti
  • získa predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva.
  • nadobudne predpoklady pokračovať v doktorandskom štúdiu.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:

(C1) Vedomosti:

Absolvent 

(V1) má hlboké interdisciplinárne poznatky z oblasti teórie práva, vrátane problematiky základných ľudských práv a slobôd pozitívnych právnych disciplín vnútroštátneho právneho poriadku (správne právo, ústavné právo, európske právo, občianske právo, obchodné právo, trestné právo, pracovné právo),  a medzinárodného práva a práva Európskej únie,

(V2) rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte a je schopný ich kriticky posudzovať v nadväznosti na etický rozmer práva a interdisciplinárne súvislosti práva

(V3) pozná nadnárodné súvislosti právnych odvetví vnútroštátneho právneho poriadku

(V4) má poznatky z teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie.

(V5) má rozsiahle teoreticko-právne, právno-filozofické a historicko-právne vedomosti zásadne rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie práva a schopnosť kriticky posudzovať otázky týkajúce sa vedomostí v danej oblasti, ako aj na rozhraní jednotlivých oblastí.

 

(C2) Zručnosti:

Absolvent

(V6) má špecializované zručnosti na samostatné a kvalifikované riešenie právnych problémov, pričom takto nadobudnuté zručnosti dokáže využiť pri ďalšej kvalifikácii právnych problémov a pri ich riešení,

(V7) dokáže spájať medziodborové súvislosti, zavádzaním inovatívnych postupov do praxe je schopný ovplyvňovať formovanie právneho poriadku a aktívne vystupovať v legislatívnom procese, dokáže tvoriť legislatívu de lege ferenda a aktívne vystupovať pri tvorbe právnych predpisov

(V8) dokáže komplexne riešiť právne problémy a to v ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej únie a medzinárodného práva.

(V9) v jednotlivých právnych oblastiach dokáže riešiť problémy hmotnoprávnej aj procesnoprávnej povahy a navrhovať ich efektívne riešenie.

(V10) dokáže skúmať príčinné súvislosti javov relevantné pre jednotlivé právne disciplíny, a to v kontexte spoločenských potrieb a záujmov, získavať a transformovať poznatky zo zahraničia,

(V11) je schopný samostatne viesť efektívny rozhovor s rôznymi typmi klientov, účastníkov súdneho konania, či právnych zástupcov účastníkov súdneho konania, a tvoriť všetky praktické právnické výstupy v listinnej forme.

(V12) má schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri neúplných alebo obmedzených informáciách, pričom však zahŕňajú spoločenskú a etickú zodpovednosť spojenú s uplatňovaním ich vedomostí a rozhodnutí, vie jasne a jednoznačne komunikovať závery, ich poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom,

 

(C3) Zodpovednosť a samostatnosť

Absolvent

(V13) vie samostatne a tvorivo uplatňovať základné princípy právneho poriadku pri súčasnom reflektovaní postavenia a úlohy právnika v spoločnosti, vrátane etického rozmeru právnických povolaní,

(V14) je schopný riadiť a pretvárať pracovné alebo študijné prostredie súvisiace s oblasťou práva alebo verejnou správou alebo justíciou, ktoré je zložité, nepredvídateľné a vyžaduje si nové strategické prístupy

(V15) je schopný ihneď po štúdiu tvoriť kvalitné právnické výstupy v oblasti verejnej správy, justície a súkromnej sféry súvisiacej s právnymi službami,

(V16) je schopný preberať zodpovednosť za prispievanie k odborným vedomostiam a postupom v právnických profesiách

(V17) je schopný aktívne pracovať v najvyšších vnútroštátnych orgánoch, na samostatných a riadiacich pozíciách mimovládnych organizácií, na orgánoch a inštitúciách Európskej únie a v ďalších medzinárodných organizáciách a pripravovať podklady pre prácu v nich,

(V18) je schopný samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne, má schopnosť kriticky vyhodnocovať relevantnosť právnych a aj mimoprávnych informácií a dát a na tomto základe prijať spoločensky zodpovedné a morálne rozhodnutia.

 

Ďalšie doplňujúce vedomosti a zručnosti

Orientácia na uplatnenie absolventa v praxi je posilnená formami tzv. klinického právnického vzdelávania a simulovaných konaní., ktoré rozširuje schopnosti a zručnosti absolventa.

Uplatniteľnosť absolventa pousilujú aj základmi cudzojazyčnej právnej terminológie. Systémom výberových predmetov a povinne voliteľných predmetov si môže dotvoriť špecializáciu na jednotlivé právne odvetvia, klinické predmety ho počas štúdia ešte viac priblížia praxi. 

Praktické zapojenie študentov do právneho poradenstva sa tiež uskutočňuje priamo v Študentskej právnej poradni cez samostatný klinický predmet v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Ďalej je študentom ponúknutých viacero prakticky zameraných klinických predmetov ako aj predmetov spočívajúcich v príprave na simulovaný spor a účasť na medzinárodnej súťaži v simulovaných sporoch.

 

Naplnenie cieľov vzdelávania a hlavných výstupov vzdelávania prostredníctvom profilových predmetov:

 

 

 

C1 - Vedomosti

C2 - Zručnosti

C3 – Zodpovednosť a samostatnosť

 

V

1

V

2

V

3

V

4

V

5

V

6

V

7

V

8

V

9

V

10

V

11

V

12

V

13

V

14

V

15

V

16

V

17

V 18

Argumentácia v práve a interpretácia práva

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Medzinárodné právo verejné 1

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Medzinárodné právo súkromné 1

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu)

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Medzinárodné právo verejné 2

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Medzinárodné právo súkromné 2

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Aplikované občianske a pracovné právo

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Ochrana základných práv

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

Dokazovanie

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí)

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

Teória a prax legislatívy

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Právna etika

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

Právna filozofia 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Štátna skúška

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

 

X

Diplomová práca a jej obhajoba

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

Uplatnenie absolventov

Absolvent vykonáva samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére alebo pracuje ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a podobne.), zamestnanec v justičnej sfére.

Má predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva.

 

Poznámka:

Po splnení ďalších zákonných podmienok môže vykonávať povolania sudcu, prokurátora, advokáta, exekútora, notára.

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

a)      Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu právo, resp. študijného odboru právo, v prvom stupni vysokoškolského štúdia. Ďalšie podmienky prijatia, a to lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich plnenia zverejní fakulta najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021):

2022/2023
2023/2024

 

 

b)      Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

Denné štúdium

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Externé štúdium

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024 (mPRVx17)

2023/2024 (mPRVx23)

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Podmienky absolvovania študijného programu

Podmienkou absolvovania študijného programu je:

a) získanie 120 kreditov,

b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,

c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

Štátnu skúšku môže študent vykonať

a) po získaní minimálne 107 kreditov

b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem  štátnych skúšok,

c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garantka:

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.VUPCH
prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.VUPCH
prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.VUPCH
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.VUPCH
Študenti:Bc. Michaela Barišová
Bc. Romana Targošová
Externé prostredie:JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Pavol Szabó, LLM.

Dokumenty


Zasadnutia Rady študijného programu: 

Dátum:Popis:Zápisnica:
27.04.2022prerokovanie návrhu profilu absolventaZápisnica
05.05.2022schválenie opisu študijného programu (s výnimkou časti o uplatniteľnosti absolventa)Zápisnica
07.12.2022schválenie vedúcich záverečných prác, zmien vyučujúcich a schválenie zaradenia predmetovZápisnica
30.01.2023prerokovanie a schválenie zmeny odporúčaných študijných plánov študijných programov a zmeny zaradenia semestra predmetov v študijnom pláneZápisnica
10.05.2023hodnotenie študijného programu a overenie udržateľnosti študijného programuZápisnica
15.05.2023schválenie zmien vyučujúcichZápisnica
08.06.2023prerokovanie návrhu na schválenie zaradenia nových výberových predmetov do študijného plánu v rámci študijného programuZápisnica
12.10.2023schválenie aktualizácie opisov ŠP, vnútornej hodnotiacej správy, vedúcich záverečných prác, zmien vyučujúcich; prerokovanie spätnej väzby zo strany študentovZápisnica
14.03.2024schválenie zmien vyučujúcich, prerokovanie informácií od pracovísk k výsledkom anketového hodnotenia, prerokovanie návrhov ku kvantitatívnym ukazovateľom trendov vývoja hodnotení, vykonané zmeny a úpravy v prípade aplikovaných predmetov, diverzifikácia priebežného hodnoteniaZápisnica

Rozhodnutia: 

Dátum:Orgán:Zápisnica:
31.05.2022Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie
19.08.2022Akreditačná rada UKRozhodnutie

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Dátum:Dokument :
05.05.2022mPRV17 opis
05.05.2022mPRVx17 opis
05.05.2022mPRV17/mPRVx17 VHS
12.10.2023mPRV17 opis (aktualizovaná verzia)
12.10.2023mPRVx17 opis (aktualizovaná verzia)
12.10.2023mPRVx23 opis (aktualizovaná verzia)
12.10.2023mPRV17/mPRVx17/mPRVx23 VHS (aktualizovaná verzia)

Stanoviská:

Dátum:Subjekt:Stanovisko:

23.5.2022

24.5.2022

24.5.2022

25.5.2022

25.5.2022

26.5.2022

26.5.2022

26.5.2022

30.5.2022

Kancelária hlavného mesta SR Bratislavy

SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., advokátska kancelária

Únia podnikových právnikov SR

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Slovnaft, a.s.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

IKRÉNYI & REHÁK

Úrad pre verejné obstarávanie

Slovenská advokátska komora

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko

stanovisko