Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právo a ekonómia

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Právo a ekonómia
Študijný odbor:

30. právo/ISCED-F 0421 Law
8. ekonómia a manažment/

Stupeň vysokoškolského štúdia:druhý/ISCED 7
Titul:magister (Mgr.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:slovenský
Forma štúdia:denná
Kód CRŠ182947
Kód PraF UK AIS2mPEK17
Štandardná dĺžka štúdiadva roky (denné)
Metódy výučbyprezenčná

O programe

Spoločný magisterský študijný program „Právo a ekonómia“ predstavuje novinku v oblasti vzdelávacích služieb v SR a bol vytvorený v spolupráci našej fakulty a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zameraný je na prípravu odborníkov širokého profilu. Absolventi tohto študijného programu získajú univerzitné vzdelanie druhého stupňa v odbore Národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom Mgr. (magister). Nadobudnú poznatky nielen zo všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života. Absolventi s ekonomicko-právnou prípravou sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a  mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva a ekonómie a súčasne môžu vykonávať všetky právnické profesie, vrátane regulovaných.

Absolvent spoločného študijného programu „Právo a ekonómia“ 

 • získa univerzitné vzdelanie druhého stupňa v odbore Národné hospodárstvo a v odbore Právo s akademickým titulom Mgr. (magister),
 • osvojí si schopnosť analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce v makro- a mikrosfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnej a miestnej správe, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných vzťahov,
 • rozumejú podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte v nadväznosti na etický rozmer práva,
 • nadobudne predpoklady pre analytické schopnosti a schopnosť syntézy právnych myšlienok a právnych textov, logicky sa orientuje v systéme právnych predpisov a správne aplikuje právne normy, pričom riešenú problematiku posudzuje komplexne a berie do úvahy všetky ekonomické a právne aspekty,
 • efektívne spracúva a využíva informácie z vedeckej a odbornej literatúry, ovláda prácu s judikátmi, je vedený k osvojeniu si najnovších poznatkov a trendov aktuálneho vývoja v oblasti ekonómie a práva,
 • všetky získané poznatky je schopný sformulovať do uceleného ústneho a písomného prejavu,
 • nájde uplatnenie prakticky v každej oblasti národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych a miestnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach
 • samostatne a kvalifikovane rieši právne problémy, pričom takto nadobudnuté poznatky dokáže využiť pri ďalšej kvalifikácii právnych problémov a pri ich riešení,
 • samostatne tvorivo uplatňuje základné princípy právneho poriadku pri súčasnom reflektovaní postavenia a úlohy právnika v spoločnosti, vrátane etického rozmeru právnických povolaní,
 • vie skúmať príčinné súvislosti javov relevantné pre jednotlivé právne disciplíny, a to v kontexte spoločenských potrieb a záujmov,
 • je schopný aktívne pracovať v najvyšších vnútroštátnych orgánoch, na samostatných a riadiacich pozíciách mimovládnych organizácií, na orgánoch a inštitúciách Európskej únie a v  ďalších medzinárodných organizáciách a pripravovať podklady pre prácu v nich. 

Štruktúra predmetov

Povinné predmety

Štruktúra povinných predmetov zodpovedá charakteru daného študijného programu a akcentuje ekonomické súvislosti práva a právne súvislosti ekonómie. Tieto predmety sú vyučované pedagógmi našej fakulty, Národohospodárskej fakulty ale množstvo predmetov je zabezpečovaných v kooperácii a interakcii pedagógov oboch fakúlt, čo prispieva k homogenite študijného programu: 

Povinne voliteľné predmety

Povinne voliteľné predmety umožňujú študentom profilovať sa vo viacerých zameraniach, ktoré ponúka štúdium práva a národného hospodárstva, môžu sa teda zamerať na verejnoprávnu reguláciu, či na riadenie podnikania a daňovníctvo, alebo pôsobenie v medzinárodnom a nadnárodnom priestore:

Výberové predmety

Ako výberové predmety si študenti môžu zvoliť ktorékoľvek predmety ponúkané našou fakultou a ponúkané Ekonomickou univerzitou.

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Študijný program právo a ekonómia nadväzuje na prvostupňový študijný program ekonómia a právo, v rámci ktorého absolvent nadobudne základné teoretické ako aj praktické poznatky z oboch spomínaných oblastí.

 

Program bol koncipovaný tak, aby poskytoval prierezové znalosti v oblastiach, kde dochádza k prirodzenému prelínaniu ekonómie a práva. Na základe povinne voliteľných predmetov sa potom absolvent môže špecializovať na tri základné oblasti pôsobenia:

•          Regulované odvetvia

•          Daňová oblasť

•          Medzinárodné prostredie.

 Absolventi dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovládajú postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Rozumejú kľúčovým ekonomickým procesom a sú schopní ich hĺbkovej analýzy. Celkovo sú tak vytvorené predpoklady aj pre ich pôsobenie vo verejnej a štátnej správe,  národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a  mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva a ekonomických súvislostí.       


Ciele vzdelávania:

Medzi hlavné vzdelávacie ciele tohto študijného programu patria:

•          Absolvent získava komplexné vedomosti a poznatky z oblasti ekonómie a práva

•          Absolvent je schopný prepájať získané komplexné vedomosti z práva a ekonómie a rozumie ekonomicko-právnych súvislostiam

•          Absolvent je schopný  aplikovať kritické myslenie, analytické schopnosti a má potenciál formovať hypotézy v ekonomickej a právnej praxi, navrhovať riešenia s využitím moderných informačných technológií

Medzi hlavné vzdelávacie výstupy patria:

•          Získať a rozvíjať komplexné znalosti na výkon kľúčových povolaní s aspektom prepojenia ekonomického a právneho prístupu

•          Aplikovať teoretické ekonomicko-právne poznatky v praxi. rozumieť  širším ekonomickým a právnym súvislostiach 

•          Identifikovať, vytvárať a prepojiť komplexný ekonomický a právny pojmový aparát, pochopiť princípy a súvislosti ekonomicko-právnej teórie s praxou

•          Aplikovať teoretické ekonomicko-právne poznatky v praxi s cieľom  navrhovať vlastné komplexné riešenia ekonomicko-právnych problémov vo všetkých sférach spoločenského života

•          Analyticky a kriticky myslieť pri aplikácii praktických postupov s využitím informačných technológií

•          Navrhovať vlastné riešenia a postupy pri riešení problémov, schopnosť ich prezentovať a argumentačne podporiť  s využitím multidisciplinárnych znalostí z dvoch študijných odborov

 

Absolvent študijného programu PaE je po skončení magisterského štúdia schopný pracovať samostatne ale aj v rámci širšieho odborného tímu, je schopný analytického a kritického myslenia. Je pripravený formulovať vlastné nové návrhy riešenia ekonomicko-právnych problémov, so zameraním na problematiku financií, hospodárskej politiky, podnikového hospodárstva a daní v úzkom prepojení s právnou podstatou. Absolvent je schopný pripravovať komplexné ekonomicko-právne riešenia problémov vo verejnej ako aj v súkromnej správe.

Je schopný prepájať ekonomický a právny prístup pri riešení komplexných ako aj čiastkových problémov. Bude schopný identifikovať nedostatky a problémy ekonomicko-právnej povahy, kriticky zhodnotiť reálny stav a tvorivo navrhnúť komplexné riešenia. Súčasne je schopný najmä využitím moderných informačných technológii kontinuálne rozširovať svoje poznatky z ekonómie a práva.

Udržateľnosť programov

Udržateľnosť programov na prvom a druhom stupni štúdia je daná pripravenosťou učiteľov z katedier Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a katedier Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktorí sú rezervou pre kontinuálnu výučbu profilových predmetov a ich rozvoj.  Ide o učiteľov najmä z katedry ekonomickej teórie, katedry hospodárskej politiky, katedry financií, katedry bankovníctva a medzinárodných financií a katedry poisťovníctva z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, a z katedry trestného, medzinárodného, obchodného a občianskeho práva z Právnickej fakulty UK v Bratislave.  

 

Šablóna plnenia vzdelávacích cieľov

Uplatnenie absolventov

Študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia PaE pripravuje absolventov, ktorí sa budú uplatňovať ako špecialisti v administratívnych, podporných a obchodných činností (kód 24 ISCO 08), špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry (kód 26 ISCO 08), odborní pracovníci pracujúci v administratívnych, podporných a obchodných činnostiach (kód 33 ISCO 08), odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní pracovníci (kód 34 ISCO 08) a to najmä v oblasti právnych služieb, finančných služieb, v administratíve a vo verejnej správe.

Môžu sa uplatňovať na pracovných pozíciách vo firemnom sektore a vo verejnej správe na supervízorských, administratívnych, odborných a analytických pozíciách.

 

Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon týchto povolaní:

2611001 Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii)

2611003 Advokátsky koncipient

26119 Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení

2619009 Vyšší súdny úradník

2631001 Špecialista v oblasti národného hospodárstva

3342002 Administratívny pracovník a advokátskej kancelárii

3342999 Administratívny pracovník v oblasti práva inde neuvedený

4312 Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva

4313 Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva

3352 Odborní pracovníci v daňovej oblasti

12 Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych,   podporných a obchodných činností

13 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách

21 Špecialisti v oblasti vedy a techniky

24 Špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností

1112 Štátni úradníci

Absolvent bude schopný pracovať v oblasti financií, bankovníctva a  poisťovníctva, ako odborník  v štátnej správe na všetkých úrovniach národného hospodárstva: v štátnej správe, v inštitúciách finančného trhu, v centrálnej i obchodných bankách a poisťovniach, prípadne na finančnom úseku organizácie v inom sektore hospodárstva.

Taktiež bude schopný sa uplatniť na vyšších pozíciách v rámci medzinárodných organizácií ako je napr. Európska komisia, Európska centrálna banka alebo Európsky orgán pre bankovníctvo  a jej orgány, a tiež v domácich odborných inštitúciách, napr. na Ministerstve financií a jeho podriadených organizáciách ako sú Štátna pokladnica, finančné riaditeľstvo, daňové a colné úrady.

Tiež  v samosprávnych orgánoch v podnikoch a spoločnostiach, v medzinárodných a domácich  bankách, poisťovniach  a v ďalších finančných inštitúciách.  

Absolvent spĺňa formálne požiadavky na výkon práce kandidáta právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a podobne.).   

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

a)      Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu právo, resp. študijného odboru právo, v prvom stupni vysokoškolského štúdia. Ďalšie podmienky prijatia, a to lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich plnenia zverejní fakulta najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021):

2022/2023
2023/2024

 

b)      Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Podmienky absolvovania študijného programu

Podmienkou absolvovania študijného programu je:

a) získanie 120 kreditov,

b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,

c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

Štátnu skúšku môže študent vykonať

a) po získaní minimálne 110 kreditov

b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem  štátnych skúšok,

c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Predsedaprof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Členovia za Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Garantka:

prof. Ing. Eva Muchová, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:Ing. Marcel Novák, PhD.VUPCH
doc. Ing. Karol Morvay, PhD.VUPCH
Členovia za Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
Garant:prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.VUPCH
doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD.VUPCH
Študenti:Bc. Sofia Šillerová
Externé prostredie:Mgr. Michal Látečka

Dokumenty

 

Zasadnutia Rady študijného programu:

Dátum:Popis:Zápisnica:
20.01.2022prerokovanie návrhu profilu absolventazápisnica
23.05.2022schválenie opisu študijného programu zápisnica
15.05.2023schválenie zmien vyučujúcichzápisnica
13.10.2023schválenie vedúcich záverečných prác a schválenie zmien vyučujúcichzápisnica
23.10.2023návrh Vnútornej hodnotiacej správy o uskutočňovaní študijného programu Právo a ekonómia; návrh aktualizovaného Opisu študijného programu Právo a ekonómia; overenie udržateľnosti študijného programu; overenie včasnosti, dostupnosti a úplnosti informácií o študijnom programezápisnica

 Rozhodnutia: 

Dátum:Orgán:Zápisnica:
31.05.2022Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie
19.08.2022Akreditačná rada UKRozhodnutie

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Dátum:Dokument :
mPEK17 opis
mPEK17 VHS
23.10.2023mPEK17 opis (aktualizovaná verzia)
23.10.2023mPEK17 VHS (aktualizovaná verzia)

Stanoviská:

Dátum:Subjekt:Stanovisko:

17.1.2022

Národná banka Slovenska

stanovisko

Dohody o podmienkach spolupráce 

Dohoda o podmienkach spolupráce pri zabezpečovaní spoločného študijného programu vysokoškolského štúdia