Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kánonické právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Kánonické právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law
Stupeň vysokoškolského štúdia:druhý/ISCED 7
Titul:Magister (Mgr.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:slovenský
anglický
Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ184032/184031/185054
183963/184026/185053
Kód PraF UK AIS2mKANP19/mKANPx19/mKANPx23
mKANP19EN/mKANPx19EN/mKANPx23EN
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)/tri roky (externé od 2023)
Metódy výučbyprezenčná

O programe

 Katolícka cirkev s viac ako miliardou členov je najväčšou svetovou organizáciou, ktorá sa riadi jednotným systémom kodifikovaného práva a celým radom ďalších noriem upravujúcich jej vnútorný život i vzťahy k iným organizáciám, náboženským spoločenstvám i tzv. svetskej, sekulárnej sfére v celosvetovom meradle. Samotný pojem „kánonické právo“ možno definovať ako súhrn noriem vydaných alebo potvrdených kompetentnou cirkevnou autoritou, s cieľom náležite usporiadať život cirkevného spoločenstva, chrániť ho, ako aj zabezpečovať práva a vynucovať povinnosti veriacich. V tejto súvislosti je potrebné reflektovať, že Katolícka cirkev je organizáciou, ktorá svojim členom vytvára pevné osobné, psychologické i komunitárne zakorenenie, porovnateľné, ba v istom zmysle aj silnejšie, ako je ich vzťah k národným, či politickým štruktúram, ktorých sú členmi a ktorých vzťahy sú upravované civilným právom. Čo sa týka samotnej potreby štúdia tohto právneho systému, ako je všeobecne známe, jeho poznanie patrí ku komplexnej formácii každého právnika. Náš študijný program má v rámci sekulárnej inštitúcie ambíciu poskytovať nielen sumárny prehľad o právnom systéme Katolíckej cirkvi, ale taktiež pripravovať špecializovaných odborníkov disponujúcich detailnými znalosťami v tejto oblasti. Ich príprava by napokon nemala byť ponechávaná výlučne na tzv. cirkevné inštitúcie, ale spolupráca s nimi by mala viesť k nastaveniu patričných štandardov realizácie štúdia. Tento proces sa garantuje predovšetkým schválením študijného programu zo strany príslušných centrálnych orgánov Rímskej kúrie, o čo sa obdobne usilujeme. Hlavným cieľom študijného programu Kánonické právo je tak poskytovať vzdelanie na najvyššej úrovni porovnateľnej s pápežskými univerzitami či ktoroukoľvek inou obdobnou inštitúciou pôsobiacou kdekoľvek vo svete.

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania:

Absolvent

(C1)

–      rozvíja znalosti z teologických i právnych disciplín a obohacuje ich o vedomosti týkajúce sa fungovania a uplatňovania právneho systému Katolíckej cirkvi,

–      prehlbuje teologické i právne znalosti a zasadzuje ich do partikulárnej, ako i do univerzálnej kánonickoprávnej roviny.

 

(C2)

–      nadobudne špecializované praktické zručnosti pri aplikácii práva,

–      nadobudne zručnosti metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy kánonickoprávnej praxe vrátane postupov a zručností pri poskytovaní právneho poradenstva.

 

(C3)

–      nadobudne schopnosť a zodpovednosť pri vykonávaní samostatných náročnejších prác v oblasti verejnej cirkevnej, ale i vybraných oblastiach štátnej správy (najmä na úseku správy cirkví a náboženských spoločností),

–      nadobudne schopnosť a zodpovednosť pri práci kandidáta právnických povolaní (cirkevné súdnictvo, advokácia, notárstvo, pôsobenie ako defensores vinculi a pod.),

–      nadobudne schopnosť a zodpovednosť pri samostatnom riešení etických dilem, s ktorými sa pri výkone povolania stretne, a bude schopný reflektovať úlohy právnych profesionálov v spoločnosti,

–      stane sa spôsobilým na pôsobenie v národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťami širšieho spoločenského a nadnárodného právneho kontextu, nevynímajúc ani prácu v orgánoch Rímskej kúrie,

–      nadobudne predpoklady pre pokračovanie v doktorandskom štúdiu.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:

(C1) Vedomosti:

Absolvent

(V1) má hlboké interdisciplinárne poznatky z vybraných oblastí historického a zo všetkých oblastí pozitívneho kánonického práva,

(V2) rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku Katolíckej cirkvi ako právne dokonalej spoločnosti v súčasnom spoločenskom kontexte, súc schopný ich kriticky posudzovať v nadväznosti na etický rozmer práva a jeho interdisciplinárne (najmä teologicko-právne) súvislosti,

(V3) pozná partikulárnoprávne súvislosti jednotlivých odvetví univerzálneho právneho systému Katolíckej cirkvi,

(V4) disponuje poznatkami z teórie a aplikácie právnych noriem, s osobitným zreteľom na ich efektívne uplatňovanie,

(V5) má rozsiahle teoretickoprávne, právnofilozofické a historickoprávne vedomosti, rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie a práva a schopnosť kriticky posudzovať otázky týkajúce sa vedomostí v danej oblasti, ako aj na rozhraní jednotlivých oblastí.

 

(C2) Zručnosti

Absolvent

(V6) disponuje špecializovanými zručnosťami na samostatné a kvalifikované riešenie právnych problémov, dokážuc ich využiť pri správnom posudzovaní právnych problémov a zvažovaní vhodných riešení,

(V7) je schopný syntetizovať medziodborové súvislosti, zavádzať inovatívne postupy do právnej praxe, priamo či nepriamo ovplyvňovať ďalšie formovanie právneho poriadku, pripravovať kvalifikované návrhy de lege ferenda a zohrávať aktívne úlohy aj pri normotvorbe,

(V8) dokáže komplexne riešiť právne problémy, či už na univerzálnej alebo partikulárnej úrovni, za nevyhnutného zohľadnenia príslušných cirkevnoprávnych, ako aj relevantných sekulárnoprávnych noriem,

(V9) v konkrétnych právnych odvetviach je schopný efektívne v teoretickej i praktickej rovine riešiť problémy hmotnoprávnej i procesnoprávnej povahy,

(V10) dokáže skúmať príčinné súvislosti javov relevantných pre jednotlivé právne odvetvia, v kontexte spoločenských potrieb a záujmov, inšpirujúc sa poznatkami z histórie či iných právnych systémov,

(V11) je schopný samostatne viesť efektívny rozhovor s rôznymi typmi klientov, účastníkmi súdneho konania či právnymi zástupcami procesných strán, vrátane prípravy relevantných právnych podkladov či listín,

(V12) je spôsobilý integrovať vedomosti, vysporiadať sa s neúplnými alebo obmedzenými informáciami, pri rozhodovaní rešpektujúc spoločenskú a etickú zodpovednosť, ako aj komunikovať relevantné závery na patričnej úrovni predstaviteľom odbornej i laickej verejnosti.

 

(C3) Zodpovednosť a samostatnosť

Absolvent

(V13) vie samostatne a tvorivo uplatňovať základné princípy kánonickoprávneho poriadku pri súčasnom reflektovaní postavenia a úloh právnikov v spoločnosti vrátane etického rozmeru právnických povolaní,

(V14) je spôsobilý riadiť a pretvárať pracovné alebo študijné právnické prostredie či prostredie verejnej cirkevnej správy alebo justície, ktoré sú nie raz zložité, nepredvídateľné a bežne vyžadujú nové a originálne strategické prístupy,

(V15) je schopný ihneď po ukončení štúdia tvoriť kvalitné právnické výstupy v oblasti verejnej cirkevnej správy, justície či súkromnoprávnej sféry (najmä pri poskytovaním právnych služieb),

(V16) dokáže zodpovedne prispievať k rozvoju odborných vedomostí a postupov v právnických profesiách,

(V17) je schopný aktívne pracovať v najvyšších cirkevných orgánoch (či už na univerzálnej alebo partikulárnej úrovni), na samostatných a riadiacich pozíciách mimovládnych či medzinárodných organizácií a v ďalších inštitúciách zaoberajúcich sa vzťahmi medzi Katolíckou cirkvou a štátmi,

(V18) je spôsobilý samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne.

 

Ďalšie doplňujúce vedomosti a zručnosti

Orientácia na praktické uplatnenie absolventa je posilnená zapojením cirkevných sudcov či ďalších odborníkov pôsobiacich v cirkevnej praxi do výučbového procesu, ako aj predmetmi na prax priamo orientovanými (napríklad Praxológia na cirkevnom úrade), čo prispieva k rozšíreniu schopností a zručností absolventa.

Reálna uplatniteľnosť absolventa je posilnená aj výučbou latinského jazyka, ktorý je autentickým jazykom Katolíckej cirkvi a jej prameňov. Študent má tiež možnosť dotvoriť si špecializáciu v jednotlivých kánonickoprávnych odvetviach systémom výberových predmetov a povinne voliteľných predmetov, čo obdobne prispieva k priblíženiu jeho odbornej spôsobilosti k praxi. Samotné nastavenie štúdia navyše vhodne dopĺňa študentom s právnickým vzdelaním teologické znalosti a naopak.

 

Naplnenie cieľov vzdelávania a hlavných výstupov vzdelávania prostredníctvom profilových predmetov:

 

 

C1 – Vedomosti

C2 – Zručnosti

C3 – Zodpovednosť a samostatnosť

 

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V

10

V

11

V

12

V

13

V

14

V

15

V

16

V

17

V

18

Všeobecné normy kánonického práva

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Hierarchické usporiadanie Cirkvi (Boží ľud) 1 až 3

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Teológia kánonického práva

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Latinský jazyk 1 až 4

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

Rímske právo

X

X

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Sústredenie zo spirituality

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Biblické právo

X

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

Manželské kánonické právo 1 až 3

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

Majetkové kánonické právo

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

Dejiny kánonického práva 1 až 2

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Vzťahy Cirkvi a štátu (konfesné právo)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Magisteriálne a posväcovacie kánonické právo

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

Kánonické procesné právo 1 až 4

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

Kódex kánonov východných cirkví

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Trestné Kánonické právo 1 až 2

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

Diplomový seminár 1 až 2

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

Praxológia na cirkevnom úrade

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Štátna skúška

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

X

Diplomová práca a jej obhajoba

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

Uplatnenie absolventov

Absolvent vykonáva samostatne náročnejšie práce vo verejnej cirkevnej správe, ako aj v súkromnoprávnej oblasti alebo pracuje ako kandidát právnických povolaní (cirkevné súdnictvo, advokácia, notárstvo, pôsobenie ako defensores vinculi a pod.) či ako zamestnanec v justičnej sfére.

 

Absolvent má predpoklady pre prácu v partikulárnych či univerzálnych orgánoch cirkevnej správy, v mimovládnych či medzinárodných organizáciách a v ďalších inštitúciách zaoberajúcich sa vzťahmi medzi Katolíckou cirkvou a štátmi.

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

a)      Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu právo, resp. študijného odboru právo, v prvom stupni vysokoškolského štúdia. Ďalšie podmienky prijatia, a to lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich plnenia zverejní fakulta najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021):

2022/2023

2023/2024 

  

b)      Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÁ FORMA

Odporúčaný študijný plán:

2022/2023

 

Informačné listy:

2022/2023

 

EXTERNÁ FORMA

Odporúčaný študijný plán:

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2022/2023

2021/2022

Podmienky absolvovania študijného programu

Podmienkou absolvovania študijného programu je:

a) získanie 180 kreditov,

b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,

c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

 

Štátnu skúšku môže študent vykonať:

a) po získaní minimálne 155 kreditov

b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem štátnych skúšok;študent musí získať kredity za aspoň 3 povinne voliteľné predmety, ktoré obsahuje študijný program v konkrétnom roku štandardnej dĺžky štúdia (okrem posledného roku štúdia),

c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garant:

prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.VUPCH
prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.VUPCH
doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LLM.VUPCH
doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD.VUPCH
Študenti:JCLic. JUDr. Roland Němec, PhD.
Externé prostredie:Mons. ICDr. Tibor Hajdu

Dokumenty

Zasadnutia Rady študijného programu:

Dátum:Popis:Zápisnica:
20.05.2022prerokovanie návrhu profilu absolventa, predstavenie opisov študijných programovzápisnica
30.05.2022prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programovzápisnica
30.01.2023prerokovanie a schválenie zmeny odporúčaného študijného plánu študijného programu a zmeny zaradenia semestra predmetov v študijnom plánezápisnica
26.04.2023hodnotenie študijného programuzápisnica
15.05.2023schválenie odstránenia vyučujúcichzápisnica
20.10.2023schválenie aktualizácie opisov študijných programov a vnútornej hodnotiacej správyzápisnica

  Rozhodnutia: 

Dátum:Orgán:Zápisnica:
10.06.2022Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie
19.08.2022Akreditačná rada UKRozhodnutie
02.02.2023Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Dátum:Dokument :
20.05.2022mKANP19 opis
20.05.2022mKANPx19 opis
20.05.2022mKANP19EN opis
20.05.2022mKANPx19EN opis
20.05.2022mKANP19/mKANPx19/mKANP19EN/mKANPx19EN VHS
20.10.2023mKANP19 opis (aktualizovaná verzia)
20.10.2023mKANPx19 opis (aktualizovaná verzia)
20.10.2023mKANPx23 opis (aktualizovaná verzia)
20.10.2023mKANP19EN opis (aktualizovaná verzia)
20.10.2023mKANPx19EN opis (aktualizovaná verzia)
20.10.2023mKANPx23EN opis (aktualizovaná verzia)
20.10.2023mKANP19/mKANPx19/mKANPx23/mKANP19EN/mKANPx19EN/mKANPx23EN VHS (aktualizovaná verzia)

Stanoviská:

Dátum:Subjekt:Stanovisko:

23.5.2022

Spišské biskupstvo

stanovisko