Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právo (v anglickom jazyku)

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law
Stupeň vysokoškolského štúdia:druhý/ISCED 7
Titul:magister (Mgr.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:anglický
Forma štúdia:denná
Kód CRŠ182900
Kód PraF UK AIS2ENmPRV17
Štandardná dĺžka štúdiadva roky 
Metódy výučbyprezenčná
Školnéspoplatnené štúdium

O programe

Študijný program právo v odbore právo (Law) spája teoretické poznatky a praktické zručnosti v orientácii v právnom poriadku a jeho výklade, v tvorbe, realizácii a aplikácii práva. Právo predstavuje vzájomne prepojenú vnútorne štruktúrovanú sústavu všeobecne záväzných noriem fungovanie ľudskej spoločnosti v súlade s princípmi demokracie právneho štátu. Súčasné právo je charakteristické polycentrizmom, teda tvorbou vo viacerých centrách a na viacerých úrovniach. Konkrétne ide o vnútroštátnu úroveň, úroveň práva Európskej únie a úroveň medzinárodného práva. 

Štúdium práva prebieha z perspektívy všetkých týchto úrovní v ich vzájomných súvislostiach, a to aj z hľadiska právnej komparatistiky, teda porovnávania právnych právnych úprav viacerých štátov. Študent sa pri riešení konkrétnych skutkových stavov učí rozpoznávať, kde má hľadať relevantnú právnu normu a ako ju má vykladať, pričom často prepája právne normy z uvedených viacerých úrovní, resp. viacerých právnych odvetví. Štúdium je plne v súlade s princípom demokratického právneho štátu, úcty k človeku, ochrany základných práv a slobôd a taktiež so zásadami poctivej právnickej profesijnej a vedeckej činnosti. 

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent

(C1) 

  • je schopný rozvíjať znalosti zo všetkých právnych disciplín, ktoré získal v prvom stupni štúdia, a to komparatívne naprieč viacerými právnymi poriadkami, a rozvíja tieto znalosti do širšieho interdisciplinárneho a historického kontextu a predovšetkým s hĺbkovým a vysoko špecializovaným poznaním práva Európskej únie a medzinárodného práva;
  • prehlbuje znalosti všetkých vnútroštátnych právnych odvetví, ktoré ovláda komparatívne (ako najmä ústavné právo, občianske právo, obchodné právo, trestné právo, pracovné právo) a má znalosti o podstate práva Európskej únie a medzinárodného práva ako celku a ich aplikácii v kontexte jednotlivých vnútroštátnych právnych odvetví, a to naprieč viacerými vnútroštátnymi právnymi poriadkami;

(C2) 

  • dokáže na základe nadobudnutých špecializovaných praktických zručností aplikovať vnútroštátne právo, právo Európskej únie a medzinárodné právo na prípady z praxe,
  • nadobudne zručnosť metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, a to integrovanie aj v európskom a medzinárodnom kontexte, a ovláda postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva alebo iných právnych služieb, realizácii právneho manažmentu a má predpoklady na realizáciu výskumu v oblasti právnych vied;

(C3) 

  • nadobudne schopnosť a zodpovednosť vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti výkonu verejnej moci a taktiež v súkromnej, primárne komerčnej sfére;
  • nadobudne schopnosť a zodpovednosť pracovať ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.), príp. zamestnanec v justičnej sfére
  • získa predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva, s hĺbkovou a komplexnou orientáciou v medzinárodnom práve a práve Európskej únie;
  • nadobudne schopnosť a zodpovednosť samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne, reflektovať postavenie a úlohy právnikov v spoločnosti;
  • nadobudne predpoklady pokračovať v doktorandskom štúdiu.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:

(C1) Vedomosti:

Absolvent 

(V1) má hlboké interdisciplinárne poznatky z oblasti teórie a histórie práva, vrátane problematiky základných ľudských práv a slobôd, z pozitívnych právnych disciplín vnútroštátneho právneho poriadku, a to komparatívne viacerých štátov, a taktiež rozsiahle poznatky z medzinárodného práva verejného i súkromného a práva Európskej únie;

(V2) rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte a je schopný ich kriticky posudzovať v nadväznosti na etický rozmer práva a interdisciplinárne a komparatívne súvislosti práva;

(V3) hĺbkovo ovláda nadnárodné súvislosti právnych odvetví vnútroštátneho právneho poriadku;

(V4) má poznatky z teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie;

(V5) má rozsiahle teoreticko-právne, právno-filozofické a historicko-právne vedomosti zásadne rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie medzinárodného práva a práva Európskej únie a schopnosť kriticky posudzovať otázky týkajúce sa vedomostí v danej oblasti, ako aj na rozhraní jednotlivých oblastí.

 

(C2) Zručnosti:

Absolvent

(V6) má špecializované zručnosti na samostatné a kvalifikované riešenie právnych problémov, predovšetkým v kontexte medzinárodného práva verejného i súkromného a práva Európskej únie, pričom takto nadobudnuté zručnosti dokáže využiť pri ďalšej kvalifikácii právnych problémov a pri ich riešení;

(V7) dokáže spájať medziodborové súvislosti, zavádzaním inovatívnych postupov do praxe, je schopný ovplyvňovať formovanie právneho poriadku a aktívne vystupovať v legislatívnom procese, dokáže tvoriť legislatívu de lege ferenda a aktívne vystupovať pri tvorbe právnych predpisov;

(V8) v jednotlivých právnych oblastiach dokáže riešiť problémy hmotnoprávnej aj procesnoprávnej povahy a navrhovať ich efektívne riešenie;

(V9) dokáže skúmať príčinné súvislosti javov relevantné pre jednotlivé právne disciplíny, a to v kontexte spoločenských potrieb a záujmov, získavať a transformovať poznatky zo zahraničia, z jednotlivých úrovní medzinárodného práva a práva Európskej únie;

(V10) je schopný samostatne viesť efektívny a vysoko špecializovaný rozhovor s rôznymi typmi klientov, účastníkov súdneho konania, či právnych zástupcov účastníkov súdneho konania, a taktiež zastupovať orgány národných a nadnárodných korporácií alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizácií;

(V11) má schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri neúplných alebo obmedzených informáciách, pričom však zahŕňajú spoločenskú a etickú zodpovednosť spojenú s uplatňovaním ich vedomostí a rozhodnutí, vie jasne a jednoznačne komunikovať závery, ich poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom,

 

(C3) Zodpovednosť a samostatnosť:

Absolvent

(V12) vie samostatne a tvorivo uplatňovať základné princípy právneho poriadku pri súčasnom reflektovaní postavenia a úlohy právnika v spoločnosti, vrátane etického rozmeru právnických povolaní;

(V13) je schopný riadiť a pretvárať pracovné alebo študijné prostredie súvisiace s oblasťou práva, orgánov verejnej moci alebo orgánov národných a nadnárodných korporácií alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizácií, ktoré je zložité, nepredvídateľné a vyžaduje si nové strategické prístupy;

(V14) je schopný ihneď po štúdiu tvoriť kvalitné právnické výstupy v oblasti orgánov verejnej moci a súkromnej sféry súvisiacej s právnymi službami, orgánov medzinárodných a európskych inštitúcií;

(V15) je schopný preberať zodpovednosť za prispievanie k odborným vedomostiam a postupom v právnických profesiách;

(V16) je schopný aktívne pracovať na samostatných a riadiacich pozíciách v najvyšších vnútroštátnych orgánoch, orgánoch a inštitúciách Európskej únie a v ďalších medzinárodných organizáciách a pripravovať podklady pre prácu v nich;

(V17) je schopný samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne, má schopnosť kriticky vyhodnocovať relevantnosť právnych a aj mimoprávnych informácií a dát a na tomto základe prijať spoločensky zodpovedné a morálne rozhodnutia.

 

Ďalšie doplňujúce vedomosti a zručnosti

Uplatniteľnosť absolventa sa posilňuje aj hĺbkovou znalosťou cudzojazyčnej právnej terminológie vnútroštátnych právnych odvetví, medzinárodného práva verejného i súkromného ako aj práva Európskej únie. Systémom výberových predmetov a povinne voliteľných predmetov si môže dotvoriť špecializáciu na jednotlivé právne odvetvia, osobitne na jednotlivé oblasti špecializácie v medzinárodnom práve. 

Ďalej je študentom ponúknutých viacero prakticky zameraných klinických predmetov ako aj predmetov spočívajúcich v príprave na simulovaný spor a účasť na medzinárodnej súťaži v simulovaných sporoch, ktoré poskytujú skúsenosti a zručnosti potrebné pre právnu prax.

 

Naplnenie cieľov vzdelávania a hlavných výstupov vzdelávania prostredníctvom profilových predmetov:

 

C1 - Vedomosti

C2 - Zručnosti

C3 – Zodpovednosť a samostatnosť

 

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V

11

V 12

V 13

V 14

V15

V

16

V 17

Medzinárodné právo verejné (Public International Law 1)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

Európske právo 1 (European Law 1)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

Medzinárodné právo súkromné 1 (Private International Law 1)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Interpretácia a argumentácia v právnej praxi [Legal Skills (Interpretation and Argumentation in Legal Practice)]

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ľudské práva (Human Rights)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Medzinárodné a európske pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia (International and European Labour Law and Social Security Law)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Medzinárodné právo verejné 2 a medzinárodné trestné právo (Public International Law 2 and International Criminal Law)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Európske právo 2 (European Law 2)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Medzinárodné právo súkromné 2 (Private International Law 2)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Európske súťažné právo a štátna pomoc (EU Competition Law and State Aid)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Právna etika (Legal Ethics)

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

Dejiny súkromného práva (History of Private Law)

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Dejiny verejného práva (History of Public Law)

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Porovnávacie súkromné právo (Private Comparative Law)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Porovnávacie verejné právo (Public Comparative Law)

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Medzinárodné zdaňovanie a príjmy štátneho rozpočtu (International Taxation and incomes of public budgets)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Medzinárodné zdaňovanie (International Taxation)

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Štátna skúška – súkromnoprávna oblasť (State Examination – Private Law)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Štátna skúška – súkromnoprávna oblasť (State Examination – Public Law)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce (Master's Thesis)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Uplatnenie absolventov

Absolvent vykonáva samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére alebo pracuje ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a podobne.), zamestnanec v justičnej sfére.

Má predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva, s hĺbkovou a komplexnou orientáciou v medzinárodnom práve a práve Európskej únie.

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu právo, resp. študijného odboru právo, v prvom stupni vysokoškolského štúdia. Ďalšie podmienky prijatia, a to lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich plnenia zverejní fakulta najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021):

Kritériá prijímacieho konania 2024/2025

Kritériá prijímacieho konania 2023/2024

 

 

Postupy prijímania na štúdium:

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Školné

3 500 eur / akademický rok

Školné je stanovené Smernicou rektora UK č. 17/2021, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK, Prílohou č. 2.

Podmienky absolvovania študijného programu

Podmienkou absolvovania študijného programu je:

a) získanie 120 kreditov,

b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,

c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

 

Štátnu skúšku môže študent vykonať

a) po získaní minimálne 100 kreditov

b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem  štátnych skúšok,

c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Garant:

prof. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

VTČ1 VTČ2 VTČ3 VTČ4 VTČ5

VUPCHVTČ
Spolugaranti:doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.VUPCHVTČ

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.

VTČ1 VTČ2 VTČ3 VTČ4 VTČ5

VUPCHVTČ

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

VTČ1 VTČ2 VTČ3 VTČ4 VTČ5

VUPCHVTČ
doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.VUPCHVTČ
Študenti:Patrik Rybnikár
Externé prostredie:JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.

 

Dokumenty

Zasadnutia Rady študijného programu:

Dátum:Popis:Zápisnica:
27.05.2022, 12:00 hod.prerokovanie návrhu profilu absolventa, schválenie opisu študijného programuZápisnica
20.02.2023-23.02.2023Zápisnica
21.04.2023, 9:30 hod.Zápisnica
11.10.2023, 15:30 hod.Zápisnica

 

Rozhodnutia:

Dátum:Orgán:Zápisnica:
31.05.2022Akreditačná rada PRAF UKRozhodnutie
19.08.2022 Akreditačná rada UK Rozhodnutie

 

Vnútorná hodnotiaca správa

Opis študijného programu