Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kánonické právo

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Kánonické právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty  v oblasti kánonického práva (vedy kánonického práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä:

-          dejiny kánonického práva;

-          teória kánonického práva;

-          hierarchické usporiadanie Katolíckej cirkvi;

-          východné katolícke kánonické právo a jeho vzťahy k právu Latinskej cirkvi;

-          kánonické trestné právo;

-          kánonické procesné právo;

-          manželské kánonické právo;

-          magisteriálne a posväcovacie právo;

-          konkordátne právo.

 

Kánonické právo predstavuje právny systém Katolíckej cirkvi, ktorá je s viac ako miliardou členov najväčšou svetovou organizáciou. Definovať ho možno ako súhrn noriem vydaných alebo potvrdených kompetentnou cirkevnou autoritou, s cieľom náležite usporiadať život cirkevného spoločenstva, chrániť ho, ako aj zabezpečovať práva a vynucovať povinnosti veriacich.

 

Niektoré pramene kánonického práva majú významné presahy aj do vnútroštátneho práva jednotlivých krajín. Na mysli máme najmä pramene konkordátneho práva, ktoré má prednosť pred univerzálnym kánonickým právom, zatiaľ čo jeho miesto v hierachii prameňov toho-ktorého štátu určuje vnútroštátne zákonodarstvo. Tieto pramene významne vplývajú i na ďalšiu tvorbu vnútroštátneho práva, poskytujúc mu nielen limity, ale tiež hodnotovú garanciu, a to nielen pri tvorbe konfesného zákonodarstva.

 

Objektom skúmania Kánonického práva sú vzťahy medzi cirkevnými autoritami Katolíckej cirkvi, vzťahy medzi cirkevnými orgánmi a jednotlivými členmi Cirkvi, vzťahy medzi jednotlivými veriacimi a vzťahy medzi Katolíckou cirkvou a štátmi, prípadne inými subjektmi medzinárodného práva verejného.

 

Interdisciplinárne vzťahy možno v rámci odboru Kánonické právo reflektovať najmä pri nachádzaní základov moderného (najmä verejného) sekulárneho práva v kánonickoprávnych normách, inštitútoch či zásadách, ako aj pri medzinárodných vzťahoch rozvíjaných  Apoštolskou stolicou ako subjektom medzinárodného práva verejného.

 

Osoby zodpovedné za HIK:

prof. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD.

Odkaz na VUPCHlink

Odkaz na VTC: link

 

Mons. prof. PaedDr. ThDr. Ján Duda, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link