Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Správne právo

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania „Správne právo“ zahŕňa nasledujúce oblasti právnej vedy v oblasti správneho práva (veda správneho práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo:

-          správne právo hmotné, všeobecná časť; správne právo procesné, všeobecná časť;

-          právo na spravodlivý proces a právo na dobrú správu;

-          teória organizácie a činnosti verejnej správy;

-          správne právo hmotné, osobitná časť zahŕňajúca právne inštitúty regulujúce jednotlivé odvetvia verejnej správy;

-          správne právo procesné, osobitná časť zahŕňajúca jednotlivé osobitné konania vo verejnej správe;

-          správne súdnictvo a iné formy kontroly verejnej správy;

-          administratívnoprávna zodpovednosť, správne trestanie a vzťah k trestnej zodpovednosti;

-          zodpovednosť za výkon verejnej správy;

-          vymožiteľnosť verejnoprávnych práv, právom chránených záujmov a povinností.

 

Správne právo reguluje spoločenské vzťahy medzi spravujúcimi subjektami verejnej správy (osobitne orgánmi verejnej moci a orgánmi verejnej správy) na jednej strane a spravovanými subjektami na druhej strane. Spravovanými a spravujúcimi subjektami môžu byť najmä orgány verejnej správy, orgány samosprávy (územnej a záujmovej), fyzické osoby a právnické osoby.

 

Pramene správneho práva majú zákonný a aj podzákonný charakter, sú veľmi špecifické a je ich veľké množstvo. Osobitnú pozornosť vyžadujú pramene práva obecnej a regionálnej samosprávy. Vnútroštátne správne právo sa musí vysporiadať aj so správnym právom Európskej únie, ako aj so správnym právom nad rámec Európskej únie.

 

Objektom skúmania správneho práva sú najmä spoločenské verejnoprávne vzťahy, ktoré v rozhodujúcej miere zabezpečujú verejný záujem v činnosti orgánov verejnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, ako aj ďalších spravujúcich subjektov. Objektom skúmania správneho práva sú aj práva, právom chránené záujmy a povinnosti vo verejnej správe, ktorými disponujú fyzické osoby a právnické osoby. Objektom skúmania sú aj vnútorné organizačné vzťahy vo verejnej správe.

 

Interdisciplinárne vzťahy zohľadňované v rámci odboru „Správne právo“ zahŕňajú najmä  vzťahy s verejnoprávnymi odvetviami, ako je ústavné právo, trestné právo, právo sociálneho zabezpečenia, civilné právo procesné, ako aj ďalšími právnymi odvetviami upravujúcimi procesnoprávne postupy, ktoré majú verejnoprávny charakter, a to bez ohľadu na to, či sa nimi realizujú práva vo verejnej sfére alebo súkromnej sfére.

 

osoby zodpovedné za HIK:

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

Prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

Doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


Doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

  

Doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link