Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Trestné právo

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Trestné právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty  v oblasti trestného práva (vedy trestného práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä:

-          trestné právo hmotné

-          trestné právo procesné

-          európske trestné právo

-          medzinárodné trestné právo

-          kriminalistika v rozsahu priamych súvislostí s trestným právom

-          kriminológia v rozsahu priamych súvislostí s trestným právom

-          penológia v rozsahu priamych súvislostí s trestným právom

-          znalecká činnosť v rozsahu priamych súvislostí s trestným právom

-          forenzné disciplíny súvisiace s trestným právom (súdne lekárstvo, súdne inžinierstvo, súdna psychológia, súdna psychiatria a pod.) v rozsahu priamych súvislostí s trestným právom.

 

Trestné právo hmotné upravuje základy trestnej zodpovednosti, okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť, systém sankcií, trestné činy, zánik trestnosti činu a iné súvisiace aspekty vyvodzovania trestnej zodpovednosti za spáchanie trestného činu. Je základom pre akékoľvek ďalšie štúdium iných trestnoprávnych disciplín a trestnoprávnych aspektov a je nevyhnutným predpokladom aplikácie aj trestného práva procesného.

 

Trestné právo procesné je aplikačným nástrojom trestného práva hmotného, je jedinou možnosťou uplatnenia trestného práva hmotného v praxi, preto je neoddeliteľnou súčasťou vedného odboru trestného práva a jeho poznaním sa komplementárne dopĺňa základný rámec trestnoprávnych vedomostí.

 

V dnešnej dobe za súčasného členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je nemysliteľné nezačleňovať do základných teoretických vedomostí aj prvky Európskeho práva a Európskeho trestného práva, ktoré v súčasnosti významnou mierou ovplyvňuje národné trestné právo a zasahuje ako do hmotnoprávnej, tak aj procesnoprávnej oblasti. V posledných rokoch popri iných odvetviach práva nado búda na dôležitosti práve trestné právo, ktoré bolo v rámci EÚ nedostatočne rozvíjané v minulosti a práve v posledných rokoch badáme trend dobehnúť tento nedostatok, preto predstavuje Európske trestné právo dynamicky sa rozvíjajúci celok, ktorý je aktuálne na vzostupe.

 

Medzinárodné trestné právo má takisto stále miesto v modrenom trestnom práve, pretože predstavuje najmä aspekt zodpovednosti fyzických osôb za trestné činy medzinárodného rozmeru, najmä vojnové trestné činy, trestné činy proti ľudskosti a proti mieru. História 20. i 21. storočia nás stále znova utvrdzuje o dôležitosti tejto časti trestného práva, kedy sa vojnové konflikty nevyhýbajú ani európskemu kontinentu a moderným a civilizovaným krajinám.

 

Kriminalistika a kriminológia predstavujú disciplíny, ktoré dotvárajú a prehlbujú rámec trestnoprávneho poznania. V rámci kriminalistiky je potrebné poznať postupy pri vyšetrovaní trestných činov a zvyšovať tak úspešnosť a spoľahlivosť trestného konania. V rámci kriminológie sa zasa poznaním páchateľa a obete a kriminality ako takej zvyšujú šance na zabránenie recidívy, na úspešnosť prevencie a na celkové znižovanie kriminality.

 

Nemožno zabúdať ani na penológiu, ktorá poznaním výkonu trestu, jeho princípov a zásada a špecifických vzťahov vznikajúcich pri výkonoch trestov zvyšuje efektivitu pôsobenia trestného práva v spoločnosti.

 

Znalecká činnosť a forenzné disciplíny sú potrebné pre celkovú úspešnosť trestného konania a sú neoddeliteľnou súčasťou aplikácie vyšetrovacích metód a dôkazných prostriedkov, čím nemožno tieto disciplíny oddeliť od celkového poznania trestného práva a nemožno ich pri najvyšších vedecko-pedagogických schopnostiach opomenúť.

 

osoby zodpovedné za HIK: 

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

Prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


Doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

Doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link