Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné právo

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Medzinárodné právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty  v oblasti medzinárodného práva (vedy medzinárodného práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä:

-          medzinárodné právo verejné

-          medzinárodné právo súkromné

-          právo Európskej únie

-          právne poriadky iných integračných zoskupení

-          medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv a základných slobôd, vrátane ochrany v rámci inštitucionálneho rámca Európskej únie

-          pôsobenie medzinárodného práva a práva Európskej únie na vnútroštátny právny poriadok, vrátane komparatívneho prístupu,

-          vzťah medzinárodného a práva Európskej únie k iným právnym odvetviam.

 

Medzinárodné právo reguluje vzťahy medzi subjektmi s medzinárodnoprávnou subjektivitou (medzinárodné právo verejné, právo Európskej únie), ako aj vzťahy (s cudzím prvkom) medzi subjektmi súkromnoprávnej povahy (medzinárodné právo súkromné, právo Európskej únie).

 

Pramene medzinárodného práva môžu významne zasahovať do vnútroštátneho práva, predovšetkým prostredníctvom stanovenia práv a povinností pre fyzické a právnické osoby, pričom majú často prednosť pred právom vnútroštátnym. Nemenej významné sú v tomto zmysle aj pramene práva Európskej únie, ktoré sa výrazne podieľajú na celkovej podobe právneho poriadku Slovenskej republiky. Napokon, opomenúť nemožno ani súkromnoprávne vzťahy presahujúce hranice, ktorých počet neustále narastá v súvislosti s prehlbovaním spolupráce na medzinárodnej úrovni, ako aj úrovni Európskej únie.

 

Objektom skúmania práva Európskej únie sú vzťahy vytvorené Parížskou zmluvou, Rímskymi zmluvami a ich následnými novelami, vrátane Lisabonskej zmluvy, ktoré na základe inštitútov medzinárodného práva vytvorili osobitý právny poriadok nadnárodného charakteru.

 

Interdisciplinárne vzťahy zohľadňované v rámci odboru „Medzinárodné právo“ zahŕňajú  najmä  medzinárodné vzťahy, medzinárodný obchod, organizácia medzinárodných organizácií, vrátane procesných postupov uplatňovania medzinárodného práva týmito organizáciami.

 

osoby zodpovedné za HIK:

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


Doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

 

doc. JUDr. Katarína Burdová, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link