Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pracovné právo

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Pracovné právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty  v oblasti pracovného práva (vedy pracovného práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä:

-          Pracovné právo

-          Právo sociálneho zabezpečenia

-          Zdravotné právo

-          vzťah pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia k iným právnym odvetviam právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä k občianskemu právu a správnemu právu,

-          vzťah pracovného práva Slovenskej republiky a medzinárodného práva

-          vzťah pracovného práva Slovenskej republiky a práva Európskej únie

-          vzťah pracovného práva k iným spoločenskovedným disciplínam, najmä sociológii, psychológii a ekonomickým vedám

 

Pracovné právo reguluje spoločenské vzťahy pri realizácii závislej práce, týkajúce sa najmä ochrany subjektov pracovnoprávnych vzťahov, organizácie a regulácie pracovnoprávnych vzťahov, kontroly dodržiavania práv a povinností subjektov pracovnoprávnych vzťahov, ako aj fungovania orgánov štátu s pôsobnosťou pre pracovnoprávne vzťahy. Základnou úlohou pracovného práva v kontexte súčasného hospodárskeho poriadku Európy a sveta je optimalizácia vzťahu medzi výrobnými faktormi práce a kapitálu tak, aby tento vzťah zodpovedal potrebám kapitálu a súčasne nebol v rozpore s ľudskou dôstojnosťou zamestnancov.

 

Objektom skúmania Pracovného práva je oblasť individuálneho pracovného práva a oblasť kolektívneho pracovného práva. Treťou oblasťou, ktorá prislúcha do predmetu pracovného práva, je právna úprava služieb zamestnanosti. Oblasť individuálneho pracovného práva tvoria individuálne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom vznikajúce pri výkone závislej práce. Druhou oblasťou predmetu pracovného práva je kolektívne pracovné právo, ktoré pôsobí vo vzťahu k individuálnemu pracovnému právu ako ochranný mechanizmus. Zahrňuje právne vzťahy medzi zástupcami zamestnancov, príp. ich združeniami a zamestnávateľom. Treťou oblasťou prislúchajúcou do predmetu pracovného práva je právna

úprava služieb zamestnanosti, t.j. vzťahov, ktoré vznikajú pri realizácii práva fyzických osôb na prácu. Aj vzťahy vznikajúce najmä medzi fyzickými osobami a príslušnými úradmi práce ako aj vzťahy vznikajúce medzi príslušnými úradmi práce a zamestnávateľmi sú pracovnoprávnymi vzťahmi, aj keď majú verejnoprávny charakter.

 

Pracovné právo ako samostatné odvetvie právneho poriadku, ktoré je výnimočné svojou hybridnou povahou, tvorenou súkromnoprávnymi i verejnoprávnymi prvkami, je výnimočné aj vo výpočte a definícii jeho formálnych prameňov. Patria sem normatívne právne akty; kolektívne zmluvy; vnútropodnikové normatívne akty; technické normy; dobré mravy; medzinárodne zmluvy; právne záväzné akty Európskej únie.

    

Predmet skúmania sú pracovnoprávne inštitúty iných krajín (predovšetkým členských štátoch Európskej únie a Rady Európy), ako aj ich realizácia v aplikačnej praxi. Komparatívne skúmanie právnej úpravy, ako realizácie pracovnoprávnych inštitútov umožňuje navrhovanie vhodných riešení pre právnu reguláciu týchto vzťahov aj v rámci vnútroštátnej úpravy Slovenskej republiky. Pracovné právo je živý odbor, ktorý azda najviac ovplyvňujú spoločenské zmeny. Prepojenie akademického prostredia a aplikačnej praxe je nevyhnutných predpokladom správneho a želaného fungovania trhu práce.

 

Interdisciplinárne vzťahy zohľadňované v rámci odboru „Pracovné právo“ vrátane práva sociálneho zabezpečenia a zdravotného práva zahŕňajú  najmä občianske právo, správne právo, psychológiu, politológiu či sociológiu, ako aj ekonomické vedy. 

 

osoby zodpovedné za HIK:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

prof. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link