Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bratislavské právnické fórum

Bratislavské právnické fórum je tradičná každoročná medzinárodná vedecká konferencia z oblasti práva, a to multiodborového charakteru prepojujúca právnu teóriu s praxou. Prvýkrát sa uskutočnila na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2013.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi sudcami  a ďalšími právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade  s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie  v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť aktuálnym otázkam  a problémom súdnictva.

Piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2019“ sa bude konať v dňoch 14. a 15. februára 2019 pod záštitou predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniely Švecovej a predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkovej.

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci“.

Komplexné informácie sú zverejnené na konferenčnom portáli https://bpf2019.flaw.uniba.sk