Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bratislavské právnické fórum

Bratislavské právnické fórum je tradičná každoročná medzinárodná vedecká konferencia z oblasti práva, a to multiodborového charakteru prepojujúca právnu teóriu s praxou. Prvýkrát sa uskutočnila na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2013.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi advokátmi a ďalšími právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom advokácie.

Šiesty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2020“ sa bude konať v dňoch 6. a 7. februára 2020 pod záštitou Slovenskej advokátskej komory.


Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Advokát ako ochranca právneho štátu“.

Komplexné informácie sú zverejnené na konferenčnom portáli https://bpf.flaw.uniba.sk/