Bratislavské právnické fórum

Bratislavské právnické fórum je tradičná každoročná medzinárodná vedecká konferencia z oblasti práva, a to multiodborového charakteru prepojujúca právnu teóriu s praxou. Prvýkrát sa uskutočnila na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2013.

Hlavným cieľom podujatia je výmena, komparácia a syntéza poznatkov, informácií a názorov o právnom vývoji v daných oblastiach, jeho ďalšom smerovaní  a rozvoji v budúcom období. Zámerom je diskusia o aktuálnych odborných celospoločenských témach. Konferencia je zároveň signálom o existencii nesporného záujmu o pozitívne ovplyvňovanie právneho vývoja, o prepojenie vedy s praxou a predovšetkým o vytvorenie platformy pre diskusiu o zásadných odborných otázkach celospoločenského dosahu. S uvedeným cieľom je konferencia organizovaná v úzkej spolupráci so stavovskými organizáciami, verejnými inštitúciami a zahraničnými partnermi.

Štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2018“ sa bude konať v dňoch 22. a 23. februára 2018 pod záštitou predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M.

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Súdnictvo ako garant hodnôt demokratického a právneho štátu“. Konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky a založenia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Toto výročie vyvoláva čas na reflexiu jeho pôsobenia, postavenia ako aj rozhodovacej praxe.

Komplexné informácie sú zverejnené na konferenčnom portáli www.flaw.uniba.sk/bpf2018.