Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zborníky

BPF 2020

Odkaz na webovú stránku BPF 2020

 

Zborníky z jednotlivých sekcií BPF 2020:

1. Sekcia ústrednej témy konferencie - Advokát ako ochranca právneho štátu

2. Sekcia trestného práva - Ukladanie trestov a ich výkon

3. Sekcia finančného práva - Právnické profesie ako most medzi svetmi ekonómie a práva

4. Sekcia finančného práva - Contemporary Challanges to Legal Professional Privilege

7. Sekcia pracovného práva - Pracovnoprávne spory

8. Sekcia občianskeho práva - Zastúpenie ako spôsob uplatňovania subjektívnych práv

9. Sekcia obchodného práva a hospodárskeho práva - Výzvy advokáta v kontexte skupín spoločnosti, teoretické a aplikačné problémy

10. Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov - Princíp právneho štátu a jeho miesto v medzinárodnom práve

11. Sekcia správneho práva - Inovácie v administrtívnom konaní: zrýchľovnie - elektronizácia - participácia

13. Sekcia enviromentálneho a klimatického práva - Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok

14. Sekcia ústavného práva - Princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy

15. Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva - Disruptive Technologies: Regulatory and Ethical Challanges

16. Sekcia rímskeho, kánonického a cirkevného práva - Vývoj, postavenie a význam právnických povolaní v rímskom a kánonickom práve

18. Sekcia teórie práv a sociálnych vied - Právnické profesie v paradigmách

BPF 2019

Odkaz na webovú stránku BPF 2019

 

Zborníky z jednotlivých sekcií BPF 2019:

1. Sekcia ústrednej témy konferencie - Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci

2. Sekcia trestného práva - Zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní

3. Sekcia finančného práva- Vyvažovanie záujmov v sporoch s finančnoprávnym prvkom

4. Sekcia finančného práva - Crowdfunding

5. Sekcia právnych dejín a teórie práva - Rok 1989 ako medzník vo vývoji štátu a práva

7. Sekcia občianskeho práva - Subjekty občianskeho práva

8. Sekcia obchodného práva - Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve

9. Sekcia medzinárodného práva - Činnosť medzinárodných súdov a jej dopad na vnútroštátne právo a rozhodovanie národných súdov

10. Sekcia správneho práva - Úlohy správy justície na zabezpečenie nezávislého a transparentného súdnictva

11. Sekcia správneho práva - Independent, Fair and Transparent Administrative Justice as a Guarantor of Control over Public Administration

12. Sekcia environmentálneho práva - Správne súdnictvo a ochrana životného prostredia

13. Sekcia ústavného práva - Nezávislosť Ústavného súdu Slovenskej republiky: zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov

14. Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva - Vymožiteľnosť práva v digitálnej spoločnosti

15. Sekcia rímskeho a kánonického práva - Zmierňovanie tvrdosti práva v rímskom honorárnom práve a v kánonickom práve