Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zborníky

BPF 2022

Odkaz na webovú stránku BPF 2022

 

Zborníky z jednotlivých sekcií BPF 2022:

Plenárne zasadnutie / Plenary Session – Právny štát a akadémia vo víchroch 100 rokov / Rule of Law and Academia in the Turbulences of 100 Years

2. Sekcia rímskeho, kánonického a cirkevného práva - Romanistika, kanonistika a spravodlivosť v premenách tisícich rokov

4. Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov – Ochrana právneho štátu na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni a jej dopad na vnútroštátny právny poriadok

5. Sekcia ústavného práva - 30 rokov Ústavy Slovenskej republiky - skúsenosti a perspektívy v dobrom aj zlom počasí

6. Sekcia správneho práva - Vlastník pozemku ako subjekt adiministratívno-právnych vzťahov

7. Administrative Law Section - Administrative Punishment and Administrative Sanctions in Europe

8. Sekcia environmentálneho a klimatického práva – Zefektívňovanie boja proti nelegálnej činnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie

9. Sekcia finančného práva - Premeny finančného práva, jeho vedy a výučby v čase

10. Sekcia obchodného práva a hospodárskeho práva - Rekodifikácia práva obchodných spoločností – zdroje inšpirácie a očakávané riešenia pre výzvy tretieho milénia

11. Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia - Raison d´être pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Slovensku - 100 rokov vývoja a vyhliadky do budúcnosti

12. Sekcia občianskeho práva - Aktuálne aplikačné problémy v oblasti rodinného práva a súvisiacich konaní podľa Civilného mimosporového poriadku

15. Information Technology Law and Intellectual Property Law Section - Legal Challenges of Automated World

BPF 2021

Odkaz na webovú stránku BPF 2021

 

Zborníky z jednotlivých sekcií BPF 2021:


Plenárne zasadnutie / Plenary Session - Právo v kríze a kríza v práve / Law in Crisis and Crisis in Law

1. Sekcia teórie práva a sociálnych vied - Kríza autorít a hodnôt v súčasnej spoločnosti

2. Sekcia rímskeho, kánonického a cirkevného práva - Inšpirácie rímskeho a kánonického práva v období krízy hodnotových princípov v práve

4. Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov - Medzinárodné právo a kríza – dopady a výzvy

5. Sekcia ústavného práva - Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situáciách

6. Sekcia správneho práva - Aktuálne výzvy pre správne súdnictvo

7. Sekcia environmentálneho a klimatického práva - Odpadové hospodárstvo a zmena klímy v čase koronakrízy

8. Sekcia finančného práva - Aktuálne výzvy pre finančné právo

9. Sekcia obchodného práva a hospodárskeho práva - Legislatívna a aplikačná invencia v obchodnom práve počas pandémie COVID-19

10. Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia - Realizácia sociálnych práv v období pandémie

11. Sekcia občianskeho práva - Hodnotové determinanty občianskeho práva v čase krízy

12. Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky - Kybernetická kriminalita v čase krízy

14. Section of Information Technology Law and Intellectual Property Law - Technologies in times of crisis: threat or opportunity to law?

15. Sekcia klinického právneho vzdelávania - In discrimine leges silent? (Mlčia v kríze zákony?)

16. Interdisciplinárna sekcia - Vzťahy medzi právnickými profesiami

BPF 2020

Odkaz na webovú stránku BPF 2020

 

Zborníky z jednotlivých sekcií BPF 2020:

1. Sekcia ústrednej témy konferencie - Advokát ako ochranca právneho štátu

2. Sekcia trestného práva - Ukladanie trestov a ich výkon

3. Sekcia finančného práva - Právnické profesie ako most medzi svetmi ekonómie a práva

4. Sekcia finančného práva - Contemporary Challanges to Legal Professional Privilege

7. Sekcia pracovného práva - Pracovnoprávne spory

8. Sekcia občianskeho práva - Zastúpenie ako spôsob uplatňovania subjektívnych práv

9. Sekcia obchodného práva a hospodárskeho práva - Výzvy advokáta v kontexte skupín spoločnosti, teoretické a aplikačné problémy

10. Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov - Princíp právneho štátu a jeho miesto v medzinárodnom práve

11. Sekcia správneho práva - Inovácie v administrtívnom konaní: zrýchľovnie - elektronizácia - participácia

13. Sekcia enviromentálneho a klimatického práva - Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok

14. Sekcia ústavného práva - Princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy

15. Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva - Disruptive Technologies: Regulatory and Ethical Challanges

16. Sekcia rímskeho, kánonického a cirkevného práva - Vývoj, postavenie a význam právnických povolaní v rímskom a kánonickom práve

18. Sekcia teórie práv a sociálnych vied - Právnické profesie v paradigmách

BPF 2019

Odkaz na webovú stránku BPF 2019

 

Zborníky z jednotlivých sekcií BPF 2019:

1. Sekcia ústrednej témy konferencie - Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci

2. Sekcia trestného práva - Zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní

3. Sekcia finančného práva- Vyvažovanie záujmov v sporoch s finančnoprávnym prvkom

4. Sekcia finančného práva - Crowdfunding

5. Sekcia právnych dejín a teórie práva - Rok 1989 ako medzník vo vývoji štátu a práva

7. Sekcia občianskeho práva - Subjekty občianskeho práva

8. Sekcia obchodného práva - Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve

9. Sekcia medzinárodného práva - Činnosť medzinárodných súdov a jej dopad na vnútroštátne právo a rozhodovanie národných súdov

10. Sekcia správneho práva - Úlohy správy justície na zabezpečenie nezávislého a transparentného súdnictva

11. Sekcia správneho práva - Independent, Fair and Transparent Administrative Justice as a Guarantor of Control over Public Administration

12. Sekcia environmentálneho práva - Správne súdnictvo a ochrana životného prostredia

13. Sekcia ústavného práva - Nezávislosť Ústavného súdu Slovenskej republiky: zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov

14. Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva - Vymožiteľnosť práva v digitálnej spoločnosti

15. Sekcia rímskeho a kánonického práva - Zmierňovanie tvrdosti práva v rímskom honorárnom práve a v kánonickom práve