Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore sú fórom, na ktorom doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezentujú výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú o aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú riešenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax.

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore predstavujú v podmienkach Slovenskej republiky jedinečný projekt, ktorý sa teší veľkej obľube v odborných kruhoch. Ponúkajú však nielen výbornú príležitosť pre odborný rast, ale aj nadväzovanie a rozvíjanie osobných vzťahov s účastníkmi z právnických fakúlt zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a ďalších krajín.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta zorganizovala 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2023“. Konferencia sa konala pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. dňa 19. mája 2023 hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS. Konferencia bola určená všetkým doktorandom, vedeckým a vedecko-pedagogickým pracovníkom v odbore právo, ktorí ešte nezískali vedecko-pedagogický titul docent.

Komplexné informácie sú zverejnené na konferenčnom portáli https://milniky.flaw.uniba.sk/