Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore sú fórom, na ktorom doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezentujú výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú o aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú riešenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore predstavujú v podmienkach Slovenskej republiky jedinečný projekt, ktorý sa teší veľkej obľube v odborných kruhoch. Ponúkajú však nielen výbornú príležitosť pre odborný rast, ale aj nadväzovanie a rozvíjanie osobných vzťahov s účastníkmi z právnických fakúlt zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a ďalších krajín.

V roku 2020  23. až 24. júna sa bude konať náhradná online konferencia prostredníctvom MS Teams, detailné informácie budú čoskoro zvrejenené. Nový termín 14. ročníka, ktorý už tradične ponúka slovenské sekcie, v ktorých sú príspevky zaradené podľa príbuzných právnych odvetví a jednu sekciu v anglickom jazyku. Novinkou v organizácii konferencie je určenie konkrétnych tém v jednotlivých sekciách a zabezpečenie prítomnosti vysoko kvalifikovaných garantov nie len z radov členov fakulty, ale aj z právnej praxe. (Pre rok 2020 sa Konferencia sa neuskutočňuje v Účelovom zariadení Národnej rady SR Častá - Papiernička.

POZVÁNKA