Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2021/2022

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2021/2022

Všetky potrebné informácie o programe Erasmus+

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2021/2022 - VÝZVA PREDĹŽENÁ DO 28.02.2021!

Postup na podanie prihlášky na Erasmus+ mobilitu štúdium v akademickom roku 2021/2022

Prihláška pre študentov programu Ekonómia a právo, ktorí nie sú evidovaní v Aise UK

Podmienky a kritériá výberového konania - Program Erasmus+ pre akademický rok 2021/2022

Aktuálny zoznam zahraničných univerzít alebo tu

 

Na základe informácie uvedenej v Podmienkach a kritériách výberového konania - Program Erasmus+ pre akademický rok 2021/2022 budeme na tomto mieste priebežne aktualizovať počet disponibilných voľných miest na zahraničných univerzitách pre nových uchádzačov, pri zachovaní všetkých ostatných podmienok vyplývajúcich z danej zmluvy (tzn. nižšie uvedené zahraničné univerzity nám neumožnili navýšiť počet nominovaných študentov nad rámec zazmluvnenej kapacity):

  • Erasmus University Rotterdam - 1 miesto
  • Universitat de Valencia - 2 miesta
  • Universität Wien - 2 miesta

Iné zmeny: 

  • Universidad Pontificia Comillas - mobilita možná LEN počas zimného semestra 2021/2022
  • University of East Anglia - mobilita možná LEN počas zimného semestra 2021/2022

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júna 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z.

 

DÁTUM REALIZÁCIE POHOVOROV NA ERASMUS+ MOBILITU-ŠTÚDIUM 2021/2022 BUDE AKTUALIZOVANÝ V ZÁVISLOSTI OD VÝVOJA AKTUÁLNEJ SITUÁCIE A ŠTUDENTI BUDÚ VČAS INFORMOVANÍ PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU A ZVEREJNENIA INFORMÁCIE NA STRÁNKE FAKULTY!