Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mobilita študenta - štúdium (SMS)

Mobilita študentov, ktorá patrí k základným nástrojom internacionalizácie, je súčasne aj jednou zo základných priorít v dlhodobom pláne rozvoja UK. Uskutočňuje sa na základe bilaterálnych zmlúv

Súčasne je to práve študentská mobilita, ktorá má v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie.

Prijímanie študentov zo zahraničia

Všetky potrebné informácie pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať/študujú na našej Fakulte prostredníctvom programu Erasmus+ sú zverejnené na stránke:

https://www.flaw.uniba.sk/en/international-relations/erasmus/incoming-student-mobility-study-sms/

Tlačivá

Vzor na vypĺňanie LA - akademický rok 2021/22 - použiteľné aj pri LA na nasledujúce akademické roky (v závislosti od typu tlačiva)

Návod na vytvorenie/vyplnenie online LA

Zmeny v predmetoch počas mobility (na vyplnenie) - ak nie je možné potvrdiť zmeny v rámci online systému

Žiadosť o uznanie kreditov po návrate z mobility

Žiadosť o uznanie kreditov po návrate z mobility - VYPLNENÝ VZOR

Žiadosť o predĺženie lehoty na  splnenie podmienok a povinností k umožneniu vykonať štátne skúšky - podáva sa elektronicky

Erasmus+ CHECKLIST