Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2022/2023

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2022/2023

Všetky potrebné informácie o programe Erasmus+

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2022/2023

Postup na podanie prihlášky na Erasmus+ mobilitu štúdium v akademickom roku 2022/2023

Prihláška pre študentov programu Ekonómia a právo, ktorí nie sú evidovaní v Aise UK

Podmienky a kritériá výberového konania - Program Erasmus+ pre akademický rok 2022/2023

Aktuálny zoznam zahraničných univerzít alebo tu

V prípade praktických otázok k mobilitám môžete kontaktovať študentov, ktorí na Erasme už boli, a to prostredníctvom našej FB skupiny.

 

Na základe informácie uvedenej v Podmienkach a kritériách výberového konania - Program Erasmus+ pre akademický rok 2022/2023 budeme na tomto mieste priebežne aktualizovať počet disponibilných voľných miest na zahraničných univerzitách pre nových uchádzačov, pri zachovaní všetkých ostatných podmienok vyplývajúcich z danej zmluvy (tzn. nižšie uvedené zahraničné univerzity nám neumožnili navýšiť počet nominovaných študentov nad rámec zazmluvnenej kapacity):

 

 

Iné zmeny: 

Université Grenoble Alpes - plánovaná rekonštrukcia učební (od septembra 2022) ovplyvní spôsobom výučby na Law School (Bachelor and Master 1 levels) - štúdium vo francúzštine bude prebiehať dištančnou formou, výučba anglických predmetov zostane prezenčne.

Erasmus University Rotterdam - v rámci 1. stupňa štúdia je možné realizovať mobilitu na tejto univerzite len v treťom ročníku. Požiadavky na jazykový certifikát: For the TOEFL test a minimum score of 90 is required. Tests executed by the British Council with a minimum passing score of 6.5 IELTS (per section at least a 6.0) are also acceptable. Official Cambridge English Languages Certificates that demonstrate you have acquired at least B2 level (CEFR) can also be used as proof of English language proficiency. The International Office does not accept other proof of English proficiency. NB Students with a first or second degree with English as medium of instruction do not have to submit a TOEFL or IELTS test – please submit proof.

Universidade de Lisboa - možnosť nominácie +2 študentov nad rámec zazmluvnenej kapacity.

University of Ljubljana - požiadavka zahraničnej univerzity, aby minimálne jeden z nominovaných študentov absolvoval mobilitu počas letného semestra z dôvodu vysokého počtu študentov v ZS a z toho odvodených kapacitných obmedzení.

 

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júna 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z.

 

DÁTUM REALIZÁCIE POHOVOROV NA ERASMUS+ MOBILITU-ŠTÚDIUM 2022/2023 BUDE AKTUALIZOVANÝ V ZÁVISLOSTI OD VÝVOJA AKTUÁLNEJ SITUÁCIE A ŠTUDENTI BUDÚ VČAS INFORMOVANÍ PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU A ZVEREJNENIA INFORMÁCIE NA STRÁNKE FAKULTY!