Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ďalšie základné vnútorné predpisy

Vnútorný predpis č. 8/2010

Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 22.06.2010

Vnútorný predpis č. 14/2010

Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej Fakulty, platný a účinný od 24.11.2010

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2016

Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (úplné znenie) - ide o znenie vnútorného predpisu účinné od 14. 12. 2015