Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ďalšie základné vnútorné predpisy

Vnútorný predpis č. 8/2010

Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 22.06.2010

Vnútorný predpis č. 3/2022

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2010 Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

-----

Vnútorný predpis č. 14/2010

Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej Fakulty, platný a účinný od 24.11.2010

Vnútorný predpis č. 2/2020

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

Vnútorný predpis č. 2/2021

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1 (úplné znenie pripravujeme)

-----

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2016

Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (úplné znenie) - ide o znenie vnútorného predpisu účinné od 14. 12. 2015

Vnútorný predpis č. 1/2020

Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (úplné znenie pripravujeme)

Vnútorný predpis č. 3/2020 

Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2021

Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (úplné znenie pripravujeme)