Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štatút

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 4/2022 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení platnom a účinnom od 30.3.2022 (okrem ustanovení čl. 2 ods. 3 a čl. 3 ods. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom, keď fakulta získa akreditáciu študijného programu Kánonické právo)

 

 

 

-----     -----     -----     -----     -----

Staršie znenia Štatútu, jeho dodatky a úplné znenia:

 

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, dňa 6. 10. 2009 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11. 11. 2009 (Vnútorný predpis č. 1/2009). Jeho zmeny vyplývali:

- z Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 7/2010),

- z Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013), 

- z Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2015)

- z Dodatku č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2016).

Úplné znenie Štatútu v znení platnom a účinnom od 2. marca 2016 (so zapracovaním dodatku č. 4) do 29.3.2022 nájdete tu. 

• Vnútorný predpis č. 1/2009

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 11. 11. 2009

• Vnútorný predpis č. 7/2010

Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 23. 06. 2010 

• Vnútorný predpis č. 2/2013

Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 18. 12. 2013

• Vnútorný predpis č. 6/2014

Úplné znenie Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatkov č. 1 a č. 2

• Vnútorný predpis č. 5/2015

Dodatok č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 18. 2. 2015 

• Technické úplné znenie Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3

• Vnútorný predpis č. 2/2016

Dodatok č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 2. 3. 2016