Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne publikačné výstupy

E-KNIHY

 
Schutz der Minderheitsaktionäre bei innerstaatlichen Verschmelzungen nach slowakischem Recht

 

Poskytovanie právnych služieb v kontexte skupín spoločností (teoretické a aplikačné problémy)

 

Specificities of Corporate Governance and Financial Regulation of Companies under the Challenges of Sustainability

 

Právo obchodných spoločností a družstva – všeobecný úvod do problematiky a vymedzenie základných pojmov

 

Company Law and Law on Cooperatives – General introduction to the topic and definition of basic terms

 

Preventívne formy riešenia hroziaceho úpadku, podnadpis: Transpozícia smernice (EÚ) 2019/1023 o reštrukturalizácii a insolvencii z komparatívneho pohľadu

Preventive forms of dealing with impending bankruptcy, subtitle: Transposition of Directive (EU) 2019/1023 on restructuring and insolvency from a comparative perspective