Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva (ďalej len katedra) sa v rámci pedagogického procesu zameriava najmä na výučbu povinných predmetov Obchodné právo I, Obchodné právo II a povinne voliteľného predmetu Hospodárske právo. Katedra zároveň ponúka širokú škálu výberových predmetov vyučovaných v anglickom a nemeckom jazyku napr.:  Comparative Competition Law, Moot Court Competition, Direct Foreign Investments, International Commercial Arbitration - VIS MOOT, Negotiation, Corporate governance, Company Law, Mergers and acquisitions a. i.

Projekt Základy rakúskeho súkromného práva s akcentom na obchodné a európske právo realizuje katedra v spolupráci s Výskumným inštitútom pre právo strednej a východnej Európy na Hospodárskej univerzite vo Viedni.

Pedagogické a vedecké úlohy plní kolektív elitných, spoločensky uznávaných odborníkov, pôsobiacich nielen na akademickej pôde, ale aj v súkromnej praxi a na postoch v súdnictve a v štátnej správe. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. v súčasnosti zastáva funkciu prorektorky Univerzity Komenského v Bratislave pre oblasť legislatívy. Členmi katedry boli aj osobnosti, ktoré zastávali, resp. zastávajú významné spoločenské a riadiace funkcie a sú uznávanými odborníkmi vo svojej oblasti, o. i. prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. – členka Legislatívnej rady vlády SR, 1983 – 1995 riaditeľka Ústavu štátu a práva SAV, doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. – ministerka spravodlivosti SR. Aktuálna personálna štruktúra pozostáva z 2 profesorov, 1 docenta, 5 odborných asistentov a 3 interných doktorandov. Všetci členovia spoločne šíria dobré meno a vysoký kredit katedry, fakulty a Univerzity Komenského doma aj v zahraničí.

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Kontakt:

  • tel.: 02/592 44 304
  • email: zlata.senkova@uniba.sk
  • adresa:
    Šafárikovo námestie č. 6
    P. O. BOX 313
    810 00 Bratislava

<output>Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313
810 00 Bratislava</ou

<output style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; line-height: 20px;">adresa:
Katedra ústavného práva
Univerzita Komenského, Právnická fakult
</output>

<output>Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313
810 00 Bratislava</output<output style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; line-height: 20px;">Šafárikovo námestie č. 6
P. O. BOX 313
810 00 Bratislav</output>