Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva je jednou z katedier Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci pedagogického procesu zameriava najmä na výučbu povinných predmetov Obchodné právo I, Obchodné právo II a Hospodárske právo. Katedra zároveň ponúka širokú škálu výberových predmetov vyučovaných v anglickom jazyku napr.: Corporate governance, Company Law, Negotiation I a II, Mergers & Acquisitions, a. i.  

Pedagogické a vedecké úlohy plní kolektív spoločensky uznávaných odborníkov, pôsobiacich nielen na akademickej pôde, ale aj v právnej praxi. Aktuálna personálna štruktúra pozostáva z 2 profesorov,  5 docentov, 4 odborných asistentov a 3 interných doktorandov. Všetci členovia spoločne šíria dobré meno a vysoký kredit katedry, fakulty a Univerzity Komenského doma aj v zahraničí.

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Sekretariát katedry: 

  • Zlata Senková

Kontakt:

  • tel.: 02/592 44 304
  • email:kophpflaw.uniba.sk
  • adresa:
    Šafárikovo námestie č. 6
    P. O. BOX 313
    810 00 Bratislava