Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva sa v rámci pedagogického procesu zameriava najmä na výučbu povinných predmetov Obchodné právo I, Obchodné právo II a Hospodárske právo. Katedra zároveň ponúka širokú škálu výberových predmetov vyučovaných v anglickom a nemeckom jazyku napr.:  Moot Court Competition, International Commercial Arbitration - VIS MOOT, Negotiation, Corporate governance, Company Law, Mergers and acquisitions a. i.

Pedagogické a vedecké úlohy plní kolektív elitných, spoločensky uznávaných odborníkov, pôsobiacich nielen na akademickej pôde, ale aj v súkromnej praxi a na postoch v súdnictve a v štátnej správe. 

Aktuálna personálna štruktúra pozostáva z 2 profesorov, 5 docentov, 4 odborných asistentov a 2 interných doktorandov. Všetci členovia spoločne šíria dobré meno a vysoký kredit katedry, fakulty a Univerzity Komenského doma aj v zahraničí.

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Kontakt:

  • tel.: 02/592 44 304
  • email: zlata.senkova@uniba.sk
  • adresa:
    Šafárikovo námestie č. 6
    P. O. BOX 313
    810 00 Bratislava

<output>Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313
810 00 Bratislava</ou

<output style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; line-height: 20px;">adresa:
Katedra ústavného práva
Univerzita Komenského, Právnická fakult
</output>

<output>Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313
810 00 Bratislava</output<output style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; line-height: 20px;">Šafárikovo námestie č. 6
P. O. BOX 313
810 00 Bratislav</output>