Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie a sprievodné materiály k predmetom

Podmienky absolvovania predmetov

Akademický rok 2023/2024

Letný semester

Obchodné právo II (denná forma štúdia)

Obchodné právo II (denná forma štúdia) EaP

Obchodné právo I (externá forma štúdia)

Hospodárske právo (denná forma štúdia)

Hospodárske právo (externá forma štúdia)

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch

Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo (denná forma štúdia)

Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo (externá forma štúdia)

Corporate Governance (Správa a riadenie spoločností)

Comparative Law of Business Companies (Komparatívne právo obchodných spoločností)

Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve

Klinika insolvenčného práva + Insolvenčné právo EaP

Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve

 

Zimný semester

Obchodné právo I (denná forma štúdia) 

Obchodné právo II (denná forma štúdia) EaP

Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) (denná forma štúdia)

Obchodné právo II (externá forma štúdia)

Obchodné právo II EaP (externá forma štúdia)

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch (externá forma štúdia)

 

Akademický rok 2022/2023

Obchodné právo I (denná forma štúdia) 

Obchodné právo I (externá forma štúdia)

Obchodné právo II (denná forma štúdia)

Obchodné právo II (externá forma štúdia)

Hospodárske právo (denná forma štúdia)

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch

Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí)

Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo

Hospodárske právo (EaP)

Negotiation (Negociácia)

Company Law (Právo obchodných spoločností)

Corporate Governance (Správa a riadenie spoločností)

Mergers & Acquisitions (Fúzie a akvizície)

Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve

Harmonogram a sylabus prednášok

AKTUÁLNE INFORMÁCIE LETNÝ SEMESTER 2023/2024

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 23/24_2.r. Bc._ 3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - LS ak.r. 23/24 2.r. 

Obsahové zameranie prednášok predmetu Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - LS ak. r. 23/24

Sylaby Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo LS 23/24 (denná forma štúdia)

Sylaby Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo LS 23/24 (externá forma štúdia)

Klauzúra Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo LS 23/24

Obsahové zameranie sústredení z Hospodárskeho práva_LS ak.r. 23/24_ext.

Obsahové zameranie predmetu Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve-LS ak.r. 23/24

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZIMNÝ SEMESTER 2023/2024

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva I_ZS_ak.rok 23/24_2.r.(bc.)_4.r.(mgr.)_3.r. EaP

Harmonogram výučby_Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) ZS_23/24 (denná forma štúdia)

Harmonogram výučby_Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) ZS_23/24 (externá forma štúdia)

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva_ZS ak. rok 23/24_3.r. EaP

 

LETNÝ SEMESTER 2022/2023

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 22/23_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

Obsahové zameranie predmetu Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - LS ak. r. 22/23

Harmonogram výučby Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo LS 22/23

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - LS ak.r. 22/23 2.r. 

Obsahové zameranie sústredení z Hospodárskeho práva_LS_ext.a EaP 

Obsahové zameranie predmetu Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve-LS ak.r. 22/23

ZIMNÝ SEMESTER 2022/2023

Harmonogram výučby_Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) ZS_22/23

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva I_ZS_ak.rok 22/23_2.r.(bc.)_4.r.(mgr.)_3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva_ZS ak. rok 22/23_3.r. EaP

 

NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 21/22_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva_ZS ak. rok 21/22_3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - LS ak.r. 21/22 2.r. 

Obsahové zameranie sústredení z Hospodárskeho práva_LS_ext.a EaP 

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 21/22_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

Obsahové zameranie predmetu Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - LS ak. r. 21/22

Obsahové zameranie predmetu Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve-LS ak.r. 21/22

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva_ZS ak. rok 21/22_3.r. EaP

Harmonogram výučby_Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) ZS_ 21/22

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva I_ZS_ak.rok 21/22_2.r.(bc.)_4.r.(mgr.)_3.r.EaP

Obsahové zameranie sústredení z ObP I_ext._ZS_ak.rok 21/22

Obsahové zameranie sústredení z ObP II_ext._ZS_ak.rok 21/22

Obsahové zameranie sústredení z Hospodárskeho práva_LS_ext.a EaP 

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - LS - 2.r. 

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 20/21_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - ZS - 3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 1- ZS ak.r. 20/21_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

PP 5 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 4 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 3 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 2 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 1 prezentácia prednášky - OP2_LS  ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 9 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 7 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 5 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 4 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 3 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 2 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 1 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

Otázky

Postupové skúšky:

 

Štátna skúška:

  • Obchodné právo - otázky, pre študentov, ktorým vznikla možnosť zúčastniť sa na štátnych záverečných skúškach v zmysle ich riadneho študijného programu pred začiatkom akademického roka 2018/19
  • Obchodné právo - okruhy tém, pre študentov, ktorým vznikla možnosť zúčastniť sa na štátnych záverečných skúškach v zmysle ich riadneho študijného programu až počnúc akademickým rokom 2018/19

 

Rigorózna skúška z odboru Obchodné právo s termínom odovzdania rigoróznej práce pred 01.02.2023: 

 

Rigorózna skúška z odboru Obchodné právo a hospodárske právo s termínom odovzdania rigoróznej práce po 01.02.2023: 

Uchádzač má právo použiť pri príprave odpovedí na otázky rigoróznej skúšky nekomentované právne predpisy v tlačenej forme, ktoré si sám prinesie.

Témy záverečných prác

Témy diplomových a bakalárskych prác sú zverejnené v Ais-e pre príslušný akademický rok. Spôsob prihlasovania sa riadi príslušnými vnútornými predpismi fakulty.

Usmernenie KOHP k základným formálnym a obsahovým náležitostiam záverečných prác.

Témy rigoróznych prác: